partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Inbreng PvdA Jaarrekening 2014

28 mei 2015

 

Voor ons ligt de Jaarrekening van het begrotingsjaar 2014. Het laatste document uit dat dient ter verantwoording van de in 2013 door het vorige college en gemeenteraad gestelde doelen.

Om te beginnen dankt de PvdA  het college van B&W en ambtenarij voor het aanbieden van deze Jaarrekening en het beantwoorden van de technische vragen. [onder voorbehoud] Wij feliciteren het college met de verkregen rechtmatigheidsverklaring en de constatering van de accountant dat de Jaarstukken een getrouw beeld geven van de baten en lasten in 2014.

 

Wat is er allemaal bereikt in 2014? Veel op sociaal gebied!  Zo is de buurtsportcoach van start gegaan en is definitief besloten tot de nieuwbouw van de Regenboogschool en een Sportvoorziening in Boven-Hardinxveld. Ook is en wordt hard gewerkt om de nieuwe zorgtaken van de gemeente in goede banen te leiden. En vooralsnog met succes. Het is inmiddels eind mei en tot dusver zijn grote ‘ongelukken’ uitgebleven. Dat verdient een pluim aan de organisatie, het bestuur en natuurlijk de mensen op de werkvloer.
 

Natuurlijk kan het altijd beter. De PvdA blijft dan ook in 2015 scherp op voor ons belangrijke sociale punten zoals laagdrempelige toegang tot de jeugdzorg en het verder ontwikkelen van het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Ook het aanbod van onafhankelijke cliëntenondersteuning en de inzet van de regionaal ombudsman om knelpunten in het sociaal domein te signaleren heeft onze nadrukkelijke aandacht.

Wat ook onze aandacht heeft is de uitwerking van de bezuinigingen binnen de Wmo. Net als in 2013 is er namelijk ook dit jaar sprake van een overschot op het Wmo-budget. De PvdA wil blijvend monitoren hoe onze inwoners de zorg in HG ervaren. Wat is nu het zogenaamde maatschappelijke effect van het gemeentelijk beleid? De PvdA vindt het sturen op de kwaliteit van zorg minstens net zo belangrijk als het sturen op de prijs.
 

 

Uit het rekeningresultaat van 2014 blijkt dat we financiële ruimte hebben! Maar liefst een overschot van 825.000,- euro (na bestemming), waarvan 500.000,- euro een structureel karakter heeft. De PvdA is erg benieuwd naar de gevolgen van het structurele voordeel in relatie tot de bezuinigingstaakstelling. Uit de beantwoording van onze vragen blijk dat de raad binnenkort wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Wij willen dit graag meenemen in het debat over de Perspectiefnota op 25 juni. Kan het college toezeggen dat de gemeenteraad dan inzicht heeft in de stand van zaken rond de bezuinigingen?

 

Overigens vindt de PvdA het uiterst opmerkelijk en verrassend dat het positieve resultaat van ruim 8 ton pas bij het opmaken van de Jaarrekening door het college is opgemerkt. In december vorig jaar was de prognose nog een positief resultaat van 2000,- euro. Gelukkig spreken we van een positief bedrag, maar de PvdA moet er niet aan denken dat we verrast worden met een tekort van 8 ton. Hoe kan dit verschil ontstaan? De PvdA verzoekt het college nadere uitleg te geven.

 

Ten slotte nog twee specifieke opmerkingen over het voorstel voor de bestemming van het resultaat:

1.    Waarom wordt aan de raad voorgesteld om het bedrag voor verdere verduurzaming  en energiebesparing te bestemmen als P.M.? Met andere woorden: waarom wordt er een bedrag bestemd van maar liefst 0 euro? Dat heeft toch geen enkel nut? Als het college net zoals de PvdA werkelijk in wil zetten op verduurzaming van de organisatie en de gemeente dan moeten het college daarin durven te investeren. Wij verwachten in de Perspectiefnota dan ook een voorstel van het college met echt geld voor duurzaamheid

2.    Opnieuw wordt gevraagd om een aanzienlijk bedrag (180k) te bestemmen voor een tijdelijke oplossing voor het organisatieonderdeel  Beleid en Ontwikkeling. De druk op dit organisatieonderdeel is de laatste jaren door de nieuwe taken in het kader van de drie decentralisaties (3D’s) verder toegenomen. Belangrijke nieuwe taken die uitgevoerd en ondersteund moeten worden door een sterke afdeling. De PvdA vindt het dan ook echt tijd voor structurele oplossing voor deze beleidsafdeling.  De 3D-taken zijn immers ook structureel! Wij verzoeken het college om snel met een duurzaam structureel voorstel te komen en daarmee de incidentele externe inhuur van 600.000 per jaar terug te dringen.

Voorzitter,

Ik rond af. De PvdA-fractie stemt in met het raadsvoorstel om de Jaarstukken 2014 vast te stellen en het positieve resultaat te bestemmen zoals door het college is voorgesteld.

Top