partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

28 januari 2016

Inbreng PvdA verantwoordingsdebat over uitvoering motie 'HG spant zich in voor vluchtelingen' 

Voorzitter,

Op 24 september is raadsbreed de motie ‘Hardinxveld-Giessendam spant zich in voor vluchtelingen’ aangenomen. Vanuit een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid verzocht de raad het college om actief aan de slag te gaan. Aan de slag met inwoners en andere gemeenten in een zoektocht naar opvanglocaties. Aan de slag met maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Vluchtelingenwerk, Omnivera, Werkgroep Kerk & Vluchteling en Servanda. Aan de slag om te verkennen welke concrete bijdrage de gemeente kan leveren aan het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen.

Nu vier maanden later heeft de PvdA-fractie het gevoel dat het college inderdaad aan de slag is gegaan. Maar hard genoeg? En hoe actief? De PvdA ziet in ieder geval dat maatschappelijke partijen harder aan de slag zijn gegaan. Tijdens een bijeenkomst van kerken en vluchtelingenwerk in een volle zaal van De Bron werd duidelijk dat onze inwoners actiebereid zijn. Een grote groep stond klaar om vluchtelingen te helpen en op te vangen. En om als vrijwilliger een warm welkom te heten aan hen die op de vlucht zijn voor oorlog.

Voorzitter,

Vorige week constateerden wij dat vanuit de gemeente na deze avond nauwelijks of geen contact meer is geweest met betreffende vrijwilligersorganisaties. De PvdA betreurt dit! Mensen die in deze crisistijden de handen uit de mouwen willen steken, tijd vrij maken en “een extra mijl” willen lopen moet je juist koesteren. De PvdA hoopt dat het college goed in de oren knoopt dat dit in het vervolg beter moet. Het stemt ons alvast positief dat zowel de burgemeester als Omnivera tijdens de Ontmoeting lieten weten Werkgroep Kerk & Vluchteling en Vluchtelingenwerk als volwaardige convenantpartner te zien bij de huisvesting van vluchtelingen. De PvdA houdt het college daaraan.

Voorzitter,

De naam van woningcorporatie Omnivera viel al. De PvdA ziet dat ook deze maatschappelijke partij hard en actief heeft gewerkt. Onze fractie waardeert de getoonde bereidheid van Omnivera om te investeren zodat meer statushouders een plek in ons dorp kunnen krijgen.

Ook het uitgangspunt dat juist in de goedkope huurcategorie wordt geïnvesteerd, vindt de PvdA van belang. Zo wordt namelijk verdringing op de huurmarkt voor lagere inkomens voorkomen. Voldoende aanbod van goedkope huurwoningen houdt onze aandacht.

Voorzitter,

Veel actiebereidheid dus vanuit het maatschappelijk middenveld. Maar welk extra stapje heeft het college gezet? Is Omnivera niet eigenlijk de reddende engel van het college?

Het is immers Omnivera die uitvoering geeft aan de wettelijke taak van de gemeente om statushouders een plek te bieden. Het is Omnivera die daarin fors investeert. Terecht dat de Huurdersraad vorige week de vraag stelde wat dat voor de huurders betekent. En wat de financiële investering van de gemeente nu eigenlijk is. Gaat de gemeente bijvoorbeeld de grondprijs verlagen om sociale woningbouw met goedkope huur mogelijk te maken? Dit zou een instrument kunnen zijn waarmee actiebereidheid wordt getoond. Misschien een idee voor het op te stellen convenant?

Voorzitter,

De PvdA ziet graag een college dat net zoals de maatschappelijke partijen ook zijn nek uit steekt in deze bijzondere tijden. Juist nu wordt verbindend leiderschap gevraagd. De burgemeester heeft dat in zich. Het is aan het college om de verdere uitvoering van de motie geen mager zesje te laten blijven, maar een ferme acht te laten worden. Wij hebben er vertrouwen in dat dit college dat kan. 

Motie Integratienotitie

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat ook nieuwe inwoners meedraaien in onze samenleving. Mensen die vanwege oorlog of dictatuur hun huis en haard hebben verlaten om hier een nieuwe toekomst op te bouwen verdienen daarbij onze ondersteuning. Het leren van de taal, het hier thuis voelen en het vinden van een baan helpen enorm in het bouwen van die toekomst. Hier hebben we allemaal een taak in.

De PvdA vindt het dan ook goed dat we nu al nadenken over wat integratie lokaal inhoudt en wat we daarvoor moeten doen. Het opstellen van een integratienotitie is een goede eerste stap, maar blijft papier. De PvdA ziet graag een praktisch en actiegericht programma, waaraan inwoners en maatschappelijke partijen meedenken, -schrijven, -en doen.

 

 

 

 

Top