Partij van de Arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Inbreng PvdA Perspectiefnota 2017-2020

7 juli 2016

Voorzitter,

Om te beginnen wil ik namens onze fractie het college en het ambtelijk apparaat danken voor het tijdig aanbieden van de Perspectiefnota en het beantwoorden van de vragen.

Voorzitter,

De PvdA wil zich tijdens deze algemene beschouwingen richten op drie punten, oftewel drie belangrijke d’s, die van grote invloed zijn op de toekomst van onze gemeente. Het betreft:

·        Drechtsteden

·        Decentralisatie / 3D’s en

·        Democratische vernieuwing

Drechtsteden

Ten eerste de Drechtsteden. Vanaf 2018 is het zover. Hardinxveld-Giessendam treedt dan toe tot de Drechtsteden. Een ongekende operatie met impact op ons bestuur, de ambtelijke  organisatie en natuurlijk onze inwoners. De PvdA ziet dat er door iedereen hard gewerkt wordt en het past ons om daar waardering voor uit te spreken. Zoals al eerder gezegd, respecteren wij het democratisch door de raad genomen besluit om toe te treden tot de Drechtsteden. De PvdA draagt ook graag bij aan een succesvolle toetreding.

Echter om succesvol te kunnen zijn, moet de informatievoorziening beter. Wanneer worden onze inwoners bijvoorbeeld weer eens bijgepraat over de laatste ontwikkelingen? Zij zijn nieuwsgierig naar wat het voor hen betekent om onderdeel te zijn van Drechtsteden. Zeker nu steeds duidelijker wordt hoe hoog de kosten hiervoor zijn. En hoe kan de gemeenteraad bijvoorbeeld sturing geven en inzicht hebben in het proces van toetreding als de gevolgen van toetreding niet zijn verwerkt in de Perspectiefnota en financiële stukken? Natuurlijk hebben we de Klankbordgroep, maar dit is een puur informerend en geen goedkeurend gremium.

Sinds juli vorig jaar hebben we geen debat meer gevoerd naar aanleiding van sturingsinformatie over de toetreding. Gelukkig staat voor september aanstaande een debat gepland over het Koersplan en het vormen van een reserve van drie miljoen. Het bedrag waarvan de PvdA in juli 2015 al zei dat dit minstens de kosten zullen worden. Het college ging uit van maximaal drie miljoen aan transitiekosten. Een jaar later heeft de PvdA helaas gelijk gekregen.

Voorzitter,

Zonder al te veel vooruit te lopen op het debat in september wil de PvdA alvast twee punten aan het college meegeven:

1.     Wij verwachten dat vanaf nu de toetreding tot Drechtsteden zowel beleidsmatig, als personeel en financieel onderdeel uitmaakt van de begrotingsdocumenten. De Perspectiefnota staat vol met bedragen die te typeren zijn als “kruidenieren in de marge”. Tegelijkertijd ontbreken de echte bedragen die met de toetreding samenhangen.

2.     Voorafgaand aan het raadsdebat in september verwacht de PvdA een nieuwe memo met een actuele raming van de structurele en incidentele kosten van de toetreding. Het memo van 24 mei jongstleden is namelijk niet realistisch en rammelt aan alle kanten. Er lijkt alles aan gedaan om de kosten binnen het raadskader van maximaal 2,9 miljoen te frommelen en te vouwen. Dat kan wat ons betreft echt niet zo. De PvdA ziet graag dat het college de gemeenteraad serieus neemt en transparant is over overschrijdingen. De kosten overschrijden namelijk al dik de drie miljoen euro.

Laat het duidelijk zijn. De PvdA is kritisch, maar ook welwillend en meedenkend. Wij willen net zoals u een voortijdig Drexit voorkomen. Dit kan alleen door  transparant te zijn over de kosten en via adequate informatie te sturen op het beheersen ervan. De PvdA verwacht ook van de coalitiepartijen een meer kritische houding dan tot op heden geëtaleerd. Het betreft namelijk aanzienlijk meer gemeenschapsgeld dan voor een zebrapad, geluidsinstallatie of rekenkamer nodig is.

