partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Inbreng PvdA Perspectiefnota 2015-2019

3 september 2015

Voorzitter,

Voor het tweede jaar op rij behandelen we de Perspectiefnota op een later tijdstip dan gepland. De PvdA heeft begrip voor achterliggende oorzaken, maar wil benadrukken dat het wat ons betreft de laatste keer is dat we Perspectiefnota na de zomer behandelen. Het lange wachten op de nota is het helaas ook nog eens niet echt waard.
 

Ten eerste omdat er volgens het college geen budget is om nieuwe thema’s op te pakken en er daarmee  geen ruimte is om politieke afwegingen te maken (beantwoording technische vragen). Met andere woorden, wat doen we nog als raad? Ten tweede omdat in de nota (logischerwijs) nog geen rekening is gehouden met het besluit om toe te treden tot de Drechtsteden. Echter dit besluit bepaalt de komende jaren wel het gezicht van al onze financiële stukken en leidt tot flinke aanpassingen daarvan.  De derde boodschap die het lezen van de nota niet prettiger maakte is dat de gemeente afstevent op een tekort over 2015 van EUR 750.000,-. Een tekort dat grotendeels wordt veroorzaakt door tegenvallers in de Algemene Uitkering van het Rijk die zo maar weer kunnen meevallen bij de volgende circulaire van het Rijk. Hier valt door de gemeenteraad niet op te sturen. 

Voorzitter,

Dit alles leidt ertoe dat de inbreng van de PvdA-fractie bij deze Algemene Beschouwingen korter is dan andere jaren. Korter, maar niet minder krachtig. Na het benoemen van enkele volgens de PvdA positieve en minder positieve ontwikkelingen in onze gemeente, willen wij graag twee PvdA-speerpunten voor het komende begrotingsjaar met u delen.

Positief

De PvdA is te spreken over de wijze waarop het Wmo-beleid wordt uitgevoerd. Uit recent onderzoek blijkt ook dat onze inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de voorzieningen in de afgelopen jaren. De tevredenheid van onze inwoners over de periode vanaf 1 januari wordt op dit moment onderzocht. De PvdA is blij dat we de maatschappelijke effecten van ons lokale beleid op het gebied van ondersteuning blijven volgen. En dat dit is opgepakt na herhaaldelijk aandringen van de raad. Dit geeft de gemeenteraad ook de kans om het beleid bij te sturen waar nodig.

Een ander positief punt is de heropening van de Drijvershof. De PvdA complimenteert het college met de uiteindelijk voortvarende verkoop van het pand.

De nieuwe eigenaren hebben het pand van binnen en van buiten op prachtige wijze gerenoveerd en heropent onder de naam ’t Hart. De dorpshuisfunctie is hiermee de komende jaren geborgd. Een doel van de PvdA en de raad is hiermee verwezenlijkt.

Minder positief

Een punt dat wij minder positief en zelfs negatief vinden is de sturing en controle op de jeugdhulp. Het is inmiddels september en van de beloofde maandelijkse rapportages over het zorggebruik en daaraan verbonden kosten ontbreekt nog ieder spoor. Dat baart de PvdA zorgen. De gemeente tast in het duister en het is maar afwachten welke zorg straks geleverd is en tegen welke prijs. De PvdA vraat het college nadrukkelijk om de Serviceorganisatie Jeugd zich aan de gemaakte beloften te houden.

Verder maakt de PvdA zich zorgen over het niet op elkaar aansluiten van verschillende registratiesystemen en applicaties van zorgaanbieders, gemeente, sociaal team en serviceorganisatie. Aan de voorkant is duidelijk als kader meegegeven dat de verschillende registratiesystemen op elkaar aan moeten sluiten en de hulpverleners moeten ondersteunen in hun werk. Naar nu blijkt is dit totaal niet het geval. Graag hoort de PvdA-fractie van het college dat ze digitale problemen snel en adequaat bij de horens vatten.

Voorzitter tot zover de minder positieve ontwikkelingen,

Ik ben toegekomen aan onze speerpunten. De PvdA wil voor het komende begrotingsjaar namelijk extra inzetten op twee punten:

1.    Het ontwikkelen van een duurzaamheidsagenda

2.    Het verruimen van het armoedebeleid

Duurzaamheidsagenda

De PvdA wil dat óók de gemeente Hardinxveld-Giessendam meer ambitie toont als het gaat om duurzaamheid. Het enkel benoemen van het thema vindt de PvdA dan ook simpelweg te mager. Het wordt wat ons betreft tijd dat er een agenda voor duurzaamheid wordt ontwikkeld. “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” is daarbij een passend moto. Niet afwachtend kijken naar het Rijk of Europa, maar zelf lokaal aan de slag gaan met het creëren van een duurzame toekomst voor onze jongste inwoners. De PvdA wil daar graag samen met de hele raad op inzetten.

Wij zien gemeenten om ons heen daar ook al actief werk van maken. Zo geeft de gemeente Sliedrecht subsidies op energiezuinige woningaanpassingen en wordt in de Drechtsteden het plaatsen van oplaadpunten  voor elektrische auto’s op bedrijventerreinen gestimuleerd. Verder is vandaag in het AD te lezen dat de gemeente Giessenlanden 200 zonnepanelen plaatst op gemeentelijk vastgoed.

