partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Inbreng PvdA Reserve toetreding Drechtsteden

29 september 2016

Voorzitter,

Het college stelt ons voor een reserve te vormen om de kosten van de toetreding tot Drechtsteden uit te dekken. Een reserve van EUR 2,9 miljoen die gebaseerd is op een ‘actuele’ kostenraming (inmiddels van mei 2016). In het raadsvoorstel is te lezen dat daarmee binnen de maximale bandbreedte van het raadsbesluit van juli vorig jaar is gebleven. Maar is dat wel zo?

DrechtstedenTijdens de behandeling van de Perspectiefnota gaf de PvdA al aan dat de kostenraming, zoals opgenomen in het memo van 24 mei jongstleden, niet realistisch is en rammelt aan alle kanten. En dat er alles aan gedaan lijkt om de kosten binnen het raadskader van maximaal 2,9 miljoen te frommelen en te vouwen. Wij hebben het college toen ook gevraagd om voorafgaand aan dit debat een nieuwe memo met een actuele raming van de structurele en incidentele kosten. Helaas tevergeefs.

Wij zijn daarover teleurgesteld. De PvdA ziet namelijk graag dat het college de gemeenteraad serieus neemt en transparant is over overschrijdingen. De kosten overschrijden namelijk al dikGeld de drie miljoen euro. En dat zien we met alle kennis die in deze raadzaal zit echt wel. Ik zal zes punten noemen:

·        Ten eerste is het uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen Avres en regio AV met EUR 570.000,- erg voorzichtig geraamd;

·        Ten tweede zijn bij het uittreden geen kosten meegenomen die samenhangen met het uittreden uit onze huidige belastingdienst (SVHW). De Drechtsteden verwacht namelijk van Alblasserdam en dus ook van HG dat in 2020 wordt toegetreden tot de Belastingdienst Drechtsteden. Dit werkt ook door in het structurele voordeel van EUR 146.000,- dat nu berekend is op basis van het blijven bij de SVHW;

·        Ten derde lijkt een bedrag van 7 ton aan transitiekosten als voorwaardelijke verplichting aan de Drechtsteden rond te zweven. Ik citeer:  “Het bedrag wordt terugbetaald door op termijn behaalde voordelen uit de samenwerking met Drechtsteden niet ‘te nemen’. Alleen als dat niet lukt, ontstaat er per 1 januari 2023 een verplichting. Er is dus sprake van een voorwaardelijke verplichting die moet worden toegelicht bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen.” Dank aan de accountant die de duidelijkheid heeft geschapen waar wij om gevraagd hebben. Overigens vraagt de PvdA zich wel af waarom de verwachte voordelen vanuit de samenwerking met Drechtsteden niet eerder naar voren zijn gekomen. Maar goed;

·        Ten vierde worden de projectkosten voor projectbegeleiding en ICT ineens twee ton lager geraamd. Dit omdat we deze kosten kunnen dekken uit een reserve. Dat begrijpt onze fractie niet. Kosten zijn toch kosten? Die worden niet minder als je daar al een potje voor hebt. Als je deze redenatie doorzet dan zouden we na het instellen van de reserve van vanavond geen kosten meer hebben ;);

·        Ten vijfde is de post om risico’s op te vangen niet meer in de raming meegenomen. Een risicobudget van minstens 100.000,- euro lijkt de PvdA nog steeds realistisch;

·        Ten zesde en ten slotte nog een kritiekpunt op de structurele kostenraming. Het voordeel dat kan worden behaald uit meervoudige taken is ongewijzigd gebleven. Dit terwijl in de tussentijd duidelijk is geworden dat HG niet deelneemt aan het Klant Contact Centrum van Drechtsteden. We mogen toch aannemen dat het voordeel uit meervoudige taken lager wordt. Of werkt het KCC in onze gemeente net zo goedkoop als het KCC van Drechtsteden?

Voorzitter voordat ik afrond nog een algemeen punt.

De toetredingsreserve van 2,9 miljoen euro wordt gevormd vanuit de Algemene Reserve. Die daalt daarmee  van 3,7 miljoen euro tot 8 ton. Het weerstandsvermogen van Kettingde gemeente is daarmee niet langer toereikend. Wij snappen dat de toetreding tot Drechtsteden financiële consequenties heeft, maar vragen het college wel om een visie hierop. Hoe denkt het college het weerstandsvermogen weer op voldoende hoogte te krijgen? Hoe gaan we toekomstige tegenvallers, zoals het wegvallen van de precariobelasting, opvangen? Met andere woorden: hoe voorkomen we oplopende schulden?

Ten slotte voorzitter,

De PvdA is benieuwd of het college de genoemde kritiekpunten kan begrijpen. Zoals al eerder gezegd, respecteren wij het democratisch door de raad genomen besluit om toe te treden tot de Drechtsteden. De PvdA draagt ook graag bij aan een succesvolle toetreding. Dit kan wat ons betreft alleen door  transparant te zijn over de kosten en via adequate informatie te sturen op het beheersen ervan.

De PvdA wil graag samen met het college optrekken richting de Drechtsteden, maar met dit soort financiële ramingen maakt het college dat voor ons wel heel erg lastig.

Tot zover.

Top