partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Inbreng PvdA Begroting 2016-2019 (spreektekst)

 

5 november 2015

Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 3 september jongstleden heeft de PvdA twee speerpunten benoemd voor het komende begrotingsjaar. Punten waarvan wij aangaven extra inzet op te willen plegen:

1.    Het verruimen van het armoedebeleid

2.    Het ontwikkelen van een duurzaamheidsagenda

Armoedebeleid

Ten eerste het armoedebeleid. Het bestrijden van armoede is volgens de PvdA een kerntaak van de gemeente. Op dit moment voert de Regionale Sociale Dienst (RSD) namens de gemeenten in de regio A&V verschillende minimaregelingen uit, zoals de collectieve zorgverzekering en de  individuele inkomenstoeslag.

De verschillende minimaregelingen zijn slechts toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm. Deze inkomensgrens beperkt de toegankelijkheid van de verschillende sociale voorzieningen. De PvdA had daarom, in samenwerking met het CDA, voor de behandeling van de Perspectiefnota een amendement voorbereid om de inkomensgrens te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Hierdoor zouden de minimaregelingen toegankelijker worden voor meer mensen die moeite hebben om rond te komen. Dat is wat de PvdA in onze gemeente nastreeft!

Helaas is dit amendement die avond verworpen door de coalitiepartijen en de VVD. Van de VVD-fractie was dat op dit thema te verwachten. Van de Tab en SGP eigenlijk niet. Dat beide coalitiefracties nu kleur bekennen op sociaal gebied is een winstpunt voor onze inwoners. Langzaamaan wordt voor hen duidelijk waar beide partijen voor staan. Het indienen van ons amendement wordt daarmee niet helemaal overbodig.

Voorzitter,

Dat brengt mij op het tweede speerpunt dat de PvdA bij de Perspectiefnota heeft ingebracht.

Duurzaamheidsagenda

De oproep om een duurzaamheidsagenda te ontwikkelen bleek namelijk helemaal niet overbodig. Niet alleen spraken alle fracties steun uit tijdens het debat. Ook na het debat en de berichtgeving daarover in de krant was te merken dat thema leeft.

Zo is de PvdA door meerdere inwoners met duurzame initiatieven benaderd. Goede en creatieve ideeën, bijvoorbeeld over het collectief plaatsen van zonnepanelen op onbenut dakoppervlak van gemeentelijk vastgoed. Ook het idee om mobiele zonnepanelen te plaatsen op onbebouwde gronden is door een initiatiefnemer omarmd. Zelfs in het landelijk AD van de zaterdag na onze Algemene Beschouwingen werd ruim aandacht besteed aan de mogelijkheid om langs rijkswegen zonnepanelen te plaatsen naar Duits voorbeeld. Voelt u de energie ook vrij komen op dit thema. De PvdA wel!

Voorzitter,

De PvdA kan niet wachten tot we gaan doorpakken op het thema duurzaamheid. Laten we gebruik maken van de kracht van de samenleving en ook bestaande duurzame initiatieven. De gemeente heeft volgens de PvdA een belangrijke rol als verbinder! Wij zien vanuit die rol dan ook graag op korte termijn een Ontmoeting over duurzaamheid. De leerlingen van de Calvijnschool die eerder dit jaar hun duurzame ideeën in de raadszaal presenteerden, mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Ook stichting Blauwzaam en andere duurzame ondernemers uit ons dorp en de regio zijn van harte welkom. 

Voorzitter,

Drechtsteden

Na al dit enthousiasme is het tijd om weer wat af te koelen. Het laatste punt waar de PvdA op in wil gaan is de toetreding tot Drechtsteden. Daarbij is het absoluut niet zo dat de PvdA de feestelijke gevoelens rond het positieve besluit van de Drechtsteden van afgelopen dinsdag wil wegnemen. Ook de PvdA waardeert het enorm dat onze gemeente op zo een warme manier wordt welkom geheten.

Echter de toetreding tot Drechtsteden is vooral nu voor ons een reden het hoofd koel te houden. Want laten we wel wezen. Het gaat nu pas beginnen. Voor de PvdA is de toetreding tot de Drechtsteden pas geslaagd als onze inwoners die maatschappelijke ondersteuning genieten of in een participatietraject zitten geen hinder van de toetreding ondervinden, als de dienstverlening aan inwoners op het huidige hoge niveau blijft en als alle boventallige werknemers van de gemeente een nieuwe baan hebben gevonden. En laten we daarbij hopen dat de in-, ont-, en uitvlechtingskosten voor onze inwoners mee gaan vallen. De PvdA zal alle ontwikkelingen kritisch en realistisch blijven volgen. 

Voorzitter,

Ik kom tot een afronding. In voorliggende begroting is nog geen rekening gehouden met het besluit toe te treden tot Drechtsteden. Dit besluit bepaalt de komende jaren wel het gezicht van al onze financiële stukken en leidt tot flinke aanpassingen daarvan.

De vraag is of het dan wel zin heeft om over lang deze begroting lang te debatteren. Onze conclusie daarom alvast voorafgaand aan het debat: de PvdA stemt in met voorliggende begroting. Wij danken het college en verantwoordelijke ambtenaren voor het aanbieden van de stukken en het beantwoorden van de technische vragen.

Tot zover, 

Niek Verkaik, Fractievoorzitter PvdA

Top