Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Geef de samenleving een stem!

 

6 november 2014

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 6 november 2014,

Constaterende dat:

·       Het college voorstelt om een proces in te richten om te komen tot een raadsbesluit op 18 december 2014 waarin de gemeenteraad besluit om een onderzoek te starten om te bezien of toetreding tot Drechtsteden mogelijk is

·       Het college de gemeenteraad verzoekt om op basis van de participatieladder te besluiten op welke wijze bewoners, bedrijven en instellingen mogelijkheden tot inspraak hebben

·       In de participatieladder mogelijkheden tot participatie worden benoemd zoals adviseren (via burgerpanel of expertgroep), raadplegen (via inspraakavonden en enquête)  en informeren·

Participatie leidt tot een goed besluit op basis van een goede belangenafweging en tevens draagvlak creëert voor het uiteindelijke besluit..

image Overwegende dat:

·       Het onderzoeken van volledige toetreding tot Drechtsteden nog niet eerder aan de orde is geweest

·       Uiteindelijke toetreding een belangrijke beslissing is met grote gevolgen voor de toekomst van zowel de sociaal-maatschappelijke als ruimtelijk-economische pijler van onze gemeente

·       Het van belang is om, voordat de gemeenteraad een keus maakt, de voorkeur van een zo groot mogelijk deel van onze inwoners te toetsen als het gaat om toetreding tot de Drechtsteden al dan niet in vergelijking tot een herindeling in de Alblasserwaard

·       Het tevens belang is om, voordat de gemeenteraad een keus maakt een openbare dialoog aan te gaan met belangrijke maatschappelijke partners binnen beide pijlers zoals o.a. de Wmo-raad, Servanda, het Lokaal Centrum voor Gezondheidszorg, de Bedrijfskern en de Winkeliersvereniging

·       Het voeren van gesprekken waardevol is, maar als enige vorm van inspraak onvoldoende duidelijk maakt wat de voorkeur is van de gehele bevolking[1]

·       Er voldoende mogelijkheden zijn om inspraak zo breed mogelijk te organiseren via een (digitale) burgerpeiling of enquête zodat alle inwoners hun mening kenbaar kunnen maken over de bestuurlijke toekomst van hun dorp

·       De zorgvuldigheid van proces niet ondergeschikt is aan de snelheid van het proces, maar dat wel wordt gestreefd naar een zo kortdurend mogelijk proces. 

Besluit:

Beslispunt 2 ‘Een communicatiestrategie te bepalen aan de hand van de participatieladder’

te vervangen door:

2. Het college op te dragen een voorstel te doen om inwoners, instellingen en bedrijven:

·       Te informeren via de gemeentelijke website en lokale en regionale kranten

·       Te raadplegen via:

1.     inspraakavonden binnen en buiten het gemeentehuis in de vorm van het ophalen van vragen, ideeën en   tips

2.     Het organiseren een (digitale) burgerpeiling of enquête om zo de voorkeur van onze inwoners te toetsen als het gaat om toetreding tot de Drechtsteden al dan niet in vergelijking tot een herindeling in de Alblasserwaard

·       Advies uit te laten brengen over het toetreden tot Drechtsteden via:

1.    Via een burgerpanel of expertgroep specifiek gericht op partners vanuit de sociaal-maatschappelijke pijler (Wmo-raad, onderwijsinstellingen, Servanda, verengingen, enz.)

2.    Via een burgerpanel of expertgroep specifiek gericht op partners vanuit de ruimtelijk-economische pijler (Bedrijfskern, Winkeliersvereniging, enz.). 

3  Dit procesvoorstel zo snel als mogelijk nader uit te werken en uit te voeren zodat de  gemeenteraad op 18 december of tijdens de eerstvolgende raadsvergadering in 2015 een besluit kan nemen over starten van een onderzoek tot toetreding tot de Drechtsteden.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Was getekend, 

 

PvdA                                 CDA                                     CU                                 VVD 

 

Niek Verkaik                      Wim de Ruiter                      Jan Nederveen               Martin van Rossum                                                                                    

[1] Zoals opgenomen in de constateringen van de motie ‘Het is ook uw pakkie aan’; unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam op 22 november 2012. Lees HIER de motie

 

Top