partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

AMENDEMENT  “HAASTIGE SPOED, IS ZELDEN GOED”

 

9 juli 2015

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 9 juli 2015,

Gehoord de beraadslagingen bij Agendapunt 4 van het Debat  en ten behoeve van het Besluit ‘Toekomst HG: samenwerking in de regio’ (agendapunt 8)

Constaterende dat:

·         Van de opgenomen financiële gegevens in het onderzoeksrapport de bron nog ontbreekt, de uitgangspunten van de calculaties ontbreken en dat het daarmee niet goed mogelijk is om de juistheid en volledigheid van de bedragen te verifiëren

·         Nader onderzoek nodig als het gaat om de inhoudelijke gevolgen (risico’s en kansen) van de overstap naar de Sociale Dienst Drechtsteden voor het sociaal domein, omdat op dit punt in het onderzoeksrapport niets is opgenomen en omdat in de beantwoording van de technische vragen slechts een zeer globaal beeld wordt geschetst

·         Het onderzoeksrapport  onvoldoende duidelijk maakt wat de effecten van zijn op de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening bij een mogelijke samenwerkingsrelatie met Gorinchem dan wel Drechtsteden

·         De offerte van de gemeente Gorinchem onderbelicht is in het onderzoek en om een nadere concretisering vraagt, onder andere als het gaat om de financiële component, de opzet van de gemeenschappelijke regeling en de gevolgen voor de organisatie en het personeel

·         Er bij het voorstel door betrokkenen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie kritische kanttekeningen worden geplaatst als het gaat om  betrouwbaarheid van de gepresenteerde onderzoeksresultaten en de haalbaarheid van het raadsvoorstel

·         De beantwoording van een aantal technische vragen nog niet afdoende is of te laat is beantwoord om door de raad zorgvuldig beoordeeld en meegewogen te kunnen worden

·         Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat er voor de zomer 2015 een richtinggevend besluit zou worden genomen door alle gemeenteraden in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, maar dat alleen onze gemeenteraad dit ook daadwerkelijk gaat doen.

Overwegende dat:

·         Het voorstel om toe te treden tot de Drechtsteden diverse (financiële) risico’s en onzekerheden met zich meebrengt die voorafgaand aan het besluit zo volledig mogelijk in kaart moeten worden gebracht

·         Het voorliggende voorstel zo een dergelijk majeur besluit is dat hierbij alle mogelijke informatie beschikbaar en besproken moet zijn, maar dat dit nog niet het geval is

·         Het er sterk op lijkt dat de gesignaleerde organisatiekwetsbaarheden door toe te treden tot Drechtsteden niet voldoende worden opgelost en toetreding sowieso leidt tot nieuwe kwetsbaarheden

·         Er een burgerinitiatief is om een referendum te organiseren in het kader van dit onderwerp dat door uitstel van het besluit echt serieus wordt genomen

Besluit:

1.    De beslispunten 1 t/m 18 van het raadsvoorstel ‘Toekomst HG: samenwerking in de regio’ in te trekken

 

Het college op te dragen om:

2.    Nader onderzoek te doen naar de gevolgen van toetreding tot de Drechtsteden op het gebied van het sociaal domein, de dienstverlening en de financiën

3.    Daarbij de geduide risico’s beter uit te werken en te kwantificeren

4.    Het gesprek met Gorinchem aan te gaan over de inhoud van de offerte, onder andere om meer duidelijkheid te krijgen over de financiële component van het voorstel en andere mogelijkheden van samenwerking binnen en buiten het model van gastheergemeente

5.    Een vernieuwd voorstel voor het einde van 2015 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en daaraan voorafgaand de nog openstaande vragen volledig te beantwoorden

6.    De raad maandelijks te rapporteren over de voortgang richting besluitvorming

7.    Richting de besluitvorming een passend voorstel te doen met betrekking tot het burgerinitiatief van de heer G. Maas inzake het organiseren van een referendum, zodat de uitslag daarvan kan worden meegenomen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Was getekend,

 

PvdA                          CDA                                      CU                             VVD

Niek Verkaik                                                Wim de Ruiter                                                          Jan Nederveen                                       Martin van Rossum

 

Top