Voorzitter,

Decentralisaties

Graag maak ik van het onderwerp Drechtsteden het bruggetje naar ons tweede punt van vanavond: de decentralisaties of 3D’s. Het bestuur van de Drechtsteden heeft namelijk besloten om de eigen bijdragen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te versoepelen en deels af te schaffen. Het Drechtstedenbestuur wil zo zorgmijding en de stapeling van kosten voor alle inkomens te voorkomen. De PvdA steunt dit doel van harte. Ook in Hardinxveld-Giessendam is het namelijk zo dat de inkomensgroepen boven de grens van 120% van het wettelijk minimum loon sinds de decentralisaties buiten alle financieel compenserende, sociale voorzieningen vallen. Tegelijkertijd vindt de PvdA het wenselijk om alvast in 2017 toe te groeien naar het Wmo-beleid in de Drechtsteden. Vanaf 2018 moeten we daar sowieso aan voldoen.

En gelet op het overschot op het Wmo-budget van afgelopen jaar is er ook financiële ruimte om iets extra’s te doen voor kwetsbare inwoners. Om dit te bewerkstelligen heeft de PvdA samen met het CDA en de CU een amendement voorbereid. Klik hier voor het amendement

Voorzitter,

Naast de eigen bijdragen wil de PvdA nog een idee delen aangaande het sociaal domein. Op dit moment wordt onderzoek verricht naar de maatschappelijke agenda (MAG). Daartoe is ook een avond georganiseerd met alle betrokkenen. De signalen die tot nu toe naar voren komen zijn deels positief, maar ook deels negatief. Met name de angst bij organisaties dat de MAG leidt tot minder subsidie en daarmee het staken van activiteiten komt naar voren. Deze angst bevordert niet de gewenste samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en professionele organisaties.

Om deze angst weg te nemen en de MAG te katalyseren, kan de gemeenteraad besluiten om bij de start van de MAG bijvoorbeeld eenmalig EUR 100.000,- extra subsidie beschikbaar te stellen of in ieder geval de 0-lijn los te laten. Dit kan voor de deelnemers een drempel wegnemen en de samenwerking bevorderen.

Het investeren in het voorveld en de basisvoorzieningen van het sociaal domein is een gewenste ontwikkeling die past bij de transformatie in onze gemeente. Een lange termijn investering die aan de achterkant leidt tot mogelijk minder zorg- en participatiekosten. Graag horen we wat de andere partijen van dit idee vinden.

Voorzitter,

Democratische vernieuwing

Ik ben toegekomen aan het laatste, en voor de toekomst misschien wel belangrijkste onderwerp van de PvdA-inbreng: democratische vernieuwing. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. De samenleving verandert en het gemeentebestuur moet mee veranderen. Inwoners worden terecht mondiger en voelen zich niet snel gerepresenteerd door een politieke partij.

De PvdA wil met de hele gemeenteraad aan de slag met nieuwe vormen van lokale democratie. Late we een democratiseringsagenda opstellen. We hebben al een slag gemaakt met het inbouwen van een Ontmoeting in onze vergaderstructuur, maar hiermee worden veel inwoners niet bereikt. De PvdA wil gezamenlijk op zoek naar nieuwe instrumenten die de democratische betrokkenheid verhogen en onze besluitvorming beter en meer gedragen maakt. Wij zien bijvoorbeeld graag de terugkeer van de jeugdgemeenteraad of de installatie van een kinderraad.

Ook initiatieven zoals de G1000, burgerjury’s, burgervisitaties en natuurlijk het cocreatie-account van burgervader Blase volgen we met interesse. Misschien wil hij ons wel op weg helpen met een Agenda voor lokale Democratie? Vanavond zetten we in ieder geval alvast een eerste stap door op initiatief van de VVD een motie in te dienen en te starten met een digitaal inwonerspanel. Geen burgerkracht zonder burgermacht!

Tot zover voorzitter, 

Niek Verkaik

Fractievoorzitter PvdA

 


Top