Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Inbreng PvdA Onderzoek toetreding Drechtsteden

 

18 december 2014

 

De afgelopen weken zijn intensief geweest voor ons allemaal. De tijdsdruk, die we onszelf hebben opgelegd, voelde soms als een Spartaans trainingskamp. De PvdA blijft van mening dat deze snelheid echt ten koste gaat van de zorgvuldigheid van dit proces. Het gevoelen dat we met gang de Drechtsteden ingeduwd worden, is dan ook lastig te onderdrukken. Een gevoel dat ook in de diverse inspraakrondes met onze inwoners naar voren kwam en meer dan eens getypeerd werd als een onverwachte ommezwaai.

Het is immers nog geen zes weken geleden dat de colleges in de Alblasserwaard berichtten niet tot een gedeelde bestuurlijke visie te kunnen komen. Daarna is geen enkele poging meer ondernomen om in de Alblasserwaard in gesprek te blijven: niet tussen colleges en niet tussen gemeenteraden. Als een koppige puber lijken we zo snel mogelijk op kamers te willen in Dordrecht omdat we het thuis niet meer naar de zin hebben. Dat terwijl er, in tegenstelling tot wat het college suggereert, nog wel degelijk mogelijkheden zijn om in de Alblasserwaard te blijven. Daar wordt door ons college alleen niet meer naar gekeken. Het voorstel van vanavond betreft enkel en alleen een onderzoek naar toetreding tot Drechtsteden. Niet meer en niet minder. 

Voorzitter,

De Partij van de Arbeid neemt daar niet zonder meer genoegen mee. De essentie van democratie is namelijk dat er wat te kiezen valt. Waarom dan onnodig het onderzoek beperken tot die ene optie Drechtsteden? Eén keuze is geen keuze! De PvdA stelt daarom samen met ChristenUnie, CDA en VVD voor om gelijktijdig met het onderzoek naar Drechtsteden twee Alblasserwaardse alternatieven te onderzoeken, namelijk:

 

1.    Wat betekent het voor Hardinxveld-Giessendam als we fuseren met Molenwaard en Giessenlanden, dan wel;

2.    Hoe kunnen we via het inkopen van diensten bij Gorinchem, vanuit het behoud van zelfstandigheid, de kwetsbaarheden van onze gemeente oplossen?

Door ook alternatieven te onderzoeken wordt de kans geboden om de voor- en nadelen van aansluiten bij Drechtsteden te vergelijken. Op basis van die vergelijking kan een betere weloverwogen keus worden gemaakt. Daarnaast zijn er nog vier argumenten die pleiten voor het onderzoeken van alternatieven:

1.    Voorkomt tijdverlies: het gelijktijdig uitvoeren van alternatieve onderzoeken voorkomt namelijk tijdverlies indien óf van de zijde van Drechtsteden óf van onze zijde negatief besloten wordt naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar toetreding tot Drechtsteden. De factor tijd speelt de afgelopen weken een grote rol, maar blijft op dit punt achterwege.

2.    Versterkt positie gemeente: de onderhandelingspositie van onze gemeente richting de regio Drechtsteden raakt verzwakt op het moment dat Drechtsteden het enige alternatief is.

3.    Wens vanuit samenleving: het onderzoeken van opties in de Alblasserwaard is een nadrukkelijke wens die naar voren kwam vanuit de besprekingen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Laten we gehoor geven aan deze oproep vanuit onze samenleving! Overigens hebben verschillende afdelingen van de gemeentelijke organisatie ook laten blijken dat zij niet staan te trappelen om naar Drechtsteden te gaan. Kennis en kunde worden nu ambtelijk gedeeld in de regio A&V. Iets wat verloren dreigt te gaan en overigens bestuurlijk helaas niet gelukt is.

