Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Inbreng PvdA Perspectiefnota 2014-2018

 

4 spetember 2014

Voorzitter,

[Om te beginnen wil ik u namens de PvdA-fractie hartelijk welkom terug heten als waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam. Ik kan u verklappen dat wij naar aanleiding van uw terugkeer alleen nog maar positieve geluiden uit de gemeenschap hebben ontvangen. Een mooie en ook snelle start volgens ons. Wij kijken uit naar een goede samenwerking de komende periode.]

Het is zover. Vanavond voeren we, twee maanden later dan gebruikelijk, de discussie over de Perspectiefnota en het Collegeprogramma voor de jaren 2014 tot en met 2018. In beide documenten wordt een toekomstbeeld geschetst van ons mooie dorp. Welke bestuurlijke en financiële opgaven wachten Hardinxveld-Giessendam de komende raadsperiode? De economie lijkt gelukkig iets aan te trekken, maar in welke tempo zet dat voort? En wat is het effect daarvan op de begroting van onze gemeente en bijvoorbeeld op de inkomsten uit bouwleges en grondexploitaties? En gaat het lukken om de hoge werkloosheid terug te dringen? Allemaal onzekerheden die natuurlijk vragen om enige financiële voorzichtigheid. Zeker ook gezien de nieuwe taken en bezuinigingen die vanuit het Rijk nog steeds op gemeenten afkomen.image

Perspectiefnota

Terecht stelt het college dat er een flinke uitdaging ligt in het daadwerkelijk realiseren van de bezuinigingen waar de afgelopen periode toe besloten is. De PvdA zal dit ook zeker in de gaten houden en met name waken voor het eerlijk verdelen van die bezuinigingen. Het mag namelijk niet zo zijn dat straks alle voorgenomen bezuinigingen op sociale zaken, zoals Wmo-voorzieningen en subsidies aan verenigingen en instellingen zijn gerealiseerd en dat voorgenomen bezuinigingen op bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie (EUR 30.000 op de dienstverlening door vormen van Klantcontactcentrum en EUR 63.000 voor omzetten van externe inhuur in vaste of tijdelijke medewerkers) achterblijven. Of sterker nog,  als bezuinigingen op groenonderhoud teniet worden gedaan door het jaarlijks uittrekken van EUR 50.000,- extra voor een nieuw onkruidbestrijdingsmiddel. De PvdA daagt het college graag uit om richting de begroting met een goedkopere onkruidoplossing te komen.

Wat betreft de voorgestelde bezuiniging op Wmo wil de PvdA nogmaals benadrukken dat wij het onderzoek dat dit jaar wordt uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van Wmo-voorzieningen willen meewegen in het tempo en de maatregelen die in het kader van de bezuinigingen genomen gaan worden.

Daarbij willen wij het college ook attenderen op enkele verzachtende maatregelen vanuit het Rijk. Maatregelen die volgens de PvdA harde en snelle bezuinigingen op de Wmo moeten voorkomen. Zo pakt het nieuwe Wmo-verdeelmodel vanaf 2016 voor een kleine gemeenten als HG een stuk gunstiger uit. Daarnaast heeft het Rijk via een huishoudelijke hulp toelage (HHT) 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om de vraag naar huishoudelijk hulp te stimuleren en zo zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Het is dan wel aan de gemeente om samen met de aanbieders van HH de mogelijkheden daartoe te verkennen. Voor 15 oktober kan door de gemeente een aanvraag voor de HHT gedaan worden. Is het college van deze mogelijkheid op de hoogte? En zo ja, wordt een aanvraag voor de toelage ingediend ten behoeve van de werkgelegenheid en een zachte landing van de HH-bezuinigingen in ons dorp?.

Voorzitter,

Ik ben aanbeland bij het collegeprogramma 2014-2018.

Conservatief Collegeprogramma

Vast staat dat de decentralisaties in het sociaal domein een flinke uitdaging blijven, flinke impact hebben op onze inwoners, en de druk op regionale samenwerking extra opvoeren. Wat zijn de ambities van het Tab-SGP-college op dat gebied? En heeft het college überhaupt wel ambities? De PvdA ziet het college veel oude wijn, leuk verpakken in nieuwe zakken. Maar feitelijk verandert er in veel gevallen niets en wordt het beleid van het vorige college voortgezet. Zo betekent meer kansen voor lokale ondernemers simpelweg het voortzetten van de nota Inkoopbeleid 2013. Daarnaast is de al in 2013 vastgestelde financieringsvisie leidend voor het terugdringen van de gemeenteschuld. Oude wijn in nieuwe zakken dus! En ook in de uitvoeringszaken is het met name de ambitie van het vorige college dat doorklinkt. De komst van het Gezondheidscentrum, nieuwbouw van de Regenboogschool, het Sporthalplan en ontwikkeling van de haven in Boven-Hardinxveld: het is het vorige college dat deze moeilijke dossiers op gang getrokken. Zoals de PvdA-fractie al eerder heeft aangegeven is op al deze punten in de vorige raadsperiode het fundament gelegd, zijn de muren gezet en is het dak geplaatst. Aan het nieuwe college de eer om de laatste dakpannen te leggen.

