Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Inbreng Transitiedebat

 

17 juli 2014

Tijdens deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces staan nog twee belangrijke punten op de agenda: de inrichting van de jeugdhulp en de uitvoeringsdocumenten ten aanzien van alle drie de transities binnen het sociaal domein (jeugdzorg, nieuwe Wmo en participatie).

Om te beginnen wil de Partij van de Arbeid graag dank uitbrengen aan het college van B&W en de betrokken ambtenaren voor het tijdig aanleveren van de stukken, het beantwoorden van de vele vragen en het verwerken van de input die door de gemeenteraad en het Wmo-platform is geleverd.

Ook de voortvarende wijze waarop regionaal wordt samengewerkt en inspraak wordt georganiseerd waardeert de PvdA zeer. De tijdsdruk richting 1 januari 2015 is namelijk niet misselijk. Wel vragen wij aandacht voor het signaal dat het regionaal overleg van Wmo-raden in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden heeft gegeven. De Wmo-raden geven namelijk aan dat zij nog beter vooraf betrokken kunnen worden bij het regionale beleidsproces. Daarnaast dreigen zij naar eigen zeggen overvraagd te raken waardoor zij hun adviesrol niet goed kunnen vervullen. Dit signaal van de Wmo-raden moeten de colleges in de A&V serieus nemen. De PvdA vindt de betrokkenheid en kennisinput van deze adviesorganen namelijk van het allergrootste belang voor het organiseren van goede zorg op maat en daarmee dus voor het slagen van de transities.

 

Inrichting Jeugdhulp

Ten eerste vindt de PvdA-fractie het verstandig om de Serviceorganisatie een zelfstandige tak te laten zijn binnen de GR Publieke Dienst Gezondheid & Jeugd en deze niet onder te brengen bij de noodlijdende Dienst Gezondheid & Jeugd. We zijn blij dat het advies vanuit de regio A&V (SIP) en onze gemeenteraad op dit punt is opgevolgd. Daarnaast een drietal opmerkingen:

 

1.       AMHK: onderzocht wordt of de AMHK-functies gescheiden kunnen worden ondergebracht bij twee organisaties, namelijk advies en melding bij de Dienst G&J en onderzoek bij Bureau Jeugdzorg. De PvdA vindt dit onwenselijk en ziet graag de AMHK-functies belegd bij één organisatie. Dit voorkomt extra afstemming en is duidelijker voor melders.

2.       Solidariteit: in het Beleidsrijk Transitiearrangement (BRTA) wordt aangegeven dat op dit moment de ervaringsgegevens missen om voor een ander solidariteitsmodel te kiezen dan het model waarbij alle regionaal georganiseerde hulp collectief door alle gemeenten wordt betaald. Er wordt dus vooralsnog geen financiële prikkel ingebouwd voor gemeenten om via inzet op preventie en vroeghulp de zwaardere regionaal georganiseerde jeugdhulp te voorkomen. De regio betaalt toch wel. De PvdA vindt dit onwenselijk en zou graag in september in het BRTA een visie willen zien hoe om wordt gegaan met solidariteit binnen de regio ZHZ. Hoe worden gemeenten die zwaardere zorg weten te voorkomen door een goede aanpak van vroeghulp en preventie beloond? (Zie ook vragen SGP)

3.       Inkoop: het budget en het historisch gebruik van jeugdzorg is inmiddels bekend. Dat betekent dat er geen enkele belemmering meer is om over te gaan tot de inkoop van jeugdzorg. De PvdA zou niet willen wachten tot 1 november maar graag eerder en zo snel mogelijk duidelijkheid aan zorginstellingen en zorgprofessionals geven over de zorg die zij voor gemeenten in 2015 gaan leveren. Onze fractie wil voorkomen dat onnodig zorgmedewerkers ontslagen worden en belangrijke en broodnodige kennis van jeugdhulpprofessionals verdwijnt. Zorginstellingen zijn namelijk aan het voorsorteren op flinke bezuinigingen en contracten van medewerkers worden niet verlengd.

