partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

PvdA herziening Nota Wonen

 

Lees ook het Amendement Sociaal Bouwen 

Voorzitter,

De PvdA heeft eerder aangedrongen op een actualisatie van de Nota Wonen. Hiervoor hebben wij twee redenen benoemd:

1.    De cijfers waarop de Nota Wonen gebaseerd is, waren achterhaald en dateerden grotendeels op woningmarktonderzoeken van voor de crisis. Het behoeft geen uitleg dat sindsdien veel op de woningmarkt is veranderd

2.    De definitie van een sociale koopwoning, zoals opgenomen in de Nota Wonen, vond en vindt de PvdA met een bedrag van maximaal EUR 200.000,- (EUR 220.000,- voor een hoekwoning) niet passen bij de sociale doelgroep. Actualisatie van de Nota Wonen had dan ook tot doel om te onderzoeken wat de sociale doelgroep kan betalen en de definitie van een sociale koopwoning daarop aan te passen.

Voorzitter,

De actualisatie heeft plaatsgevonden en het resultaat daarvan ligt vanavond voor. In het Kompas heeft u eerder kunnen lezen dat we van onze stoel zijn gevallen. Inmiddels zakt onze rode PvdA-broek er ook vanaf. De PvdA is namelijk uitermate teleurgesteld over deze uitgevoerde actualisatie.

Zo heeft de cijfermatige actualisatie zich beperkt tot demografische gegevens en een overzicht van het huidige woningaanbod. De cijfers als het gaat om de vraag naar woningen en de woningbehoeften van verschillende doelgroepen, zoals starters, ouderen, zorgbehoevenden en huurders, zijn niet geactualiseerd. Laat staan dat in kaart is gebracht wat de sociale doelgroep kan lenen bij de bank en wat dat voor gevolgen zou moeten hebben voor de maximale prijs van sociale koopwoningen.

Nee sterker nog, het college stelt voor om het vaste percentage van 30 procent sociale huur- en koopwoningen los te laten. Zo is de discussie over de prijs van sociale koopwoningen snel beslecht. Echter niet wat de PvdA betreft. Wij stellen voor om het vaste percentage te behouden of anderszins de bouw van sociale woningen veilig te stellen. Wij nodigen andere partijen uit op dit voorstel te reageren (amendement).

Voorzitter,

Het mag duidelijk zijn dat wij de conclusie van het college dat in onze gemeente geen extra sociale huurwoningen nodig zijn niet delen.

Op het gebied van huur is wellicht in de toekomst voldoende aanbod, maar vanwege forse scheefhuur in onze gemeente zijn op dit moment niet voldoende woningen beschikbaar voor de doelgroep. Er is dan ook sprake van een wachtlijst. Daarnaast is het woningaanbod verouderd en is het aandeel goedkope huurwoningen ( <450,-) gedaald naar negen procent van de woningvoorraad van Omnivera / GWZ. De PvdA vindt dat veel te weinig! Verder vragen maatschappelijke ontwikkelingen inzake de huisvesting van statushouders om extra aanbod van sociale huurwoningen. 

Voorzitter,

Ook de conclusie dat de sociale doelgroep ruim gehuisvest kan worden, deelt de PvdA niet. In een verslag van een bijeenkomst over wonen in onze gemeente is opgenomen dat het voor jongeren in ons dorp makkelijker is geworden een woning te kopen. Dit dankzij de nieuwbouwprojecten met een gemiddelde verkoopprijs van EUR 220.000,-?! In het verslag wordt geconcludeerd dat stimuleringsmaatregelen voor starters op de woningmarkt niet langer noodzakelijk zijn. Wederom een conclusie die tot verbazing leidt en die door het college ook nog eens wordt overgenomen. Het is toch algemeen bekend dat het de afgelopen jaren juist lastiger is geworden om bij de bank een hypotheek te krijgen? Daarnaast is een koopwoning van boven de twee ton toch geen starterswoning meer?

 

De PvdA ziet dat de sociale doelgroep op zoek is naar betaalbare, energiezuinige, nette (starters)woningen. En wij vinden dat de gemeente een taak heeft in het sturen op de bouw daarvan. Het behoud van de starter is sowieso van cruciaal belang voor onze gemeente.

 

 

Voorzitter, 

De PvdA concludeert dat het loslaten van het vaste percentage sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten ook leidt tot het loslaten van het sturingsmiddel van de gemeenteraad. Mits vanavond niet blijkt dat het vaste percentage behouden blijft of anderszins voldoende waarborgen worden gegeven op voldoende aanbod van sociale woningbouw, zullen wij tegen het raadsvoorstel stemmen. 

Niek Verkaik

fractievoorzitter PvdA
Top