Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Integratie en participatie nota

 

29 september 2016

 

Om te beginnen, we zijn grote dank verschuldigd aan alle partijen (servanda, werkgroep kerk&vluchteling, vluchtelingenwerk) die deze participatie en integratienota mogelijk hebben gemaakt! Een mooi staaltje inspraak en je ziet dat het zo’n nota veel beter maakt! Ook dank aan Omnivera, die in de beginfase z'n verantwoordelijkheid heeft genomen en dat we goed in de pas lopen met het huisvesten van vergunninghouders. De PvdA had daarbij wel graag een minder afwachtende houding van het college gezien. Het leek erop dat er pas echt vaart werd gemaakt toen de middelen vanuit het Rijk bekend waren.  

Desalniettemin zijn we verheugd met de integratie en participatie nota die er nu ligt. De nota is ambitieus en geeft de overtuiging dat we hiermee op een goede manier tot integratie van vergunninghouders kunnen komen. In lijn met de ambitie die wij in onze raadsbrede integratiemotie begin dit jaar aan het college hadden opgedragen. 

Wel willen wij meegeven om goed vinger aan de pols te houden of deze ambities worden waargemaakt en voortvarend te werk te gaan. En wij zien graag dat regulier wordt gerapporteerd of de doelstellingen worden behaald. Een eerste moment daarvoor is de perspectiefnota en mocht de capaciteit van 0,2 fte ontoereikend zijn, prima om dit uit het potje sociaal domein te halen, maar dan worden wij daar graag over geïnformeerd. 

Tot slot zou onze fractie als teken van solidariteit en een teken van verbondenheid aan onze nieuwkomers, maar ook om het goede voorbeeld te geven, graag komen tot een initiatief waarbij wij raadsbreed de verbinding maken met nieuwkomers. Het idee van het ondertekenen van participatieverklaring ondertekenen is daarvoor kennelijk een brug te ver. Ons doel was en is om een gezamenlijk en positief signaal te geven. Daarom willen wij een nieuwe poging doen, namelijk om naast de activiteiten in de beleidsnotitie ook zelf initiatief  te nemen waarbij wij als raad de verbinding maken. Een idee daarbij is bijvoorbeeld om jaarlijks aan te gaan sluiten bij het taalcafé en hier een moment van te maken of bijvoorbeeld bij het mooie initiatief De Buurman tot ontmoeting te komen en bijvoorbeeld een rondgang door het dorp te maken. 

Graag horen wij de reactie hierop van de andere fracties.  

Ik dank u voorzitter.  

Terugblik; Mooi resultaat geboekt! De gehele raad is bereid om een initiatief op te pakken met nieuwkomers en dit vanuit de raad te gaan organiseren. Hiermee stralen we eenheid uit naar onze gemeenschap en dragen we als raad zelf ook ons kleine steentje bij de integratie en participatie van nieuwkomers


Top