Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Inbreng PvdA Jaarrekening 2013

 

5 juni 2014

 

Tijdens het debat van vanavond legt het nieuwe college verantwoording af over het jaar 2013. En dat is toch wel bijzonder. Het college is namelijk pas een maand actief in de huidige samenstelling. Gelukkig is in het kader van dit verantwoordingsdebat de portefeuillehouder van Financiën, wethouder Boerman, aangebleven. De PvdA zal daarom niet terughoudender zijn met complimenten en kritiekpunten dan in een ‘normaal’ verantwoordingsjaar.

De PvdA dankt het college van B&W en ambtenarij voor het aanbieden van de Jaarrekening 2013 en het beantwoorden van de technische vragen. Wij feliciteren het college met de verkregen rechtmatigheidverklaring en de constatering van de accountant dat de Jaarstukken een getrouw beeld geven van de baten en lasten in 2013.

Voorzitter,

Wat is er allemaal bereikt in 2013? Veel op sociaal gebied! Servanda is van start, de buurtsportcoach is in aantocht, een gezondheidscentrum is in de maak, de eerste startersleningen zijn uitgegeven en het budget voor een nieuwe Regenboogschool en Sportvoorziening in Boven-Hardinxveld is vrijgemaakt. Het nieuwe college hoeft spreekwoordelijk alleen nog maar de dakpannen te leggen. Het fundament ligt er, de muren staan er en het hoogste punt is als het ware al bereikt.

 

Ook op economisch gebied is in 2013 veel bereikt. Zo heeft de gemeenteraad een toekomstplan voor de haven en een economische visie vastgesteld in samenwerking met ondernemers en is industriegebied De Peulen opgeknapt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het terugdringen van de gemeentelijke schuldenlast (financieringsvisie) en worden onveilige situaties gestructureerd aangepakt via het integrale veiligheidsplan en in samenwerking tussen gemeente, politie, Buurttoezicht en inwoners.

Voorzitter,

Tot zover de terechte complimenten van de PvdA voor datgene wat in 2013 is bereikt. Er zijn ook zaken die niet bereikt zijn, te langzaam gaan of misgaan. Zo vinden wij het opmerkelijk dat een jaren geleden gesloopte gymnastiekzaal nog steeds in de boeken stond. En het gaat bijvoorbeeld  te langzaam als het gaat om sommige bezuinigingen. De PvdA ziet dat de gemeente zekere inkomsten laat liggen. Een aantal voorbeelden:

·    Wederom is nul euro aan inkomsten gegenereerd uit reclame. Begroot was EUR 50.000!

·    De besluitvorming rondom het Klant contact centrum (KCC) is vertraagd en dat betekent dat ook de bijbehorende bezuinigingstaakstelling van EUR 30.000 is vertraagd

·     De bezuiniging op groen is ingeboekt en loopt volgens de beantwoording op de technische vragen op schema. Toch is dit jaar EUR 30.000 meer uitgegeven aan groenonderhoud omdat er incidenteel meer uren zijn gemaakt dan begroot. De PvdA wil absoluut voorkomen dat het incidenteel meer uren maken voor zo’n hoog bedrag een structureel karakter krijgt. Het college moet wat ons betreft beter de vinger aan de pols houden

·     Als het gaat om de Wmo-bezuiniging is dat namelijk ook gelukt. Sterker nog, er is sprake van een overschot in 2013. Het nieuwe indicatieprotocol doet zijn werk en de kosten voor rolstoelvoorzieningen zijn lager. Wat de PvdA betreft benutten we nu de tijd om te meten wat de effecten van de Wmo-bezuinigingen zijn op de zorg en hulp die mensen ervaren.  We zijn dan ook blij met het voornemen om in 2014 een onderzoek te doen naar  de maatschappelijke effecten van alle maatregelen en deze ook te evalueren. Tot die tijd geen nieuwe bezuinigingen op de Wmo wat de PvdA betreft

·     Ten slotte nog een opmerking over de bedrijfsvoering. Net zoals de PvdA hebben andere fracties (CDA en CU) vragen gesteld over de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Dit betreft onder andere de inzichtelijkheid in:

-   aantal uren per programma: als binnen een programma minder uren gedraaid zijn dan begroot, wordt dit altijd gecompenseerd met meer uren binnen een ander programma. Hoe kan dat?

-   onderzoek naar kostendekkende tarieven: de insteek van het onderzoek is de kosten die gemaakt worden af te zetten tegen de tarieven die doorberekend worden als het bijvoorbeeld gaat om bouwvergunningen of trouwleges. De PvdA ziet graag dat ook wordt beoordeeld of er minder/meer vergunningen worden aangevraagd en of dat kan leiden tot een kleinere bezetting in de organisatie en dus lagere kosten

-   inhuur externen: kan de inhuur van externen bijvoorbeeld per programma inzichtelijk worden gemaakt? De nieuwe coalitie heeft namelijk als doelstelling nog minder externen in te huren. Het zou goed zijn als we dit als gemeenteraad kunnen monitoren.

Voorzitter,

Ik rond af. De PvdA-fractie stemt in met het raadsvoorstel om de Jaarstukken 2013 vast te stellen en het positieve resultaat in 2013 te bestemmen ten behoeve van de Algemene Reserve en de reserve Drie Decentralisaties

Top