Voorzitter,

Verbroken verkiezingsbeloftes?!

Er zijn enkele zaken die door de plannen van dit conservatieve college wel beduidend veranderen. Veranderingen die de PvdA niet altijd positief vindt. Integendeel zelfs, de PvdA-fractie ziet in het collegeakkoord menig verkiezingsbelofte van zowel SGP als Tab gebroken worden. Omdraaifout of gewoon draaikonterij? Het doet het aanzien van de lokale politiek in ieder geval geen goed.

 Wij lichten er drie uit:

1.      Boven-Hardinxveld: het college stelt voor om de Drijvershof te verkopen en het budget voor het voorzieningenniveau af te bouwen van EUR 100.000,- per jaar naar 0 euro. Betekent dit dat het volgens de Tab op orde is met het voorzieningenniveau in deze dorpskern? Waarom is er dan in verkiezingstijd zoveel ophef gemaakt? Het was toen namelijk al bekend dat de nieuwbouw van de Regenboogschool en het Sporthalplan doorgang zouden vinden.

En volgens de Tab was dat niet voldoende. Er is de afgelopen jaren zelfs herhaaldelijk door de Tab verzocht om een visie op het voorzieningenniveau van Boven-Hardinxveld die verder ging dan een nieuwe school en sportvoorziening. Nu, de visie is er maar kan zonder budget niet meer worden opgepakt. Het eerste wapenfeit van de Tab als coalitiepartij is bezuinigen op Boven-Hardinxveld. Dat had menig Boven-Hardinxvelder graag geweten voordat het stemhokje werd betreden.

Terugkomend op de verkoop van het Drijvershof wil de PvdA dat  huisvesting voor de huidige gebruikers van het dorpshuis gegarandeerd wordt. Bijvoorbeeld door verkoopvoorwaarden op te nemen voor het blijven aanbieden van ruimten in een overgangsperiode totdat gebruikers een alternatieve ruimte hebben gevonden. De PvdA wil namelijk het voorzieningenniveau als het gaat huisvesting van sociaal-culturele activiteiten in stand houden. En wij gaan ervan uit dat het college dat ook wil en daarom nauw overleg voert met de huidige gebruikers over de verkoop.


2.      Startersleningen: het college stelt voor om de startersleningen af te schaffen, of iets mooier verpakt af te bouwen. En dat terwijl SGP zich in verkiezingstijd (bijvoorbeeld bij monde van de lijsttrekker tijdens het verkiezingsdebat op MerweTV) nog als groot voorstander heeft getoond van dit middel om de woningmarkt toegankelijker te maken voor jonge mensen. Niets is minder waar. Het budget is gehalveerd en na aflossing wordt het fonds niet meer aangevuld.

De starterslening wordt dus ruim een jaar na introductie alweer afgeschaft. Twee jaar voorbereiding wordt daarmee snel teniet gedaan en dat zonder enige vorm van evaluatie van de regeling. De PvdA vindt het getuigen van onbehoorlijk bestuur om een door de vorige gemeenteraad democratisch genomen besluit op zo’n korte termijn en zonder evaluatie af te schaffen. Of je nu groot voor- of tegenstander van de starterslening bent, staat daar los van. Laten we hopen dat het geen gewoonte gaat worden in deze gemeenteraad om besluiten terug te draaien wanneer dat net even beter uitkomt.

3.     Klantcontactcentrum (KCC): het college wil conform het raadsbesluit jaarlijks EUR 30.000 bezuinigingen op de dienstverlening. Uit onderzoek naar de dienstverlening en mogelijke inrichting van het KCC is gebleken dat de besparing van EUR 30.000,- zonder verbouwing van de publiekshal niet mogelijk is. Dat zou dus betekenen dat de Tab als coalitiepartij instemt met een verbouwing in het gemeentehuis? Dit is ondubbelzinnig in strijd met het verkiezingsprogramma van de Tab. Het volgende wapenfeit van de Tab als coalitiepartij is dus het verbouwen van de publiekshal.

