partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 •  

  Inbreng PvdA
  Toekomst HG:
  Samenwerking in de regio
  Voorstel toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)

  INHOUD

  9 juli 2015

  Voorzitter,

  Als het gaat om de inhoud van het voorstel is de PvdA snel klaar. Wij vinden het onverantwoord om op basis van de huidige informatie te besluiten om toe te treden tot de Drechteden. Sterker nog, de PvdA vindt het een zwaktebod van dat het college om dit voorstel überhaupt aan de raad voor te leggen. Het voorstel is namelijk onvoldragen, onvoldoende onderbouwd en staat bol van onzekerheden en risico’s als het gaat om voor de PvdA (minstens) twee zeer belangrijke thema’s:

  1)    De financiën

  2)    Het sociaal domein

  Ten eerste het thema financiën. Om te beginnen citeren wij de accountant die aangeeft dat van de opgenomen financiële gegevens in het onderzoeksrapport de bron ontbreekt, de uitgangspunten van de calculaties ontbreken en dat het daarmee niet goed mogelijk is om de juistheid en volledigheid van de bedragen te verifiëren. Dat vindt de PvdA nogal wat. De accountant kraakt de financiële onderbouwing van het rapport en daarmee het raadsvoorstel wat ons betreft. Ook de PvdA-fractie kraakt de onderbouwing van het thema financiën, dat is onder te verdelen in twee componenten: 

  ·         incidentele frictie- en transitiekosten

  ·         structurele effecten op de begroting (exploitatie)

  De PvdA constateert dat de opgenomen frictiekosten met een bandbreedte van 1,4 – 2,8 miljoen euro aan de voorzichtige kant zijn.  Met name als het gaat om personele consequenties en het uittreden uit de gemeenschappelijk regelingen  Regionale Sociale Dienst, de Avelingen Groep en de bestuurlijke regio A&V, worden de frictiekosten onderschat.

  Een ander onderzoek (Louter) laat bijvoorbeeld zien dat voor deze drie GR’en de kosten van uittreding voor Zederik 2 miljoen zouden zijn en voor Leerdam 3,6 miljoen. Nee, in HG houden we het maximaal op 1,1 miljoen. Erg positief gedacht wat de PvdA betreft. Ook de frictiekosten  die ontstaan door het afvloeien van personeel zijn veel te positief ingeschat (1,3 miljoen voor 29 fte volgens voorstel). En wat te denken van het niet opnemen van een bedrag voor transitiekosten? Kosten voor het opschonen van bestanden en aansluiting op de systemen van Drechtsteden die sowieso wel gaan komen en vaak oplopen zo leert de ervaring.

  Kortom voorzitter,

  Er komt een hele dikke rekening naar onze inwoners van minstens drie miljoen in plaats van maximaal drie miljoen zoals het college voorstelt. Dit is bijna 500 euro per huishouden. En wat levert het die huishoudens de komende jaren op? Financieel in elk geval niets. Het college denkt na het betere knip- en plakwerk nog een structureel begrotingsvoordeel te behalen van 100.000 euro in het meest gunstige geval. Uitgaande van drie miljoen frictiekosten betekent dat een terugverdientijd van minstens 30 jaar. En dat dus in het meest gunstige geval! De kwaliteit en positieve dingen die Drechtsteden ongetwijfeld brengt, gaat zo wel erg veel geld, en niet te vergeten, menselijk kapitaal kosten.

  Overigens lijkt het de huishoudens ook op het gebied van dienstverlening geen winst op te leveren. Het college stelt namelijk voor het basispakket in de Drechtsteden af te nemen (DKCC) en dat gaat toch echt uit van minder service en minder korte lijnen richting onze inwoners dan nu het geval. En juist die service en korte lijnen is wat onze inwoners weten te waarderen aan de dienstverlening. Dat maakten alle participatiebijeenkomsten en de burgerpeiling wél duidelijk. 

  Voorzitter, dat brengt mij op het tweede thema dat ook alles met dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners te maken heeft: het sociaal domein.

  Wat is nu de impact van toetreding tot de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) op het sociaal domein? Wat gebeurt er met de mensen die werken in de sociale werkvoorziening?
  Waar moeten bestaande minima straks aankloppen voor ondersteuning? En behouden zij hun huidige rechten? Allemaal vragen die aan de voorkant gesteld zijn, maar nog steeds onbeantwoord blijven. Volgens de accountant zijn in het rapport van BMC de inhoudelijke gevolgen (risico’s en kansen) van de overstap naar het SDD voor het sociaal domein niet opgenomen.

  Daar kan de PvdA niet mee leven. Juist voor de groep inwoners waar we extra goed op moeten letten gaat nu veel veranderen met alle daarmee gepaarde onzekerheden.

  Voorzitter, 

  U zult begrijpen dat wij niet kunnen instemmen met voorliggend voorstel. Het is onvoldoende onderbouwd, staat vol onzekerheden en risico’s en biedt nog steeds geen garanties dat de kwetsbaarheden van de gemeente worden opgelost. 

  Sterker nog, de organisatie zal zeker in het begin meer kwetsbaarheden ontwikkelen. Nieuwe kwetsbaarheden binnen de organisatie, het sociaal domein en de dienstverlening komen in de plaats voor de oude kwetsbaarheden. 

  De PvdA wil dan ook benadrukken dat de gemeenteraad de kwetsbaarheden van de organisatie goed in het oog moet houden. Het onderzoek naar verdergaande regionale samenwerking had en heeft namelijk het doel om de gesignaleerde kwetsbaarheden op het gebied van beleidstaken op te lossen en daarnaast effectiever om te gaan met PIOFACH-taken. De ruimtelijk-economische kracht van de Drechtsteden is mooi meegenomen, maar nooit het doel geweest van onze zoektocht naar regionale versterking.

  Voorzitter, wat willen wij dan wel? (zie amendement) je het hier<

  1)    Ten eerste willen wij het huidige voorstel van tafel

  2)    Ten tweede willen wij nader onderzoek naar de gevolgen van toetreding tot de Drechtsteden op het gebied van het sociaal domein, de dienstverlening en de financiën;

  3)    Tegelijkertijd willen we dat het gesprek met Gorinchem wordt aangegaan over de inhoud van de offerte, onder andere om meer duidelijkheid te krijgen over de financiële component van het voorstel.

  De PvdA blijft voorstander van een nauwere samenwerking met de gemeente Gorinchem. “Wat we ook doen, we doen het met Gorinchem”, blijft ons standpunt. De uitgangspunten van de samenwerking die Gorinchem heeft geschetst zoals gemeentelijke autonomie, gelijkwaardigheid en een eenvoudige wijze van samenwerken, onderschrijft de PvdA. Wij zien in de offerte van Gorinchem dan ook een prima basis om het gesprek daarover aan te gaan. 

  De samenwerking met Gorinchem is voor ons een goed alternatief voor toetreding tot de Drechtsteden. Daarbij kunnen samen kwetsbaarheden worden opgelost en vanuit goed werkgeverschap een nieuwe organisatie worden gebouwd, waarbij geen rekening van meerdere miljoenen bij onze inwoners wordt gelegd, waarbij wordt voortgebouwd op bestaande relaties en het sociaal domein niet in onzekerheid wordt gestort. 

  Voor de PvdA is namelijk het behouden van het goede ook een aspect van duurzaamheid!

   
Top