partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 •  

 • Technische vragen Bestuurlijke Toekomst

   
                                                                                                                                      Lees Hier< de inbreng tijdens het Debat 

   

  28 juni 2015

   

  Van: PvdA-fractie

  Aan: College van B&W

  Behandelend ambtenaar: Angel Franken

  Onderwerp: Bestuurlijke Toekomst HG

   

  Geacht college,

  Ten behoeve van de behandeling van het onderwerp Bestuurlijke ‘Toekomst HG’ ziet de PvdA-fractie graag de volgende vragen beantwoord:

   

  Burgerpeiling

  1.       Tijdens de Ontmoeting van 26 mei is aan de gemeenteraad toegezegd dat de beantwoording van de open vraag in de burgerpeiling inzichtelijk wordt gemaakt in de eindrapportage van BMC. Dit is helaas niet gebeurd. Waarom niet? Er is wel gekozen voor een samenvatting. Het verzoek is om alsnog inzage te geven in de specifieke antwoorden.

  2.       Tijdens de persconferentie zijn opmerkingen gemaakt over de burgerpeiling die hebben geleid tot onderstaand artikel in Het Kompas. Op welke vragen/antwoorden van de burgerpeiling is de “fifty-fifty” uitspraak gebaseerd? Er wordt gerefereerd aan gemaakte opmerkingen van inwoners. Het verzoek is om ook de raad inzage te geven in die gemaakte opmerkingen. Zie vraag 1.

  H'VELD-G'DAM Uit de burgerenquête kwam naar voren dat de helft van de inwoners voor Drechtsteden kiest en de andere helft voor Gorinchem. Dat zei burgemeester Roel Augusteijn vorige week nadat het college bekendmaakte dat het Drechtsteden aan de raad adviseert. In de enquête werd de vraag weliswaar niet direct gesteld, maar uit opmerkingen van inwoners werd dat duidelijk, stelt de burgemeester. ,,De ene helft zei zus, de andere helft zei zo. Het resultaat was fiftyfifty'', aldus Augusteijn Validatie Deloitte

  3.      Deloitte beschrijft een aantal belangrijke aandachtspunten die vervolgens zijn voorzien van een reactie door het college en soms ook door een reactie van de GRD. Is de gemeente Gorinchem ook gevraagd een reactie te geven op de aandachtspunten die algemeen zijn en de gemeente Gorinchem betreffen?

  4.      Deloitte constateert dat het volgende als het gaat om het sociaal domein: 

  In het rapport van BMC zijn de inhoudelijke gevolgen (risico’s en kansen) voor de overstap naar de SDD voor het ‘Sociale domein’ (onderdelen Participatie en WMO / AWBZ) in de gemeente Hardinxveld-Giessendam niet opgenomen. Anders geformuleerd: wat zijn de mogelijke wijzigingen op het gebied van het ‘Sociale domen’ zoals dit nu door de Raad van Hardinxveld-Giessendam is vastgesteld ten opzichte van deelname aan de SDD.  

  De inhoudelijke gevolgen zouden volgens de startnotitie (18/12) worden onderzocht (zie onderzoeksvragen/hoofdvraag 1c en verwerkte input vanuit samenleving). Waarom heeft het college daar geen gevolg aan gegeven?

   

  Personele consequenties

  5.       De beleidstaken zijn geïdentificeerd als een kwetsbaarheid. In hoeverre wordt deze kwetsbaarheid bij toetreding tot Drechteden dan wel inkopen van diensten bij Gorinchem daadwerkelijk opgelost (gezien ook kanttekening 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 en 1,8 van het raadsvoorstel)? 

  6.       Op pagina 14/15 van het BMC Hoofdrapport wordt verondersteld dat 2,5 fte Wmo-personeel verdwijnt. Betekent dat ook dat wordt verondersteld dat het Wmo-loket lokaal verdwijnt?

  7.       Op pagina 14/15 van het BMC Hoofdrapport wordt verondersteld dat 3,6 fte communicatiepersoneel verdwijnt. Wat betekent dat voor de lokale communicatie richting inwoners, bedrijven en instellingen?

  8.       Geschatte frictiekosten zijn 1 tot 1,3 miljoen euro. Op welke wijze is dit bedrag berekend?

  9.       Is bij de berekening van deze frictiekosten van uitgegaan dat alle 29 fte (= meer personeel) binnen een jaar nieuw werk vindt?

  10.   Is bij berekening van deze frictiekosten rekening gehouden met het CARUWO? Dat wil zeggen de wettelijk verplichte kosten voor begeleiding naar werk (EUR 7.500 per persoon) en de WW-verplichting van vijf jaar voor oudere werknemers?

  11.   Is er een sociaal plan voorhanden t.b.v. de mogelijke grootscheepse reorganisatie? Zo ja, wat zijn de geschatte kosten van het Sociaal Plan?

  Mogelijk toetreden

  12.   Het college stelt voor om toe te treden tot de GRD. Welke planning stelt het college (i.s.m. GRD) voor in het toetreden tot de GRD en verschillende dochterorganisaties?

  13.   Hoe wordt omgegaan met zitting van HG’se raadsleden (beraadslaging en stemrecht) in de Drechtraad op het moment dat taken (deels) nog niet zijn overgedragen aan de GRD dan wel de dochterorganisaties?

  14.   Met andere woorden, wanneer treedt HG formeel toe als het raadsvoorstel wordt aangenomen?

  15.   Waarom zijn niet alle onderzoeksvragen (mede op basis van input/vragen vanuit bijeenkomsten met samenleving) zoals opgenomen in de startnotitie concreet beantwoord?

  Raadsvoorstel

  16.   Wordt met het voorliggende raadsvoorstel een financieel kader meegegeven aan het college? De bandbreedte van de frictiekosten is bijvoorbeeld niet opgenomen in de beslispunten, zoals toegezegd tijdens de Ontmoeting op 26 juni

  17.   Beslispunt 17: moet er niet sowieso een lening worden aangetrokken ter dekking van de frictiekosten? En zo ja, wat is dan de verwachte hoogte (bandbreedte)?

  18.   Het college geeft aan in reactie op de memo van de leidinggevenden dat EUR 300.000 extra is opgenomen voor frictiekosten. Uit welke bedragen is deze 300K opgebouwd?

  19.   Argument 3.1: De BAG-taak en GEO-taak blijven met dit voorstel in principe bij de ambtelijke organisatie HG belegd. Een vergelijking met aansluiten bij de GBD is daarmee niet meer mogelijk. Waarom is financieel gezien alsnog de structurele besparing een op een overgenomen? (zie ook opmerking pagina 3 leidinggevenden)

  20.   Voor participatie in DKCC is een structurele besparing  voorgesteld. Echter het besluit over aansluiten bij DKCC volgt later. Waarom is de structurele besparing toch alvast opgenomen? 

  Wij zien de antwoorden op onze vragen graag tegemoet.

   

  Met vriendelijke groet, PvdA-fractie

   

   
Top