4.    Sociaal domein niet onnodig op zijn kop: het vierde argument om ook alternatieven in de Alblasserwaard te onderzoeken is voor de PvdA misschien nog wel het allerbelangrijkst. Wij willen de optie toetreden tot Drechtsteden, waarbij het sociale domein op zijn kop wordt gezet, kunnen vergelijken met een Alblasserwaardse optie. De PvdA wil voorkomen dat in reeds bestaande onzekere tijden rondom de decentralisaties niet extra onzekerheden worden opgeworpen. Bijvoorbeeld door het lokale Wmo-beleid bij de Drechtraad onder te brengen. Bijvoorbeeld door uit te treden uit sterke regionale samenwerkingsverbanden zoals de RSD en de Avelingengroep. Het voor ons zo belangrijke sociale domein is het waard om ook  alternatieven, naast toetreden tot Drechtsteden, te onderzoeken..

Voorzitter,

Graag ga ik naast de alternatieven ook in op de startnotitie met de daarin opgenomen onderzoekskaders. Een startnotitie die er overigens technisch gezien prima uitziet en waarin alle opmerkingen en vragen vanuit de inspraakrondes zijn voorzien van een reactie. Ook de insteek om het onderzoek in een open en transparant proces te doen, spreekt de PvdA zeer aan. We hebben niks te verbergen en zijn het aan onze inwoners verplicht openheid van zaken te geven. Wel vragen wij aandacht voor de realiteit van het voorgestelde tijdpad. Zeker gezien het feit dat de PvdA-fractie, en naar ik aanneem ook de andere fracties, waarde hechten aan een uitgebreide vorm van burgerparticipatie is het de vraag of het haalbaar is om in juli een besluit te nemen.

Voorzitter,

Als het gaat om inspraak en burgerparticipatie dient de PvdA, wederom samen met andere partijen, een amendement in. De PvdA vindt dat onze inwoners een duidelijke stem moeten krijgen in het vervolgproces dat leidt tot het belangrijkste besluit voor de gemeente sinds haar bestaan. Wij stellen daarom (net zoals in april en november) voor om via een (digitale) burgerpeiling of enquête inspraak te organiseren en de voorkeur van onze inwoners te toetsen als het gaat om de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Willen onze inwoners vanuit zelfstandigheid aansluiten bij Drechtsteden ja of nee? Of willen zij toch liever herindelen met de gemeenten in Alblasserwaard dan wel diensten inkopen bij Gorinchem? Ik herhaal het nog maar eens: we weten het nu niet en horen het wel te weten! Laten we in 2015 nu eindelijk eens gebruik maken van de digitale mogelijkheden om inwoners te betrekken bij belangrijke besluiten. We zijn het aan onze stand verplicht een uiterste inspanning daarvoor te leveren.

Het enkel voeren van gesprekken, zoals in de afgelopen periode maakt  in onze ogen onvoldoende duidelijk wat de voorkeur van onze inwoners is. Dit neemt niet weg dat de PvdA ongelooflijk veel waarde hecht aan alle inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven of instellingen die hun stem tijdens de verschillende inspraakrondes hebben laten horen de afgelopen weken. Wij willen graag een ieder daarvoor danken! 

De kracht en kwaliteit van de input is enorm. Het heeft de PvdA-fractie weer eens doen beseffen waarom burgerparticipatie zo van belang is. Het verhoogt de kwaliteit en het draagvlak van besluiten door het lokaal bestuur. Mits, en dat is de crux, de input serieus wordt genomen en er geluisterd wordt. En we hebben er tijd voor.

De PvdA dient daarom samen met andere partijen twee wijzigingsvoorstellen in op die punten waarvan wij vinden dat de input onvoldoende in het raadsvoorstel zijn verwerkt:

1.    Het onderzoeken van alternatieven naast het onderzoek naar Drechtsteden

2.    Het geven van meer inspraak aan onze inwoners via het organiseren van een burgerpeiling en adviespanels

Tot zover voorzitter,

We gaan graag de dialoog met alle partijen aan om te komen tot een onderzoeksvoorstel dat door iedereen gedragen wordt met alle ruimte voor alternatieven en inspraak.

Laten we kijken of we het gesprek met de puber aan kunnen gaan zodat zijn besluit om uit huis te gaan meer weloverwogen is.

Niek Verkaik

 

Top