partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

18 januari 2016

Inbreng PvdA bij Reglement van Orde - Ambtsgebed

 • Vanavond besluit de gemeenteraad over zijn eigen vergaderorde. Het is een goed gebruik dat elke vier jaar een nieuwe raad bewust beslist over de vergadergebruiken en gewenste omgangsvormen. De PvdA-fractie is tevreden over het huidige Reglement en gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

  Echter van de 62 artikelen in het Reglement is er één artikel waar de PvdA-fractie graag het gesprek over aangaat met de andere partijen. Dit betreft het artikel dat gaat over de ambtsgebeden (Art. 32). De voorzitter van de gemeenteraad spreekt namelijk na aanvang en voor sluiting van de formele vergadering ambtsgebeden uit.

   

   

  Voorzitter,

  De PvdA is daar geen voorstander van. En wij zullen u uitleggen waarom:

  ·        Ten eerste vindt de PvdA dat al onze inwoners zich door het gemeentebestuur vertegenwoordigd moeten kunnen voelen. Dit ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging. Het door de voorzitter  uitspreken van een ambtsgebed vanuit één bepaald geloof draagt daar niet aan bij. De belangrijkste betekenis van de scheiding van kerk en staat is ook dat de overheid geen geloof voorschrijft of voortrekt, maar zich juist neutraal opstelt

  ·        Ten tweede vindt de PvdA dat het voor een raadslid vrij zou moeten staan op basis van zijn eigen levens- en/of geloofsovertuiging deel te nemen aan raadsvergaderingen. Het door de voorzitter  namens en voor de gehele gemeenteraad uitspreken van een ambtsgebed vindt de PvdA een beperking voor de vrijheid die raadsleden op dat punt ervaren. Er zijn namelijk ook raadsleden die niet of anders gelovig zijn.

  De genoemde argumenten hebben in veel gemeenten al geleid tot het afschaffen of omvormen van het ambtsgebed. Ook in Sliedrecht, een gemeente die qua inwoners en religie op onze gemeente lijkt, is het ambtsgebed inmiddels afgeschaft.

  Voorzitter,

  Nu zult u vast denken dat de PvdA ook gaat voorstellen om het ambtsgebed af te schaffen. Dit is niet ons plan.

  Wij beseffen namelijk dat het bidden aan het begin en aan het eind van een vergadering voor een deel van onze raad en inwoners een waardevol gebruik is. Daarom stellen wij voor om het ambtsgebed anders in te kleden. Een omvorming die recht doet aan en respectvol is voor ieder raadslid en iedere inwoner, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. De PvdA heeft daartoe twee opties in een amendement

   

  uitgewerkt:

  1.      In plaats van het uitspreken van het ambtsgebed door de raadsvoorzitter direct na de opening van het debat (en voorafgaand aan sluiting) een moment van stilte te vragen. Dat biedt ruimte voor bezinning op een voor een ieder respectvolle manier

  2.     Voorafgaand aan de raadsvergadering een standaard moment organiseren waarop raadsleden die daar waarde aan hechten, kunnen bidden.

  Graag voeren wij op basis van wederzijds respect met andere partijen het gesprek over de door de PvdA voorgestelde opties of nieuw aangedragen opties. Hopelijk komen we gezamenlijk tot een eigentijdse invulling van het ambtsgebed waarbij een ieder, raadslid of inwoner, zich prettig voelt.

   

  Niek Verkaik

  Fractievoorzitter PvdA

   
Top