partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

2 maart 2016

 • Waarom PvdAHG?, Daarom!

   
 • Regelmatig krijg ik de vraag waar de PvdA in ons dorp voor staat. Terecht! Als raadslid moet je immers weten waar je voor staat. Of de vragensteller het vervolgens met je eens is, is een tweede. Daar zijn ook verkiezingen voor. Elke vier jaar gaan HG’ers naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad.

  De helft van deze raadsperiode 2014-2018 zit erop. Een mooi moment voor een ‘functioneringsgesprek’ met u als kiezer. Dat voer ik graag op basis van drie thema’s die duidelijk maken waar de PvdA voor staat, maar ook dat bij verkiezingen echt wat te kiezen valt.

  Het eerste thema is sociale woningbouw. De partijen Tab en SGP stelden voor om niet langer meer te sturen op de verplichte bouw van sociale woningen bij nieuwbouw. Dit nadat zij eerder al de uitgifte van startersleningen stopten. De PvdA stemde tegen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de gemeente extra aandacht besteedt aan de startende en sociale doelgroep. Dat betekent sturen op voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in ons dorp. 

  Ten tweede staan wij voor een ruimhartiger armoedebeleid. Daarom stelde de PvdA, samen met CDA en CU, voor om meer mensen met een kleinere portemonnee aanspraak te laten maken op minimaregelingen. Helaas werd ons idee weggestemd.

  Ten slotte staat de PvdA voor een gemeente die vrijheid biedt aan haar inwoners. Dat betekent niet alleen de vrijheid om te kunnen ondernemen. Of om op zaterdagavond tot na middernacht een biertje te kunnen doen. Het betekent ook de principiële vrijheid om te geloven en te bidden, óf juist niet. De PvdA deed in dat kader een poging om het ambtsgebed, met respect voor alle levensovertuigingen, om te vormen naar een moment van stilte. Een poging die alleen door de VVD werd gesteund.

  Tot zover een eerste antwoord op uw vraag: Waarom PvdA in HG?

   
Top