Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


PvdA in de regio roept colleges op om door te pakken!

 

2 september 2014

Afgelopen februari werd het Advies van de Commissie Schutte gepresenteerd (zie ook http://www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl/nieuwsitem/150). Een helder verhaal met een aannemelijke onderbouwing, ook door schetsen in cijfers. Dit advies nemen wij serieus, ondanks onze oorspronkelijke voorkeur voor één samenwerkende AV. Het advies van de commissie luidt dat verschillende gemeenten in onze regio zouden moeten herindelen (1). Wij, de gezamenlijke PvdA afdelingen in de regio, gaan deze discussie niet uit de weg. Gaan hem zelfs graag aan. Een aantal voorwaarden c.q. uitgangspunten vinden we hierbij van belang. Deze delen wij graag met u. 

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd en gerealiseerd in de regio AV. Denkt u hierbij aan de Regionale Sociale Dienst, Avelingen Groep en Waardlanden. Samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk en gebeurt al. Het vermindert onze kwetsbaarheid en zorgt voor afgestemd beleid. Bovendien versterkt het onze bestuurskracht.

Door het stellen van kwaliteitseisen en randvoorwaarden kunnen we komen tot de juiste oplossing voor het vraagstuk ‘herindeling’, dat inmiddels al te veel jaren de gemoederen bezighoudt.  

image

De PvdA gaat uit van de volgende randvoorwaarden aangaande bestuursstijl en bestuurlijk kader:

1.    kerngericht werken, inwoners moeten invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen binnen de eigen leefomgeving (dorp, wijk of stad);

2.    voortvarende samenwerking en goede communicatie, waarbij het belang van inwoners leidend moet zijn;

3.    duidelijke besluitvorming en korte trajecten, hoe langer een proces duurt, hoe meer kosten;

4.    stad en platteland hebben elkaar veel te bieden. Door herindeling kunnen de functies van stad en platteland elkaar in positieve zin versterken en optimaal worden benut (denk aan: wonen, werkgelegenheid en recreatie);

5.    het moet gaan om ‘hoe kunnen we elkaar versterken’ in plaats van om ‘wie dient wie?’, de mentaliteit en cultuur van het platteland en die van de stad zit in mensen zelf, niet in gemeentegrenzen. Die verdwijnen dus niet door eventuele herindeling.

 

Hervormingen zoals in het sociaal domein, kunnen en moeten leiden tot efficiëntere uitvoering en passende zorg en ondersteuning. Wat betreft de uitvoering is het belangrijk dat de transitie en transformatie van het sociaal domein op regionaal en bovenregionaal (dus: gemeenschappelijk) ingestoken blijft. We moeten de nieuwe taken die op de gemeente afkomen goed gaan uitvoeren. Daarbij is het onontkoombaar om verder dan onze eigen gemeentegrenzen te kijken, hoewel lokale behoeften, lokaal aanbod en lokale bestaande voorzieningen hierbij als uitgangspunt moeten worden genomen. Een ander item is de woningvoorraad en de te verwachten krimp in de regio. Wij moeten met elkaar zorgen voor een passend en toereikend aanbod van woningen, verspreid over de regio. Daarbij moet uiteraard tegemoet worden gekomen aan de behoefte die er bestaat onder inwoners.

Qua economische agenda en arbeid gerelateerde vraagstukken hebben we te maken met onze omgeving en dus met aangrenzende regio’ s. Wij zoeken graag verbinding met onze omgeving en  met elkaar. Dit vraagt van ons, dat we voorbij onze eigen (gemeente)grenzen en kaders kijken. Als iedereen in de regio dat zou kunnen, dan zou ons dat zeker kansen en mogelijkheden opleveren. De dialoog moet gaande blijven, daarom is het goed dat gemeenteraden van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard, met elkaar het gesprek aangaan. Zodat vervolgens een duidelijk en gelijkluidend bericht de wereld in kan worden gestuurd. Want zowel de inwoners als wij willen maar twee dingen: een kwalitatief goede en prettige dienstverlening en duidelijkheid. Dat is wat gemeenten inwoners moeten bieden. Herkenbaarheid en bereikbaarheid zijn hierbij belangrijk. Voor iedereen! 

We hebben elkaar nodig. Wij willen vooruit. Verschillen benadrukken helpt ons niet vooruit. Denk in kansen, denk in samen, denk aan elkaar. Niet alleen ten behoeve van de vraagstukken die nu spelen, maar zeker ook voor de toekomst.

Wij willen (nu) doorpakken!  

Partij van de Arbeid

Gemeenten Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

[1] Giessenlanden-Gorinchem-Hardinxveld-Giessendam; Leerdam-Zederik-Vianen, eventueel met Lingewaal; Molenwaard kiezen voor Drechtsteden of Alblasserwaard

 

Top