Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2014-2017

 

30 januari 2014

Werken aan een veilige samenleving is de titel van het integraal lokaal veiligheidsplan2014-2017. Wat de PvdA treft spreken we over SAMENwerken aan een veilige samenleving in HG. Zeker op het gebied van lokale veiligheid is samenwerking tussen gemeente, inwoners, bedrijven en politie essentieel. Alleen door gezamenlijk op te letten, kunnen we het aantal inbraken terugdringen, de wijken leefbaar houden en onze jeugd beschermen. Want ook al is ons dorp veilig, het kan altijd beter. Het bewijs daarvan is in de krant van afgelopen week te vinden: zes woninginbraken in twee nachten! Waardevolle bewustwordingsacties als ‘Boef in de Wijk’ en het verhaal van inbreker Evert blijven dus echt nodig. Wat de PvdA betreft gaan zowel gemeente als politie in samenwerking met inwoners, Omnivera en Buurttoezicht door met hun strijd tegen inbraak. De pilot Buurt Bestuurt kan dan ook op onze steun rekenen. Ervaringen elders in Nederland met deze vorm van burgerparticipatie zijn erg positief dus wij hebben er alle vertrouwen in.

De PvdA is ervan overtuigd dat het voorliggend lokaal veiligheidsplan bij gaat dragen aan een veiliger dorp. Ten eerste vanwege de interactieve totstandkoming en bespreking van het plan door gemeente en Buurttoezicht, raadsleden en inwoners in aanwezigheid van drie politieagenten. Die waardevolle betrokkenheid BIJ en draagvlak VOOR het IVP koesteren wij. Ten tweede is de PvdA tevreden over de Integraliteit van het veiligheidsplan. Het is bijvoorbeeld goed om te zien dat in het plan rekening gehouden wordt met de nieuwe taken voor gemeenten op het gebied van Jeugdzorg. De PvdA ziet een directe koppeling van de decentralisatie van de Jeugdzorg en de veiligheidsprioriteit Veilig opgroeien jongeren. En juist in de verbinding van de beleidsthema’s zit de kracht van de decentralisaties. In HG weten we wat er speelt, waar het zich afspeelt en wie de spelers zijn.

Naast alle lof heeft de PvdA ook nog twee aandachtspunten:

1.      Hondenpoep

De PvdA ziet graag dat tegengaan van ergernis nummer één onder inwoners, hondenpoep, in de uitvoering van het veiligheidsplan en in de werkzaamheden van de BOA prioriteit krijgt. Dit draagt volgens ons bij aan de veiligheidsprioriteit veilige en leefbare wijken.

2.      Veilig uitgaan 

Zoals bekend is per 1 januari 2014 het schenken en/of verkopen van alcohol alleen nog maar toegestaan aan mensen van 18 jaar en ouder. Dit heeft er onder andere toe geleid dat (sommige) horecaondernemers in HG de minimale toegangsleeftijd hebben verhoogd naar 18 jaar. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden van onze jeugd om veilig uit te gaan in ons dorp.

Bovenstaande ontwikkeling is niet beschreven in het ILVP. Is het college van B&W het met de PvdA eens dat betreffende ontwikkeling zeker wel de aandacht verdient in het ILVP als het gaat om veilig uitgaan? Ook jongeren onder de 18 jaar zijn namelijk op zoek naar een plek om elkaar te ontmoeten en uit te gaan. Is een dergelijke plek niet voorhanden zal dit volgens de PvdA effect hebben op het aantal jongeren dat noodgedwongen op straat hangt en zich ophoudt in zogenaamde ‘zuipketen’.

De PvdA vindt dat ook jongeren tot 18 jaar in hun eigen dorp hun vrije tijd moeten kunnen besteden en uit moeten kunnen gaan. Dit vraagt om overleg tussen de lokale horecaondernemers, de gemeente als toezichthouder/handhaver van de APV en de Drank- en Horecawet, en mogelijk de jongerenwerker van Servanda. Graag horen wij dat het college deze schandschoen snel oppakt in het belang van onze jeugd. 

