Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Motie Diplomazwemmen

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 november 2018.

 Overwegende dat:

·         Verschillende politieke partijen de ambitie hebben uitgesproken dat geen enkel kind de basisschool mag verlaten zonder zwemdiploma, dan wel onderzoek te willen laten doen
  om dit haalbaar te maken voor ouders die dit financieel niet kunnen dragen.

·         Er bovendien sprake is van statushouders en hun kinderen die veelal geen zwemdiploma hebben.

·         Er in omliggende waterrijke gemeenten acties zijn uitgezet om de zelfredzaamheid rond en in het water te vergroten.

Constaterende dat:

·         In de programmabegroting 2019-2022 geen post is opgenomen voor zwemlessen voor basisschoolleerlingen.

·         Schoolzwemmen enkele jaren geleden is afschaft.

·         Het college ambieert om de watersport en waterrecreatie te bevorderen.

·         Op de site van de gemeente Hardinxveld-Giessendam staat: Dat jong aanleren van zwemmen een vaardigheid is die in sommige situaties van levensbelang kan zijn.

Draagt het college op:

1.       Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zwemlessen voor kinderen v.a. groep 3
   te realiseren. Evt. invoeren schoolzwemmen (natte gymles, voucher etc.)

2.       Tevens de mogelijkheden om een zwemdiploma te behalen voor kinderen uit andere groepen van de basisschool die geen zwemdiploma hebben en statushouders.

3.       Hiervoor een financiële berekening en onderbouwing te maken om dit te realiseren

4.       Dit op te nemen in de perspectiefnota 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de PvdA-fractie: Max van den Bout

                                              Liny de Jager-Volker

Top