partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Inbreng PvdA Verordening Leerlingenvervoer

 

26 maart 2015

Voorzitter,

De Partij van de Arbeid is blij met de voorliggende verordening. Waarom zijn we er blij mee? Ten eerste omdat de verordening in goede orde is afgestemd met regiogemeenten en de samenwerkingsverbanden van scholen. Ten tweede omdat aan ouders waarvan de kinderen zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs geen eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Deze ouders worden vaak al geconfronteerd met extra kosten. De PvdA steunt het dan ook van harte dat onze gemeente deze ouders ontziet. Ten derde zijn we content met de duidelijke lijn als het gaat over de richting van scholen op basis van de statuten. Een antroposofische school is een antroposofische school. Evenals dat een reformatorische school een reformatorische school is. Een verdere verdieping van verschillen binnen levensbeschouwelijke richtingen en het op basis daarvan bekostigen van leerlingenvervoer vinden wij onwettelijk. Dit is terrein die noch de gemeente, noch de gemeenteraad moet betreden.

 

Voorzitter,

 

Overgangsregeling

Als het gaat over de voorgestelde overgangsregeling (bevoegdheid college) voor een deel van de leerlingen van de Ds. Koelmanschool wil de PvdA wel twee kritische noten kraken.

 

Ten eerste de vraag waarom de voorgestelde overgangsregeling zo ruimhartig is? Dat je denkt aan overgangsregeling is nog tot daar aan toe. Maar waarom moet deze regeling tot en met 2025 duren. Nota bene kinderen die nu nog niet eens naar de Koelmanschool gaan, vallen onder de regeling. En natuurlijk nemen de jaarlijkse kosten door de uitsterfconstructie elk jaar af, maar bij elkaar opgeteld is het toch een hoop met geld. Een hoop geld voor een groep die volgens de verordening helemaal geen recht heeft op een vervoersvergoeding. De overgangsregeling schept op deze manier een langjarig precedent en is ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Waarom heeft de ene groep wel jaren recht op een vervoersvergoeding buiten de verordening om en de andere groep niet? De PvdA-fractie wil dit bestrijden en dient daarom samen met de VVD en het CDA een motie in om de regeling, in jaren en in kosten, tot een minimum te beperken.

 

Voorzitter,

 

Ten tweede vindt de PvdA het bijzonder dat het college voor de ene doelgroep (Ds. Koelmanschool) wel een overgangsregeling heeft bedacht en voor de andere doelgroep, namelijk ouders van kinderen op De Rank en de Yuliusscholen, niet. Onze fractie heeft daar dan ook vragen over gesteld tijdens de Ontmoeting van vorige week. En wij zijn blij met de beantwoording van wethouder Boerman. Hij heeft toegezegd om te bekijken of ook deze doelgroep gecompenseerd moet worden nu de leerlingenvergoeding voor hen vervalt. Overigens werd daarbij ook medegedeeld dat de compensatie waarschijnlijk niet langer dan twee jaar zou zijn vanwege de aard van de school.

 

Twee jaar, volgens ons lang genoeg voor een overgangsregeling.

 

Tot zover voorzitter, Niek Verkaik

Top