partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Inbreng PvdA Structuurvisie 2030

 

19 februari 2015

Voorzitter,

De Partij van de Arbeid is grotendeels tevreden met de voorliggende structuurvisie. Net als het college zijn wij van mening dat het ook in de toekomst prettig wonen en werken moeten zijn in ons dorp. De PvdA wil dat in 2030 onze gemeente duurzaam en aantrekkelijk is.

 

Aantrekkelijk om te wonen door een passend aanbod van betaalbare woningen en voorzieningen voor jong en oud. Maar ook aantrekkelijk omdat werk gemaakt wordt van werkgelegenheid. Daarbij biedt de gemeente ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, maar denkt ook mee bij het verplaatsen van bestaande Hardinxveldse bedrijven naar logischere locaties.

De PvdA vindt het ook belangrijk dat de gemeente richting 2030 duurzaam denkt. Dat kan beter en concreter! Het wordt tijd voor meer inzet op duurzame, ruimtelijke projecten en energie-voorzieningen. Dat is niet alleen goed voor de leefomgeving, maar stimuleert ook de lokale en regionale duurzame economie.

We houden het college daarbij graag aan zijn eigen woorden in het collegeprogramma (pp. 13): “De enorme druk op de kwaliteit van lucht, water en bodem moet worden verminderd en omgebogen in een goede richting. Vervuiling en uitputting moeten  worden bestreden en duurzaamheid en energiezuinigheid moeten worden bevorderd. Dit komt ten goede aan ons leefklimaat.”

 

Voorzitter,

 

Aanvullend kom ik ook nog op een drietal kritische noten:

1.    Buitendijkse jachthaven

2.    Gezondheidscentrum (HOED-AF)

3.    Boven-Hardinxveld

 

Ten eerste de buitendijkse jachthaven. Het college stelt dat een buitendijkse jachthaven een belangrijke voorziening is die nu nog in onze gemeente ontbreekt. De PvdA vraagt zich af op welke aanname of onderzoek de uitspraak is gebaseerd dat een buitendijkse jachthaven een belangrijke voorziening is voor Hardinxveld-Giessendam. De PvdA vindt dat in ieder geval niet. Het is een leuke voorziening, maar geen belangrijke.

 

Ten tweede missen wij in de structuurvisie een voorziening die de PvdA wel belangrijk vindt voor onze gemeente: het gezondheidscentrum aan de Stationsstraat, oftewel de AFHOED. Een enorm belangrijke voorziening voor de toekomst van de lokale, nabije gezondheidszorg verdient volgens de PvdA een plek in deze visie. Graag horen we van de andere partijen of zij onze mening delen?

 

Ten derde nog een opmerking over het voorzieningenniveau in Boven-Hardinxveld. In de structuurvisie staat geschreven “dat de gemeente zich inspant om in de kern Boven-Hardinxveld de basisvoorzieningen te behouden. Onder basisvoorzieningen wordt verstaan onderwijs, een zorgcentrum en sportvoorzieningen.” De PvdA vindt dat ook belangrijke basisvoorzieningen.

Maar missen we nu niet basisvoorzieningen zoals een bibliotheekfunctie, levendige horeca en de huidige dorpshuisfunctie? Is dit het gevolg van de bezuinigingen op het voorzieningenpotje voor Boven-Hardinxveld? De PvdA wil graag de toezegging vanuit het college dat het college zich ook inspant om een bieb en een dorpshuisfunctie als basisvoorziening in Boven-Hardinxveld te behouden. Ook horen we graag wat de andere fracties vinden.

 

Tot zover voorzitter,

Niek Verkaik

Top