Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

PvdA-fractie stelt vragen n.a.v. uitbreiding Tienmorgen Noord


28 februari 2013

De PvdA-fractie stelt een aantal vragen over het zandtransport t.b.v. de uitbreiding Tienmorgen Noord. 

Hierbij de beantwoording van de vragen. 

Vraag:
De straten rond de scholen zoveel als mogelijk niet te gebruiken voor aan en afvoeren van bouwmaterialen.
 

Antwoordt:

Met Omnivera, beheerder van Tiendwaert, is overeengekomen dat een bouwweg wordt aangelegd over een strook aan de rand van hun terrein. Hierdoor hoeft het zand niet aangevoerd te worden via de Zalm, waar scholen staan, maar kan  het via de Tiendweg aangevoerd worden. De bouwweg zal te zijner tijd ook gebruikt worden voor de aanvoer van materieel en  materialen voor de woningbouw.

In het eerste startoverleg met de aannemer is afgesproken dat er tijdens transporten van aan- en afvoer materieel en materialen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de lestijden. Overigens zullen alleen transporten in de Zalm plaats vinden die direct verband houden met het kappen van de grienden en bomen. Deze werkzaamheden zijn 15 maart beëindigd. 

Vraag:

Is het mogelijk om via deze route het zandtransport te laten verlopen. Via de Nassaustoep, rechtsaf Juliana van Stolbergstraat, linksaf de Wilhelminalaan, rechtsaf de Tiendweg op tot aan Tienmorgen Noord. 

Antwoord:

In het bestek is de volgende bepaald;

Transport van zand vindt plaats via de Nassaustraat, Juliana van Stolbergstraat, Kon. Wilhelminalaan en de Tiendweg. Door in het bestek een snelheidsbeperking op te nemen (max. 15 km/u) wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. De zandtransporten vinden plaats over een korte periode gedurende 2 maal 1 week in de geplande periode van 7 mei tot 14 mei en 6 juni t/m 11 juni 2013. 

Vraag:

Waar nodig met bebording aangeven dat het een aanrij route is van zandtransporten, en aanleg van een nieuwe woonwijk. 

Antwoord:

Langs de route wordt een aantal borden geplaatst met de aanduiding: Let op route zandtransport. 

Vraag:

Waar nodig corrigerende maatregelen worden genomen om het bestaande straatwerk te beschermen. 

Antwoord:

De enige corrigerende maatregel die denkbaar is, is het toepassen van rijplaten. Die leveren echter teveel overlast voor weggebruikers en omwonenden. Het levert ook teveel gevaar op voor met name fietsers, scooters en motorrijders. Indien op bepaalde plaatsen in het straatwerk toch  deformatie gaat ontstaan wordt dit met passende maatregelen opgelost. Hiermee is in de grondexploitatie rekening gehouden. 

Met vriendelijke groet, namens de PvdA-fractie

Joop Kuipers

 

 

Top