Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben.


Principebesluitvorming sporthalplan 

 

30 januari 2014

 

Laat ik maar meteen duidelijk zijn. 

De PvdA is voor het sporthalplan Boven-Hardinxveld. Onze complimenten aan de Stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld voor het getoonde lef en de wil om verantwoordelijkheid te dragen voor een belangrijke sociaal-maatschappelijke voorziening in deze dorpskern. Maar ook complimenten voor het college van B&W die op constructieve wijze het gesprek is aangegaan. 

Samen werkt toch echt beter!

De PvdA waardeert en omarmt dit initiatief van onderop en vanuit de samenleving zelf. Wat ons betreft sluit de ontwikkeling van het Sporthalplan ook naadloos aan op de onlangs vastgestelde visie op het voorzieningenniveau in Boven-Hardinxveld. Daarin heeft de raad gesteld dat de gemeente niet langer als eigenaar en beheerder van voorzieningen optreedt, maar meer en meer samen met de samenleving verantwoordelijkheid voor voorzieningen draagt. Daarnaast stelt de visie dat verantwoordelijkheden waar mogelijk worden overgedragen aan de samenleving zelf inclusief bijbehorende rechten en budgetten. Volgens de PvdA schieten we dus raak met het Sporthalplan vanuit de visie en vanuit de toegevoegde maatschappelijk waarde. 

In de verdere uitwerking wil de PvdA graag nog enkele aandachtspunten meegeven. Sommige niet onbelangrijke punten moeten namelijk nog worden besproken, worden uitonderhandeld en worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Zowel voor de gemeente als de Stichting is het van belang dat er  goede en eenduidige afspraken worden gemaakt over financiële zaken en de verdeling van risico’s. Voor nu en voor de toekomst. De PvdA denkt daarbij graag mee.

Bezetting

Uit het adviesrapport blijkt dat  er met de komst van de sporthal een verslechtering in bezettingsgraden optreden van beide andere sporthallen, maar het aannemelijk is dat deze inkomstenderving ( EUR 18.500) geheel of in ieder geval voor het grootste deel opgevangen kan worden door extra verhuur aan gebruikers die geïnteresseerd zijn om de vrijkomende uren in te vullen.

1.      Wat zijn de gevolgen als de vrijkomende uren in bestaande sporthallen niet worden ingevuld en bij welke partij, gemeente of Stichting, ligt dan het financiële risico?

Overleg

2.      Op welke wijze wordt het overleg tussen de twee sporthalbeheerders (gemeente en Stichting) vormgegeven om zo tot een optimale urenverdeling te komen?

3.      Valt de urenverdeling van de nieuwe Sporthal onder het huidige Sporthalbeleid en reeds gemaakte afspraken tussen verenigingen die gebruik maken van de verschillende sporthallen?

4.      Wat zijn de gevolgen als naast HKC en OKK bijvoorbeeld ook River Trotters gebruik wil maken van de nieuwe sporthal? 

Exploitatie

5.      In de exploitatiebegroting van de Sporthal Boven-H’veld wordt een instandhoudingsbijdrage gemeente van EUR 11.500,- geraamd. Hoe verhoudt deze bijdrage zich tot de gemeentelijke investeringsbijdrage van EUR 788.709? Is er niet sprake van een ‘dubbele’ gemeentelijke bijdrage door naast de investeringsbijdrage ook een instandhoudingsbijdrage  over te dragen?

Huidige speeltoestellen

6.      Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot (de overdracht van) de huidige speel- en gymnastiektoestellen waar o.a. de scholen gebruik van maken? 

De PvdA is voor het sporthalplan Boven-Hardinxveld. Wij wensen de Stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld en het college veel succes met de nadere uitwerking. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Boven-Hardinxveld in 2015 een mooie voorziening rijker is. 

Namens de PvdA-fractie, 

Top