partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

31 maart 2016

 • Wateroverlast, tijd voor actie

 • De PvdA is content dat er nu een concreet voorstel ligt om de waterlast problematiek in Hardinxveld voor een groot deel bij de kop te pakken. De PvdA heeft dit meerdere keren op de politieke agenda willen zetten en gelukkig heeft de gezamenlijke inspanning, vooral ook ondersteund door betrokken inwoners, en politieke druk er nu toe geleid dat we het erover kunnen hebben.  

  wateroverlastDe wateroverlast van 2014 en 2015 heeft ertoe geleid dat dit niet meer afgedaan kon worden als een incident dat eens in de 100 jaar voor zou kunnen komen, maar heeft ons aller ogen geopend, dat het klimaat is veranderd, woningen zijn verzakt en dat er nu echt iets moest gebeuren. Als PvdA hebben we zelfs aangegeven dat de geloofwaardigheid van de politiek en bestuur in het geding is gekomen, omdat inwoners er echt geen vertrouwen meer in hadden. Jammer vinden we het wel dat het niet gelukt is om eerder met deze plannen te komen, zodat ze deze zomer meer effect zouden kunnen hebben en het deze zomer voor vele inwoners nog peentjes zweten is.

   

  Met deze plannen die intensief met omwonenden en bewonersvereniging zijn doorgesproken heeft wantrouwen plaats gemaakt voor voorzichtig optimisme en het komt er nu op aan dat wij als gemeenteraad doorpakken op deze maatregelen. Net als wat het waterschap op 19 februari jl. heeft gedaan, voor hun doen in een recordtijd. Onze dank gaat dan ook uit naar de voortvarendheid en het inlevingsvermogen van de Dijkgraaf en Heemraden en het Algemeen Bestuur. En daarmee de cofinanciering van bijna 1 mln euro.  

  Voorzitter, de impact die de wateroverlast heeft gehad voor vele van onze inwoners is genoegzaam bekend, daarom wil ik me nu vooral concentreren op de maatregelen en de financiering. Allereerst de maatregelen; deze kunnen onze instemming hebben, we gaan er vanuit de dit de meest effectieve maatregelen zijn die er voor een dergelijke investering bedacht kunnen worden. We willen hierbij wel graag vijf afspraken maken:

  1. We zien graag de harde afspraken tegemoet van aanlevertijden van noodpompen betreft. (Of kan de wethouder dit toezeggen)

  2. Ook willen wij zien dat het calamiteitenplan voor de zomer nu echt wordt afgerond en dat dit vervolgens werkelijkheidsgetrouw wordt geoefend.

  3. Daarnaast willen wij alle mogelijkheden open houden voor het opvijzelen of drastisch verbouwen of zelf nieuwbouw van woningen. Jammer dat het waterschap niet meedoet, maar wij pleiten ervoor de we deze stimuleringsregeling beschikbaar stellen voor al die inwoners die hierin iets zouden willen doen, ook als dat betekent dat hiervoor bijvoorbeeld een garantieregeling voor nodig is, omdat dit niet binnen de voorwaarden van de SSV (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) valt. Graag hoor ik hoe de andere fracties hierin staan en ons steunen om dit verder uit te werken in de Verordening.

  4. Na de zomer van 2017 willen wij een voortgangsrapportage zien, waar een grondige evaluatie onderdeel vanuit maakt met het werkelijke effect van de maatregelen en waarbij gekeken wordt of er nog meer innovatieve oplossingen mogelijk of nodig zijn (bijvoorbeeld gebruik Regenradar of Waterslurven voor meer opslag van water). Ook om te bezien of de regeling tbv het opvijzelen aansluit bij de behoefte van inwoners en er een betere indicatie gegeven kan worden van de structurele lasten. (Bewoners Nieuweweg Noord nog zorgen!)

  5. Tot slot zien wij graag dat bij bouwprojecten bezien wordt of watercompensatiemaatregelen een positief effect zou kunnen hebben voor de waterberging voor de getroffen gebieden. 

  Dus wat de maatregelen betreft; er moet nu iets gebeuren, dus doorpakken en goed monitoren. 

  Wat de financiering betreft twee punten:

  1. We vinden het financiële plaatje dat onder dit voorstel ligt nogal wat onzekerheden en risico's bevatten. De structurele lasten à 90.000 euro zijn vermoedelijk aan de hoge kant geraamd (3% rekenrente ligt ruim boven marktrente) en de dekking via precario is risicovol, omdat de kans aanwezig is dat de opbrengsten uit deze precario verhoging gaan vervallen. Maakt het extra pijnlijk dat deze tariefswijziging niet voor de kerst meteen was meegenomen. Was dit niet vier maanden eerder te voorzien?

  Desalniettemin vinden we dat er nu echt iets moet gebeuren en dat we op de financiële situatie tijdig moeten anticiperen. Ook vanuit deze optiek is een evaluatie volgend jaar ons inziens noodzakelijk.  

  2. Ook vinden we het financiële voorstel nu te omslachtig en het idee hebben van een rondpompcircusWateroverlast van belastingen, en waarvoor de belastingbetaler ook nog onnodig te veel moet betalen. De PvdA pleit ervoor om niet aan een financieel rondpompcircus te beginnen en het zo simpel en overzichtelijk mogelijk te houden. We vinden het een vreemde constructie om voor OASEN de precario te verhogen, terwijl deze weer één op één wordt doorbelast naar onze inwoners en daar nog 6% extra belasting moeten betalen (12.000 euro). Daarom zijn wij ervoor om van de stijging voor waterleidingen af te zien en te differentiëren in de tariefstelling per type leiding of netwerk, zodat we het bedrag ophalen dat we nodig hebben en het simpel houden. (Voorstel vanuit CU?) 

  Dank u voorzitter. 

  Eelke Kraaijeveld Raadslid PvdA

   
Top