Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Partij van de Arbeid Speelruimteplan


26 januari 2012

Elk kind heeft recht op een schone en veilige plek om te kunnen spelen. Immers, spelen is leren en spelen is bewegen. Beide belangrijke zaken in de ontwikkeling van een kind.  Het voorgestelde speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk” geeft gehoor aan het recht op spelen en aan de kinderen zelf. Het plan geeft ook gehoor aan de behoeften van de oudere doelgroepen ‘jeugd’ en ‘jongeren’ en biedt zelfs ruimte voor de eerste kus. In de leeftijd van 0 tot 18 jaar is dus de behoefte aan openbare speel- of ontmoetingsruimten op wijkniveau in kaart gebracht. En dat is precies datgene waar de PvdA waarde aan hecht. Namelijk het aanpassen van voorzieningen, in dit geval speelruimten, aan de behoeften van haar inwoners. Het voorgestelde speelruimteplan bevat ambitieuze uitgangspunten en is in de ogen van de PvdA-fractie uiterst volledig te noemen. Wij zijn dan ook erg tevreden over het gepresenteerde resultaat. Wel willen wij graag nog twee belangrijke punten belichten en aan het college meegeven.

 

1.Veiligheid

De speelruimten in onze gemeenten dienen schoon en veilig te zijn. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook zeer wenselijk. De speeltoestellen worden jaarlijks door een externe partij gekeurd op de speelveiligheid. Ook voert onze gemeentelijke buitendienst veiligheidsinspecties uit en pleegt onderhoud aan de speelruimten. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen voor een veilige speelplek en is de basiszorg voor onze speelruimten gegarandeerd. Echter, het beschikbare budget is ontoereikend voor het plegen van extra zorg, zoals het graffitivrij en schoon houden van de speeltoestellen. Dit vraagt de oplettendheid van omwonenden, ouders en bijvoorbeeld buurttoezicht om te voorkomen dat speelruimten worden misbruikt of besmeurd. En als dit onverhoopt toch gebeurd, zal dit moeten worden gesignaleerd en gemeld. Wellicht dat een preventieve rol van de BOA rond speelruimten een idee is. Al is het maar om de speelplaatsen vrij te houden van ergernis nummer 1: hondenpoep.

 

2. Financiering

Het tweede aandachtspunt is de financiering van de uitvoering van het speelruimteplan. Wij zijn blij dat er voldoende financiële dekking is voor het inlopen van de ontstane achterstand en het uitvoeren van regulier onderhoud en vervanging van de speelplaatsen. Echter komt de gemeente geld tekort als het gaat om het onderdeel ‘aanpassing/vernieuwing’ van speelplaatsen. Van de benodigde 383.000 euro is 200.000 euro beschikbaar. Dit betekent creatief en innovatief denken in tijden van bezuinigingen. Gelukkig getuigt het raadsvoorstel van creativiteit. De PvdA-fractie deelt de mening dat er mogelijkheden zijn als het gaat om sponsoring van speelruimten- en toestellen door bedrijven of instellingen. Ook wat betreft het betrekken van de woningstichting is de PvdA positief. Is een leefbare wijk, waar het goed spelen, samenkomen of sporten is, niet een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal? Dit geldt dus ook voor het openbaar gebruik van schoolpleinen. Maar op dit punt worden inmiddels al flinke stappen gezet.

 

Concluderend rest de PvdA niets anders dan in te stemmen met alle vier de voorgestelde beslispunten. Wij zien de toekomstige evaluaties van het speelruimteplan met vertrouwen tegemoet.

 

Top