partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Voorstel Maatschappelijke Agenda (MAG)

27 oktober 2016 

 

De PvdA ziet positieve punten in de wijze waarop de doelgroepen benaderd zijn. Via mindmapping, ‘Koffie Met’s’ en zelfs een filmpje is op een vernieuwende wijze informatie gedeeld en opgehaald. Echter vanwege het ontbreken van een Ontmoeting hebben we helaas geen volledig beeld van de opinie van verenigingen en instellingen.

Daarnaast verdient het proces  gericht op het aanhaken van de gemeenteraad geen schoonheidsprijs. Ik durf wel te zeggen dat het voor velen van ons nog tasten in het duister is. Wat wordt nu het effect van de MAG in de onze lokale samenleving? Het feit dat raadsleden 16 pagina’s met vragen en antwoorden hebben, is kenmerkend. Voor de PvdA-fractie is nog veel onduidelijk en onuitgewerkt. 

Inhoud

Van begin af aan heeft de PvdA een positieve grondhouding aangenomen ten opzichte van de MAG.

Wij zien in dat de veranderingen in het sociaal domein vragen om meer inzet in investeringen in het maatschappelijk middenveld. We verwachten meer van mensen en hun netwerken zelf. De PvdA wil van de decentralisaties een succes maken door meer in te zetten op preventie, sterke netwerken en goede basisvoorzieningen.

Daarbij hoort ook dat de gemeenteraad zaken uit handen moet durven te geven aan de samenleving.

Verandering is dus nodig en nuttig, maar dat betekent niet dat al het oude slecht is. De PvdA wil niet het kind met het badwater weggooien.

Daarom stellen wij voor om een drietal aanvullende kaders te stellen. Daarover wisselen we graag met andere fracties (en het college) van gedachten:

 

1.      De MAG mag niet leiden tot omvallende instellingen of overbelasting van verenigingen. Wij zijn namelijk trots op onze verengingen. Trots op Servanda en de bieb en trots op alle     andere organisaties die voor onze gemeente o zo belangrijke wettelijke taken uitvoeren. De PvdA wil zoeken naar een manier om ons maatschappelijk kapitaal veilig te stellen binnen de MAG. Bijvoorbeeld door verenigingen of bepaalde instellingen een andere rol binnen de MAG te geven dan nu is voorgesteld.

2.      Wij willen een MAG zonder een externe penvoerder die via een aanbestedingsprocedure wordt geworven. Het optuigen van een aanbestedingsprocedure vinden wij onnodig. Aanbesteden kost veel tijd en geld dat wij liever direct aan mooie maatschappelijk initiatieven besteden. Waarom beleggen we deze taak bijvoorbeeld niet bij Servanda? De medewerkers van deze organisatie kennen ons dorp en hebben het netwerk al

3.      Zoals we ook al bij de Algemene Beschouwingen hebben ingebracht, voelen wij veel voor het ophogen of vrijspelen van MAG-budget voor creatieve ideeën en nieuwe investeringen. Wij zien nu dat het ook gebeurt. Er is voor 2017 en 2018 EUR 145.000,- vrij beschikbaar. Wat daadwerkelijk beschikbaar blijft, hangt wel af van de kosten die penvoerder opvoert. De PvdA wil daarom de totale pot zo nodig ook op de lange termijn verhogen. Wij vinden dit van belang om zo:

écht te investeren in de samenleving

de angst voor wegvallende subsidies weg te nemen

ruimte te maken voor nieuwe initiatieven

en de MAG een vliegende start te geven.

 

Tot zover voorzitter. Wij gaan graag het debat aan over de komst van de MAG.

 

Niek Verkaik

Top