partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Tijdens het vragenkwartiertje 29 januari stelde de Partij van de Arbeid de volgende vragen

 

29 januari 2015

Inkomensnorm

geldTijdens de raadsvergadering van 27 november jongstleden heeft de PvdA-fractie bij het agendapunt 'Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen' geïnformeerd naar de behandeling van het advies van de Cliëntenraad om de inkomensgrens voor minimaregelingen (individuele bijzondere bijstand) te verhogen van 110% naar 120% (advies 30/10) door het Algemeen Bestuur van de RSD op 20 november.
 

Helaas is het voor onze fractie nog steeds niet duidelijk wat er door het Algemeen Bestuur besloten is omtrent de inkomensgrens. De onduidelijkheid wordt groter na het lezen van de brief van 15 december jl. van de Cliëntenraad van de RSD gericht aan het bestuur van de RSD. Kennelijk is er een verschil van inzicht ontstaan in het genomen bestuursbesluit op 20 november en de wijze waarop door de RSD onderzoek verricht wordt naar het minimabeleid.

Graag willen wij duidelijkheid op een voor onze fractie zo'n belangrijk thema en zien wij graag de volgende vragen door het college van B&W beantwoord:

1.    Klopt het dat het Algemeen Bestuur van de RSD op 20/11 heeft besloten om, tegen het advies van de Cliëntenraad in, een inkomensgrens van 110% te blijven hanteren voor de minimaregelingen?

 

2.    Klopt het dat het Algemeen Bestuur heeft besloten om een onderzoek te starten naar de effecten van nieuwe wet- en regelgeving voor mensen met een laag inkomen en daarover in het tweede kwartaal van 2015 te rapporteren?

 

3.    Klopt het dat in het onderzoek (bij 2), zoals de Cliëntenraad in zijn brief van 15 december jl. suggereert, ook de effecten en kosten van het verhogen van de inkomensgrens naar 120% wordt meegenomen zodat dit mogelijk met terugwerkende kracht alsnog kan worden ingevoerd?

 

4.    Is het college bereid om de gemeenteraad, vanuit zijn kaderstellende bevoegdheid, te consulteren als het gaat om het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% en het doorrekenen van de daarmee gemoeide kosten voor onze gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

Top