partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

25 september 2014

 

Inbreng bezuinigingen subsidies 

 

Vanavond bespreken we met elkaar de subsidies 2.0, een nieuwe vorm van het steunen van verenigingen en instellingen in ons dorp. Voor de Partij van de Arbeid zijn er een aantal zaken die opvallen.

In het raadsvoorstel wordt gesproken over het feit dat subsidies in deze tijd ‘betutteling’ zou zijn van onze inwoners, dat het niet meer zou passen in de tijdsgeest van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die naar ons toe komt met de drie decentralisaties. Verenigingen zijn geen subsidietrekkers maar maatschappelijke instellingen. Laten we niet vergeten dat deze instellingen de zo vaak genoemde basisvoorzieningen vormen die een belangrijke rol zullen gaan spelen in de komende jaren. 

De nieuwe vorm van subsidies is gericht op de prestaties van de verenigingen en stichtingen. Houd hierin wel rekening met het feit dat een vereniging anders is dan bijvoorbeeld Rivas. We zijn benieuwd of de indirecte subsidies ook als prestaties of projecten gezien gaan worden en hoe deze dan beoordeeld gaan worden. De lijn om meer resultaatgericht te gaan subsidiëren is prima, maar dan moet de nullijn gedachte ook wel losgelaten worden. Anders zou dit ten koste kunnen gaan van kwaliteit of hogere prijzen voor cliënt of verenigingslid. Uit beantwoording van onze technische vragen kwam naar voren dat het college dit niet van plan is.

Communicatie

Na het besluit zullen de betrokken instanties op de hoogte gesteld worden van het besluit dat door deze gemeenteraad genomen is. Op welke manier zijn zij betrokken bij de voorgenomen plafons? Is er inspraak geweest over de mogelijkheden bij de verenigingen zelf? Zijn zij benaderd om te bespreken wat de grenzen zijn van de bezuinigingen en vooral de effecten die de bezuinigingen die gesteld zijn? Communicatie is belangrijk, maar het moment waarop dit gedaan wordt is net zo belangrijk naar onze mening. Een onderzoek is natuurlijk nog geen besluit, maar dat wil niet zeggen dat de inbreng van betrokken partijen geen toegevoegde waarde kan hebben. 

Tot slot de haalbaarheid van dit project

In de startnotitie wordt door de organisatie gekeken naar de randvoorwaarden om deze bezuinigingen en vernieuwing te laten slagen. De risico’s die genoemd worden, onvoldoende ambtelijke capaciteit, het uitvallen van medewerkers, het ontbreken van expertise en het ontbreken van financiële middelen om al deze risico’s af te dekken met expertise van buiten af, zijn niet mals. Eerlijk gezegd, de risico’s zijn hetzelfde als de randvoorwaarden. Roept bij ons de vraag op: gaat het allemaal wel lukken?

De Partij van de Arbeid hoopt op een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. Het zou mooi zijn als alle partijen op een lijn kunnen komen en hiermee daadwerkelijk de administratieve last verminderd wordt, niet alleen voor de gemeente maar ook voor de verenigingen en instellingen.  

Top