Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

PvdA stelt vragen aan Tweedekamer leden van de PvdA

 

14 februari 2013

 

Geachte Tweede Kamerleden van de PvdA,

 

Graag vraag ik namens de PvdA-fractie Hardinxveld-Giessendam aandacht voor het volgende:

 

Brief vaste Kamercommissie I&M

Op  18 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam een brief verzonden aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (zie bijlage). In deze brief wordt de Kamercommissie gevraagd aandacht te hebben voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam die overlast ervaren van piekgeluiden, afkomstig van de goederentreinen op de Betuweroute. De brief is een vervolg op een ontmoeting in december 2012 tussen de gemeenteraad en bewoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, vertegenwoordigt in de Stichting Aanpak Overlast Betuweroute. Na deze gesprekken besloot de hele gemeenteraad een brief te sturen waarin de zorgen van onze inwoners naar voren komen en nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de leefbaarheid van inwoners. De leefbaarheid die op dit moment wordt aangetast.  De brief is ondertekend door alle fractievoorzitters van onze gemeenteraad. Dit tekent het brede politieke draagvlak als het gaat om het onderkennen van de problematiek en de gezamenlijke wil om te komen tot een oplossing. 'We gaan er niet over' of 'wij kunnen er niets doen' is een boodschap die de gemeenteraad niet langer wil verkondigen. En naar ik hoop geldt dat ook voor u.

 

Probleem en oplossing

In 2012 is in opdracht van ProRail in het kader van de MER-evaluatie Betuweroute onderzoek gedaan naar mogelijke overschrijding van de geluidsnormen. De normen in de Wet geluidhinder zijn gebaseerd op gemiddelden. Hoewel de gemiddelden aan wettelijke normen voldoen, ervaren inwoners juist veel overlast van piekgeluiden afkomstig van de goederentreinen. En dan te bedenken dat de frequentie van passerende treinen de komende jaren (minstens) nog verdubbelt. De gemeenteraad verzoekt de Kamerleden te bewerkstelligen dat permanente geluidsmetingen in Hardinxveld-Giessendam worden uitgevoerd om zo de overlast veroorzakende piekgeluiden beter in beeld te krijgen. Verder verzoekt de raad versneld stillere treinen in te voeren en te bezien of het mogelijk is snelheidsbeperkingen op te leggen dan wel andere maatregelen te treffen om de geluidsoverlast te verminderen.

 

Hoe nu verder?

De betreffende brief is in een procedurevergadering van bovenvermelde commissie behandeld. De commissie heeft besloten dat de leden van die commissie de brief van de gemeenteraad desgewenst kunnen betrekken bij algemeen en openbaar overleg Spoor op d.d. 6 maart 2013. De leden van de Hardinxveldse gemeenteraad kunnen de commissie dus wel bijwonen, maar niet inspreken (zie bijlage). Wij kunnen ons voorstellen dat er belangstelling is vanuit de Stichting Aanpak Overlast Betuweroute en de gemeenteraad om deze commissie bij te wonen. Dan is het wel van belang van tevoren te weten of er ook daadwerkelijk inhoudelijk op de brief zal worden ingegaan en/of een discussie voor de hand ligt.

 

Kunt u mij bijvoorbeeld aangeven of de PvdA het woord zal voeren op 6 maart als het gaat om geluidsoverlast langs de Betuweroute? En zo ja, welk PvdA Tweede Kamerlid dit dan voor zijn of haar rekening neemt? Graag hoor ik uw reactie op deze vragen.

 

Tot slot

Ik vertrouw erop dat de zorgen van onze inwoners door u serieus worden genomen. Uiteraard ben ik graag bereid een en ander toe te lichten mocht dat nodig zijn. In afwachting van uw antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Niek Verkaik (fractievoorzitter PvdA Hardinxveld-Giessendam)

 

Bijlage; 

★ Brief van Gemeenteraad aan de leden van de vaste Kamercommissie infrastructuur en Milieu Lees Meer<

★Antwoord op brief Betuweroute Lees Meer<

 

voor meer info:

  1. Een uitgebreid verslag van de ontmoeting tussen gemeenteraad, inwoners en Strichting Aanpak Overlast Betuweroute is te vinden op de website van de lokale SGP: http://www.hardinxveld-giessendam.sgp.nl/Extra_s/Van_de_wethouder/Van%20de%20wethouder_12004/18547.wlid. Verslag is inclusief presentaties van wethouder, omgevingsdienst, en St. AOB)
  2. Het persbericht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bij het versturen van de brief op 18-01-2013:http://www.gemhg.nl/raadsleden/nieuws-uit-het-gemeentehuis_3204/item/gemeenteraad-vraagt-aandacht-voor-geluidsoverlast-betuweroute_28281.html

 

Top