De PvdA ziet ook voor onze gemeente  kansen op het gebied van duurzaamheid. Ook in HG kunnen we elektrisch rijden stimuleren en al het gemeentelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen. En is het niet een idee om mobiele zonnepanelen te plaatsen op gronden die in afwachting van bebouwing soms jaren braak liggen. Of op gronden die amper benut worden en bijvoorbeeld langs de rijksweg liggen. In Duitsland is het plaatsen van zonnepanelen langs rijkswegen al lang gemeengoed. 

En als het gaat om rijkswegen vindt de PvdA dat een belangrijk onderwerp absoluut niet op de duurzaamheidsagenda mag ontbreken. En dat is de luchtkwaliteit. In het voorjaar heeft het college besloten om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) niet te verlengen omdat Hardinxveld-Giessendam aan de Europese normen voor luchtkwaliteit zou voldoen. De PvdA vindt enkel het feit dat wordt voldaan aan normen van soms twintig jaar oud geen reden om de investeringen in luchtkwaliteit te stoppen. Als het gaat om de lucht die we dagelijks in dit dorp inademen is wat ons betreft goed niet goed genoeg.

De gevolgen  van  luchtverontreiniging zijn het meer voorkomen van ademhalingsklachten (acuut en op langere termijn) en een aantoonbare verkorting van de levensverwachting. Een grote veroorzaker van luchtverontreiniging ( fijnstof en stikstofoxiden) is het autoverkeer op snelwegen. De invloed van de snelweg op de luchtkwaliteit is op korte afstand van de snelweg het grootst, maar is volgens metingen van het RIVM op een kilometer afstand nog goed merkbaar. Een groot deel van onze gemeente bevindt zich in deze zone.

  

Onze buurgemeentes hebben, waarschijnlijk ten gevolge van de A15, op meerdere plaatsen ernstig verhoogde waarden van fijnstof en stikstofoxiden geconstateerd. Zij verlengen het samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit wel. De PvdA vindt dat wij dat ten minste ook moet doen.

Voorzitter,

Zoals gezegd wil de PvdA dat we meer ambitie tonen op het gebied van duurzaamheid. Het ontwikkelen van een duurzaamheidsagenda biedt ook voor het college de ruimte om te laten zien welke duurzaamheidsmaatregelen al wel zijn genomen, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop en de duurzame energiemaatregelen rond de Gemeentewerf. Tegelijkertijd biedt het de raad de kans om te sturen op duurzame doelen en prioriteiten te stellen op het gebied van duurzame investeringen. En natuurlijk wil de PvdA daar de slimme en creatieve ideeën van inwoners bij betrekken.

 

Wij horen graag wat andere fracties van het ontwikkelen van een duurzaamheidsagenda vinden. Ook het college nodigen wij graag uit om hierop te reageren en zijn visie op duurzaamheid te delen.

Armoedebeleid

Voorzitter,

Het tweede punt waar de PvdA het komende jaar extra op in wil zetten is het armoedebeleid. HetTijd voor sociaal beleid bestrijden van armoede is volgens de PvdA een kerntaak van de gemeente. En het behoeft geen uitleg dat sommige inwoners van onze gemeente zich in een situatie van armoede bevinden.  De PvdA wil dat de gemeente er voor die inwoners is en voorkomt dat zij in een sociaal isolement geraken.

Op dit moment voert de Regionale Sociale Dienst (RSD) namens de gemeenten in de regio A&V het minimabeleid op kwalitatief sterke wijze uit. Er zijn verschillende minimaregelingen waar mensen die in een lastige situatie zitten aanspraak op kunnen maken. Voorbeelden daarvan zijn de collectieve zorgverzekering en de  individuele inkomenstoeslag.

Amendement CDA PvdA ChristenUnie Samen sta je sterker in de samenleving Lees Meer<

Echter de verschillende minimaregelingen zijn toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm. Deze inkomensgrens beperkt de toegankelijkheid van de verschillende sociale voorzieningen voor huishoudens met een hoger inkomen. Dit terwijl armoede niet ophoudt bij een bepaalde grens.

Het is bekend dat ook gezinnen met een inkomen boven de inkomensgrens van 110% moeite kunnen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zowel het NIBUD als de RSD bevestigen dit, zo blijkt uit een brieven van de Cliëntenraad van de RSD.  De cliëntenraad doet een klemmend beroep op gemeenten om de inkomensgrens te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm.

 

De PvdA ondersteunt deze oproep van harte. Daarom hebben wij in nauwe samenwerking het CDA een amendement voorbereid. In het amendement wordt voorgesteld de inkomensgrens te verhogen naar 120%. Voor de aanvullende kosten van dit besluit is voldoende budget gevonden. Graag horen wij wat de andere fracties van de inhoud van het amendement van het CDA, PvdA en ChristenUnie vinden.

Voorzitter,

Tot zover de inbreng van de PvdA-fractie in eerste termijn. Maar niet voordat ik onze dank aan het college en verantwoordelijk ambtenaren heb uitgesproken voor het aanbieden van de stukken en het beantwoorden van de vragen.

Top