Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Inbreng PvdA Vervolgproces regionale samenwerking

 

6 november 2014

Verantwoording

Voorzitter,

Het is de vier gemeenten in de Alblasserwaard niet gelukt is om te komen tot een gezamenlijke visie op de bestuurlijke herinrichting van dit gebied. Dit is de conclusie die door de colleges van Molenwaard, Gorinchem, Giessenlanden en Hardinxveld-Giessendam naar buiten gebracht. Een pijnlijke conclusie! 

Een conclusie die voelt alsof vier broers en zussen het besluit nemen om niet langer één gezin te vormen. Samen opgegroeid, lief en leed met elkaar gedeeld, maar onenigheid over de toekomst van het gezin. Een gedeelde basis die blijkbaar niet sterk genoeg is om tot een onverdeelde visie te komen. Inwoners en gemeenteraden blijven als neefjes en nichtjes in de Alblasserwaard verweesd achter. Wat is er gebeurd? Zien we Ome Molenwaard nu nog en gaan we dan niet meer op verjaardagsvisite bij tante Gorinchem? Grootmoeder de Waard weent.

De Partij van de Arbeid vindt de uitkomsten van bestuurlijk overleg tussen de colleges in de Alblasserwaard simpelweg getuigen van collectief bestuurlijk falen. Vier gemeenteraden staan met lege handen na een lang proces waarin Schutte actief was en gemeenteraden opnieuw gekozen zijn. Het wordt wat ons betreft tijd dat de vier gemeenteraden met elkaar het gesprek aangaan. Er is niks meer te verliezen zo lijkt het. De PvdA opperde tijdens de Algemene Beschouwingen al om een raadsledenconclaaf te organiseren. Alle raadsleden uit de regio worden opgesloten in een gemeentehuis en komen pas weer naar buiten als er witte rook oftewel een breed gedragen oplossing is.

Voorzitter,

Als het gaat om met lege handen staan dan doelt de PvdA niet alleen op de pijnlijke uitkomst van het proces maar ook op de matige openbare verantwoording over het proces. Het regionale procesverslag maakt in ieder geval niet duidelijk waar de familieperikelen zijn ontstaan. Argumenten als "standpunten lagen te veel uiteen" en "alle mogelijk argumenten zijn uitgewisseld" maken onvoldoende transparant aan gemeenteraden en inwoners waarom het allemaal niet gelukt is. Op basis daarvan een weloverwogen besluit nemen is haast onmogelijk. 

Gelukkig heeft ons college de afgelopen twee dagen (dus kort dag!) meer openheid van zaken gegeven zodat de raad vanavond het openbare debat kan voeren. Uit die openheid blijkt dat ons college en burgemeester Augusteijn zich in de gesprekken met de andere colleges constructief hebben opgesteld. Onze waardering daarvoor. Het college heeft meegedacht met het vormen van één ambtelijke organisatie en heeft zelfs de blokkade op het voeren van een gesprek over herindeling laten vallen. Dat laatste is overigens opmerkelijk gezien de verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord waarin beide partijen Tab en SGP stellen absoluut zelfstandig te willen blijven. Is er sprake van voortschrijdend inzicht bij deze partijen?

Vervolgproces

Voorzitter,

Ik kom toe aan het vervolgproces. Hoe gaan we nu verder? Het college stelt voor om op 18 december het besluit te nemen een onderzoek te starten om aan te sluiten bij Drechtsteden. De PvdA vindt dit te snel gaan. Snelheid is natuurlijk belangrijk, maar niet als dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van het proces. En dat is wel precies wat nu het geval. De PvdA wil de zorgvuldigheid van het proces waarborgen en stelt daarbij twee democratische kernwaarden voorop:

1.   Inspraak: onze inwoners moeten een duidelijke stem krijgen in het vervolgproces dat leidt tot het belangrijkste besluit voor de gemeente sinds haar bestaan. Wij stellen daarom (net zoals in april) voor om via een (digitale) burgerpeiling of enquête inspraak te organiseren en de voorkeur van onze inwoners te toetsen als het gaat om de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Willen onze inwoners graag vanuit zelfstandigheid aansluiten bij Drechtsteden of toch liever herindelen met de gemeenten in Alblasserwaard? We weten het nu niet en horen het wel te weten!  

Het enkel voeren van gesprekken tijdens een Ontmoeting maakt  in onze ogen onvoldoende duidelijk wat de voorkeur van onze inwoners is. Wat de PvdA betreft nemen we op zo een belangrijk punt geen beslissing over de rug van onze inwoners heen. Op het punt van inspraak heeft de PvdA in 2012 al een motie (‘het is ook uw pakkie aan’) ingediend die unaniem is aangenomen en ook in april van dit jaar hebben wij gezamenlijk met CDA, VVD en CU via een motie al opgeroepen om een digitale burgerpeiling te organiseren. Het wordt tijd nu daadwerkelijk werk te maken van burgerparticipatie. Geen woorden, maar daden. 

2.   Transparantie: het is voor de PvdA duidelijk dat inspraak alleen maar van waarde is als op een transparante manier informatie wordt gedeeld. Vanaf nu geen achterkamertjespolitiek meer over de bestuurlijke toekomst van ons dorp. Ook wij wilden de broedende kip niet storen maar nu het resultaat bekend is, pleiten wij voor een meer open proces wil. Onze inwoners hebben recht op openheid van zaken. Daar staan wij voor! 

Tot zover voorzitter,

We gaan graag de dialoog met alle politieke partijen aan om te komen tot een procesvoorstel dat door iedereen gedragen wordt met alle ruimte voor inspraak door inwoners, instellingen en bedrijven in ons dorp. Laten we hier in ieder geval wel als één familie op blijven treden. Alleen zo kan de gemeenteraad een weloverwogen besluit nemen over de bestuurlijke toekomst. Het gaat de PvdA daarbij niet om het middel zelfstandigheid of herindeling, maar om het doel om het beste te bereiken voor onze inwoners.

Fractievoorzitter; Niek Verkaik


Top