Voorzitter,

Wat de PvdA verder is opgevallen is dat de ambities in het Collegeprogramma niet financieel inzichtelijk zijn gemaakt in de Perspectiefnota. Wordt dit nu bedoeld met het principe ‘zero based budgeting’? Wij vinden het een gemiste kans! De PvdA had graag gezien wat de financiële consequenties van het Collegeprogramma zijn. Wat zijn bijvoorbeeld de extra kosten van  het jaarlijks organiseren van de dag van de Woningmarkt, het rijden van extra strooiroutes en het opstellen van honden- en sportbeleid?

Zorg en financiën 

Het collegeprogramma is overigens wel heel helder als het gaat om de financiën rondom de nieuwe zorgtaken Wmo en Jeugdhulp. Ik citeer: “We hanteren budgetneutraliteit als uitgangspunt. Opstellen beleid en verordening uitgaande van budgetneutraliteit en het beleid monitoren en eventueel bijstellen om het doel budgetneutraliteit te kunnen waarborgen.” Het lijkt wel alsof budgetneutraliteit het hoofddoel van dit college is. Door eenzijdig de nadruk op financiën te leggen wordt het doel van de decentralisaties, namelijk het leveren van kwalitatief betere zorg dichtbij en op maat, volgens de PvdA-fractie tekort gedaan.  Is het niet veel belangrijker om goede kwaliteit van zorg als hoofddoel te stellen? En is het niet van belang om juist die kwaliteit van zorg te monitoren en het beleid bij te stellen als de kwaliteit van hulp en ondersteuning die onze inwoners ervaren niet goed genoeg is? De Partij van de Arbeid vindt van wel. En natuurlijk vinden wij ook dat de financiën in de gaten gehouden moeten worden, zeker ook door de gemeenteraad.

De PvdA pleit ook voor meer inzage voor de raad op dit punt. Op dit moment staan namelijk alleen de totaal bedragen opgenomen (EUR 5 miljoen). Dat biedt weinig mogelijkheden voor de gemeenteraad om te kunnen meekijken, sturen en controleren bij dit belangrijke thema. Wij gaan ervan uit dat aan de gemeenteraad meer inzicht wordt verschaft in de komende stukken uit de begrotingscyclus. 

Voorzitter,

De vraag of de gemeente klaar is voor de drie decentralisaties dient zich meer en meer aan. En het is aan de gemeenteraad om dat te controleren. Liggen we bijvoorbeeld op koers met de inkoop van de zorg? Is de gemeentelijke organisatie er klaar voor? En hoe staat het gesteld met de communicatie aan onze inwoners? Om deze zaken te toetsen zal de PvdA samen met andere partijen de komende week een aantal Artikel 12-vragen indienen. Ook zal de PvdA-fractie zich volgende week specifiek regionaal laten informeren over de transitie van de Jeugdzorg.

Participatiewet

Voor nu vraagt de Partij van de Arbeid extra aandacht voor de Participatiewet. Deze wet legt meer verantwoordelijkheid bij gemeenten als het gaat om het laten meedoen van mensen in de maatschappij via het verrichten van betaalde arbeid. Ook al staan zij door een lichamelijke beperking of langdurige werkloosheid op afstand van de arbeidsmarkt. Aan de gemeente de verantwoordelijkheid hen te begeleiden naar een baan. En aan het college de taak om zelf het goede voorbeeld te geven en warme contacten te onderhouden met het lokale bedrijfsleven om zo arbeidsplaatsen te creëren, de zogenaamde werkgeversbenadering.

De PvdA is er trots op dat onze gemeente nu al invulling geeft aan die verantwoordelijkheid via de social return paragraaf  in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. In het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 is een social return paragraaf  opgenomen, waarin onder andere de inzet van werkloze vaklieden en het creëren van leer- en stageplekken wordt gestimuleerd via de zogenaamde 5%-regeling. Echter het resultaat van de social return paragraaf  is niet inzichtelijk voor de gemeenteraad. Dat vinden wij jammer. De controlerende rol van de gemeenteraad ten aanzien de Participatiewet is namelijk gebaat is bij een transparante en eenduidige weergave van het resultaat van de social return paragraaf op de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom dient de PvdA-fractie samen met de CU, het CDA en VVD een motie in die het college opdraagt de resultaten op dit gebied inzichtelijk te maken.