De PvdA stemt van harte in met voorliggend ILVP en bijbehorende prioriteiten en wenst alle betrokkenen bij onze lokale veiligheid veel succes met de uitvoering daarvan.

Onderwerp: technische vragen Integraal Lokaal VeiligheidsPlan 2014-2017 

Ten behoeve van de behandeling van het ILVP 2014-2017 ziet de PvdA-fractie graag de volgende vragen beantwoord:

Algemeen:

De hoofdlijnen in het ILVP worden nader geconcretiseerd in jaarlijkse uitvoeringsplannen (JUP) en vastgesteld door het college:

1.       Wordt het JUP jaarlijks ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd?

2.       Is in het JUP de jaarlijkse voortgang te zien van de doelstellingen en streefwaarden (pag. 26, 28 en 30) zoals door de raad worden vastgesteld met het aannemen van het ILVP?

3.       Op welke wijze worden de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor verwerkt in het ILVP? In de jaarlijkse uitvoeringsplannen of in een tussentijds evaluatiemoment van het ILVP?

Prioriteiten:

1.       Hondenpoep op straat is een grote ergernis van onze inwoners. Op welke wijze wordt in het ILVP concreet aangegeven hoe deze ergernis wordt aangepakt?

2.       Waarom zijn indicatoren, zoals het aantal meldingen of het aantal uitgeschreven bonnen met betrekking tot ‘overlast hondenpoep’, niet opgenomen als doelstelling/streefwaarde onder de prioriteit ‘Veilige en leefbare wijken’ (pag. 26)?

3.       Op welke wijze wordt de BOA gericht ingezet op het terugdringen van overlast door hondenpoep?

4.       Wat zijn/worden de prioriteiten van de BOA?

Veilig uitgaan en veilige evenementen:

Zoals bekend is per 1 januari 2014 het schenken en/of verkopen van alcohol alleen nog maar toegestaan aan mensen van 18 jaar en ouder. Dit heeft er onder andere toe geleid dat (sommige) horecaondernemers in HG de minimale toegangsleeftijd hebben verhoogd naar 18 jaar. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden van onze jeugd om veilig uit te gaan in ons dorp.

Bovenstaande ontwikkeling is niet beschreven in het ILVP. Is het college van B&W het met de PvdA eens dat betreffende ontwikkeling zeker wel de aandacht verdient in het ILVP als het gaat om veilig uitgaan? Ook jongeren onder de 18 jaar zijn namelijk op zoek naar een plek om elkaar te ontmoeten en uit te gaan. Is een dergelijke plek niet voorhanden zal dit volgens de PvdA effect hebben op het aantal jongeren dat noodgedwongen op straat hangt en zich ophoudt in zogenaamde ‘zuipketen’.

De PvdA is van mening dat ook jongeren tot 18 jaar in hun eigen dorp hun vrije tijd moeten kunnen besteden en uit moeten kunnen gaan. Dit vraagt om overleg tussen de lokale horecaondernemers, de gemeente als toezichthouder/handhaver van de APV en de Drank- en Horecawet, en mogelijk de jongerenwerker van Servanda.

1.       Is er reeds overleg gevoerd tussen de gemeente en horecaondernemers over de ontstane situatie na verhoging van de alcoholleeftijd?

2.       Zo ja, hoe is dit overleg verlopen en wat waren de uitkomsten?

3.       Zo nee, waar om is dit overleg nog niet gevoerd?

4.       Is de gemeente voornemens om dit overleg aan te gaan?

Wij zien de beantwoording van onze vragen graag tegemoet voorafgaand aan het Debat van 30 januari. Bij voorbaat dank voor de inzet!

Met vriendelijke groet, PvdA-fractie 

Top