partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

MOTIE Herinvoering 30% norm nieuwbouwwoningen

 

8 november 2018

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 8 november 2018.

Overwegende dat:

·         Het college bij monde van de wethouder heeft aangegeven dat in het nieuwbouwproject

” ‘t Oog”, de aldaar te vestigen bewoners hoger opgeleiden zullen zijn.

·         Er het voornemen is geuit de wijk aantrekkelijk te maken voor forensen van buiten onze gemeente.

·         Huidige bestemmingsplannen niet voldoende voorzien in de behoefte aan sociale koop- of huurwoningen.

Constaterende dat:

·         In programmabegroting 2019-2022 nauwelijks rekening is gehouden om invulling te geven aan de steeds stijgende vraag naar sociale koop- en huurwoningen.

·         Ook binnen onze gemeente jongeren hard aan het studeren zijn en opgezadeld worden met torenhoge studieschulden en dat ze daardoor minder kansen hebben in de toekomst op een  woning, door gebrek aan goedkope woningen in onze gemeente en dat ze daardoor genoodzaakt zijn het dorp te verlaten.

·         Er vele senioren in onze gemeente zijn met een koop of huurwoning die wel willen verhuizen maar noodgedwongen dat niet kunnen omdat er nauwelijks aanbod van geschikte woonruimte is en wordt gerealiseerd.

·         Binnen het Drechtsteden gebied grote behoefte bestaat aan sociale woningbouw in alle aangesloten gemeenten.

Roept het college op;

1.    Rekening te houden met de woningwens van alle burgers.

2.    Bij nieuwbouwprojecten zowel goedkope sociale woningbouw als woningen in de duurdere sector naast elkaar te realiseren.

3.    De 30% norm voor sociale woningbouw te herinvoeren met onmiddellijke ingang. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie PvdA, Max van de Bout
                                            Liny de jager-Volker


Top