Voorzitter tot slot,

Regionale samenwerking

Net als vorig jaar eindigt de PvdA-inbreng met het thema regionale samenwerking. Een thema waar het afgelopen jaar overigens niet veel vooruitgang op is geboekt. De verkiezingen zijn geweest en de Commissie Schutte heeft na grondig onderzoek een herindelingsadvies uitgebracht. Een duurbetaald advies wat zo over de schutting is gegooid door de nieuwe coalitie. We kijken er niet meer naar is het standpunt. En dat mag natuurlijk. Of het verstandig is, is nog maar de vraag? Intussen is Hardinxveld-Giessendam namelijk nog steeds de knappe vrijgezel in de regio. Maar worden we nog wel versierd door onze buurgemeenten zoals vorig jaar het geval was? De PvdA bekruipt het gevoel van niet. En dat is ook niet zo gek. De strategie van de nieuwe coalitiepartijen gaat uit van ‘cherry-picking’ of het zogenaamde shopmodel.

Dat wil zeggen voor verschillende problemen kiezen we verschillende buurgemeenten om mee samen te werken. Dat heeft in relatietermen iets weg van een player. Zo’n persoon van ‘in elk stadje een ander schatje’. Altijd kijken wat voor jezelf het beste is en geen duurzame relatie aan durven gaan. Met als gevolg dat je uiteindelijk alleen overblijft of in een relatie beland waar je eigenlijk niet op zit wachten. Gegokt en verloren noemen we dat. De PvdA wil voorkomen dat onze gemeente met de tussenkomst van trouwambtenaar Jaap Smit, de Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, in een gedwongen huwelijk beland. Dat is namelijk wel waar deze coalitie op afkoerst.

De PvdA wil zelf het heft in handen houden door de discussie over de uitkomsten van Schutte met de regiogemeenten aan te gaan. Het gaat ons daarbij niet om het middel regionale samenwerking of herindeling, maar om het doel om het beste te bereiken voor onze inwoners. De kwetsbaarheden die we al jaren hebben, moeten nu onderhand worden opgelost. Wij doen dan ook een oproep aan ons college om door te pakken. Aanstaande maandag is namelijk de grote dag waarop de colleges van de zogenaamde A4-gemeenten (Alblasserwaardgemeenten: Giessenlanden, Molenwaard, Gorinchem en HG) samenkomen. En wij verwachten een concreet voorstel aan de A4-gemeenteraden aan het eind van die dag. Komt er geen resultaat zullen wij voorstellen een raadsledenconclaaf te organiseren. Alle raadsleden uit de regio worden opgesloten in een gemeentehuis en komen pas weer naar buiten als er witte rook oftewel een breed gedragen oplossing is.

Voorzitter,

Zoals u wellicht heeft vernomen hebben de PvdA-afdelingen van de A&V in een regionaal manifest voor die dag een aantal uitgangspunten aan de colleges meegegeven ten behoeve van de samenwerking:

·        Kerngerichtheid

·        Goede communicatie met inwoners

·        Zo kort mogelijke trajecten en dus geen langDUURige processen

·        Aandacht voor  de versterkende factor van stad en platteland.

Wat onze fractie daarbij extra wil benadrukken is:

1.      Heb aandacht voor de stem van onze inwoners. Wij zijn voor het nauwer betrekken van onze inwoners dan tot nu toe is voorgesteld. Een Ontmoeting op dit thema vinden wij echt onvoldoende. Het door de coalitie blokkeren van een brede burgerpeiling via een digitale enquête vinden wij nog steeds jammer

2.      Investeer in de relatie met Gorinchem. Inhoudelijk gezien is Gorinchem namelijk onze belangrijkste partner als het gaat om economie, onderwijs, arbeidsmarkt, maar ook als het gaat om gezondheidszorg. Onze huisartsen en apothekers werken nauw samen met hun Gorinchemse collega’s. Daar moet de politiek zich bewust van zijn! De PvdA wil nadrukkelijk dat we de inhoudelijke overeenkomsten centraal stellen en niet de emotionele of culturele verschillen. De kwaliteit van gezondheidszorg, onderwijs en dienstverlening vindt de PvdA-fractie voor onze inwoners van groter belang dan het vraagstuk van zondagsopenstelling of de afkeer tegen stoplichten en betaald parkeren

3.      Heb aandacht voor de democratische legitimatie van de nieuw te kiezen samenwerkingsvariant

Tot zover de inbreng van de PvdA in eerste termijn voorzitter.

 

 

 

 

Top