Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

 

Partij van de Arbeid PvdA-fractie stelt vragen aan college over uitrenveld  

 

31 januari 2013

De PvdA-fractie heeft het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam vragen gesteld over de uitvoering van de PvdA-motie ‘Uitrenveld voor honden in Boven-Hardinxveld’. Deze motie is op 8 november 2012 unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het college is daarbij opgedragen onderzoek te verrichten naar de kosten en de mogelijkheid om op korte termijn in samenspraak met initiatiefneemster en buurtbewoners een uitrenveld voor honden te realiseren in Boven-Hardinxveld, waarbij het Nassauplein als nadrukkelijke voorkeurslocatie wordt aangemerkt.

 

Recente mediaberichtgeving (Het Kompas van 9 en 16 januari) heeft duidelijk gemaakt dat er op dit moment onder hondenbezitters en buurtbewoners een discussie gaande is over de mogelijke situering van het hondenuitrenveld. Naar aanleiding van die berichtgeving is de PvdA-fractie op 12 januari in gesprek gegaan met  een aantal hondenbezitters en omwonenden van de in de motie opgenomen voorkeurslocatie aan het Nassauplein.


Uit het gesprek dat de PvdA-fractie heeft gevoerd blijkt dat er sprake is van tegengestelde belangen, maar tegelijkertijd ook van de wil om gezamenlijk tot een breed gedragen locatie te komen. “Wat ons betreft is dit dan ook hét moment voor de gemeente om in gesprek te gaan en gebruik te maken van aangedragen oplossingsrichtingen die uit de discussie naar voren komen”, aldus fractievoorzitter Niek Verkaik.” De PvdA-fractie adviseert het college dit momentum te benutten. Wat ons betreft is het uitrenveld aan het begin van de zomer gereed.” Daarnaast verwacht de PvdA dat rondom het Nassauplein door handhavend optreden van de BOA werk gemaakt wordt van een grote irritatiebron aldaar, te weten hondenpoep.

 

Top