Tot zover voorzitter,

De PvdA-fractie gaat ervan uit dat de gemaakte opmerkingen rondom de inrichting van de Jeugdhulp door het college worden meegenomen in het vervolgproces. Wij wensen het college de komende periode veel succes met de verdere uitwerking van de plannen en zien de voorstellen de komende maanden zoals het BRTA en verordening met grote interesse tegemoet. 

Uitvoeringsdocumenten transities sociaal domein

Voorzitter,

De bij het vorige agendapunt geplaatste opmerkingen over de kwaliteit van de beleidsstukken en het proces van inspraak gelden natuurlijk ook bij dit agendapunt. Dat ziet er wat de PvdA betreft prima uit. Echter ook als het gaat om de uitvoeringsdocumenten wil de PvdA-fractie enkele aandachtspunten meegeven.

Want ondanks dat er de afgelopen maanden bergen werk verzet zijn, moeten er richting 2015 ook nog een flink aantal punten op orde komen. En dat is ook gebleken uit de beantwoording op de vragen die onze fractie heeft gesteld. Zo volgt er nog een gebiedsscan als het gaat om zorgvraag, moet er nog een regeling komen voor informatiebeveiliging en privacy, is er nog geen visie op solidariteit tussen gemeenten, is er nog geen risicopargraaf en moet de inrichting en werkwijze van de sociale wijkteams nog worden ontwikkeld. 

Als het gaat om sociale wijkteams wil de PvdA graag een drietal punten meegeven:

1.       Probeer binnen het sociaal team de rol van handhaving te scheiden van de rol van hulpverlener. Wat de PvdA betreft staat zorg- en hulpverlening centraal binnen het sociaal team en komt de opsporing van bijvoorbeeld uitkeringsfraude op een tweede plaats. Het sociaal team moet namelijk toegankelijk en laagdrempelig blijven juist voor die gezinnen waarbinnen meerdere problemen zich afspelen. Op het moment dat de focus te veel op handhaving komt te liggen bestaat de kans dat mensen wegblijven

2.       Het sociaal wijkteam is samenwerkingsgericht. Het is dus aan de gemeente om via het sociaal wijkteam de verbinding te leggen met Servanda, de huisartsen en de zorg- en onderwijsinstellingen in ons dorp. Zij weten ten slotte waar zorgvraag zich aandient en hebben inzicht in mogelijke verbeteringen en oplossingen. Het gesprek tussen deze partijen moet dan ook georganiseerd worden

3.       De PvdA vindt dat een sociaal wijkteam, een team van professionals, ook het vertrouwen moet verdienden als het gaat om het budget. Wat ons betreft is een teamcoördinator in dienst van de gemeente die enkel stuurt op de financiën en besluiten neemt over duurdere zorgvraag ongewenst en moeten de sociale wijkteams op korte termijn zelf kostenbewust kunnen zijn en uit moeten kunnen komen met een vastgesteld budget.

Ten slotte is het van belang om na bijvoorbeeld een jaar of twee jaar de maatschappelijk kosten en baten van het team op objectieve en onafhankelijke wijze te evalueren. Dit geeft ons inzicht in wat werkt en tegelijkertijd aanbevelingen om het sociale te verbeteren waar mogelijk.

Voorzitter,

Wat betreft de businesscase Participatiewet gaat de PvdA akkoord met het voorgenomen besluit om de GR’en RSD en Avelingengroep samen te voegen. Wij vinden het logisch dat één GR namens de gemeenten in de A&V verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de Participatiewet. Wel vraagt de PvdA daarbij aandacht voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. In deze gemeenteraad wordt te weinig gesproken over het in onze gemeente gevoerde beleid als het gaat om werk en inkomen, oftwel participatie. In het coalitieakkoord staat het thema al helemaal niet benoemd. De PvdA ziet bij de vorming van een nieuwe GR de kans om de politieke legitimatie terug te brengen op zo een belangrijk thema als werk en inkomen. Wij zullen in het vervolg daarop toetsen!

Voorzitter,

Ik rond af. De PvdA wenst het college de komende periode veel succes met de verdere uitwerking van de plannen en ziet de communicatie over de plannen richting onze inwoners zoals aangekondigd in de stukken graag verder geïntensiveerd worden.

 

Fractievoorzitter Niek Verkaik

 

Top