Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Inbreng PvdA Begroting 2018 – 2021

Voorzitter,

Ten eerste wil ik namens onze fractie het college en het ambtelijk apparaat danken voor het aanbieden van de Begroting en in het bijzonder voor het aanbieden en publiceren van de begroting in één oogopslag. Goed om te zien dat het college ons verzoek hiertoe heeft opgepakt. Hiermee wordt voor zowel de raad als onze inwoners snel inzichtelijk waar ons geld vandaan komt en waar het aan uitgegeven wordt. Misschien dat het nog wel een aardig idee is om de gemeenteraad eerst de begroting te laten vaststellen en dan pas de infographic te publiceren ;).

Voorzitter dan nu de inhoud,

De PvdA-fractie wil graag met de raad en het college in gesprek over de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van ons dorp. Wij doen dit aan de aan de hand van de vier D’s, oftewel vier thema’s die vragen om een eigentijds antwoord van de politiek in Hardinxveld-Giessendam:

·        Drechtsteden;

·        Decentralisaties;

·        Duurzaamheid;

·        Democratische vernieuwing.

Drechtsteden

De toetreding tot de Drechtsteden is in volle gang en verloopt op een enkele Avres-uitzondering na soepel. De medewerkers van de gemeente stappen al over naar de Drechtsteden, ICT-systemen worden aan elkaar gekoppeld en het beleid van onze gemeente wordt in lijn gebracht met de Drechtsteden. Er is en wordt hard gewerkt. De PvdA-fractie wil graag dit moment ook benutten om onze waardering te uiten aan alle medewerkers van HG en Drechtsteden die hierbij betrokken zijn.

 

En voorzitter,

Inmiddels is ook - na herhaaldelijk daarom gevraagd te hebben - het effect van de toetreding op onze begroting inzichtelijk. Aan de vooravond van de formele overgang is het financiële plaatje bijna compleet. De conclusie is dat de incidentele kosten van de toetreding de EUR 3 miljoen overstijgen en dat structureel driehonderdduizend euro in de begroting gevonden moet worden. Als kleine gemeente moeten we dus een hoge prijs betalen om zelfstandig te kunnen blijven. Een prijs die nog hoger is dan van tevoren gedacht.

En dan is het nog de vraag of dat onze zelfstandigheid gewaarborgd blijft. Het Drechtsteden construct is namelijk onder constructie. Enerzijds is de discussie over het vormen van een Drechtstad weer volop aangezwengeld. Ook in de visie van de gezamenlijke Werkgevers Drechtsteden heeft herindeling richting een Drechtstad de voorkeur [bijlage]. Anderzijds onderzoekt Dordrecht als centrumgemeente of het niet beter is om de samenwerking in de Drechtsteden af te slanken en weer meer zelf te gaan doen. Op dat moment neemt het aantal PK’s dat de Drechtsteden voortstuwt aanzienlijk af met als gevolg dat van de kleinere gemeenten meer wordt verlangd. Kan onze gemeente dat wel aan? Het zelfstandigheidskostje is in ieder geval nog niet gekocht, zoals nogal eens wordt beweerd.

Maar goed voorzitter, terug naar de financiën.

In de begroting wordt ogenschijnlijk makkelijk de financiële ruimte gevonden om de toetreding tot Drechtsteden te bekostigen. Het economische tij is gunstig, de bijdrage van het Rijk groeit en zelfs na verwerking van de toetredingskosten in de begroting is er financiële ruimte over [gemiddeld 350k in de periode 2018-2021]. De PvdA wil daarom van het college horen waarom gekozen is voor het inzetten van de reserve sociaal domein ter dekking van de structurele kosten. De reserve is namelijk bedoeld als buffer voor incidentele investeringen [check vraag CDA]. Daarnaast wil de PvdA met de gemeenteraad in gesprek over hoe we in het algemeen omgaan met structurele begrotingsruimte. Gaan we meer inzet plegen op bijvoorbeeld de zorg of verlagen we de lasten voor onze inwoners. Het kan namelijk niet zo zijn dat de gemeente stuurt op een meerjarig begrotingsoverschot. Als een gemeente op deze manier winst maakt met de inwoners als investeerders dan moet daar ook dividend aan de inwoners voor worden uitgekeerd.

Voorzitter ten tweede,

Decentralisaties in het sociaal domein

Ook de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein zijn straks belegd in de Drechtsteden. Na een vergelijking van het sociale beleid van HG en de Drechtsteden is de uitkomst dat het sociale beleid in de Drechtsteden toegankelijker en ruimer lijkt te zijn. Zoals u weet pleit de PvdA al langer voor verruiming van het minimabeleid en een verlaging van de eigen bijdragen voor maatschappelijke ondersteuning. Na herhaaldelijke tegenstemmen van de coalitiepartijen Tab en SGP op onze voorstellen daartoe, is het toch goed en ook wel grappig om te zien dat de Drechtsteden ons socialer beleid brengt. Natuurlijk wil onze fractie het bewijs nog wel zwart op wit zien.

Daarnaast wil ruimer sociaal beleid nog niet zeggen dat onze inwoners beter worden bediend. Wij vinden het daarom van belang dat het socialere regionale beleid de aansluiting weet te vinden met ons sociaal team en de lokale algemene voorzieningen.

Ten aanzien van het sociaal domein wil de PvdA ten slotte nog op drie punten aangaande duidelijkheid van het college en horen we ook graag de mening van de andere fracties:

1.      Ten eerste de regeling om chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet  te komen in hun zorgkosten. De Drechtsteden kent deze regeling niet, maar dat is wat de PvdA betreft geen reden om deze af te schaffen. De aankondiging van het college dat er een overgangsregeling komt, baart ons zorgen. Immers een overgangsregeling suggereert afschaffing. Wij nodigen het college graag uit om onze zorgen weg te nemen;

2.      Dat geldt ook voor de mogelijke sluiting van het Wmo-loket in het gemeentehuis. De PvdA-fractie wil de garantie dat op lokaal niveau een toegankelijk loket is dat past bij de vraag van inwoners met een maatschappelijke hulpvraag;

3.      Het derde sociale punt betreft de inzet van de Klijnsma-gelden voor het tegengaan van armoede onder kinderen. Waarom is hierover niks meer opgenomen in onze begroting? College verklaar je nader!

Duurzaamheid

Voorzitter ik ben aanbeland bij de derde D, namelijk de D van Duurzaamheid. Op dit thema ziet onze fractie zichzelf toch wel een beetje als de aanjager en politieke coach van de verdere verduurzaming van ons dorp. Het doet de PvdA dan ook goed om te zien dat de aandacht voor duurzaamheid verder toeneemt. HG heeft zelfs een energieloket ter stimulering van duurzame maatregelen.

Wij verwachten dat het nieuwe regeerakkoord ook belemmeringen ten aanzien van de verduurzaming van gebouwen wegneemt. Belemmeringen die we wel eens bespeuren bij debatten over duurzame nieuwbouw. Het doel van het nieuwe kabinet is om nieuwe gebouwen in de regel niet meer via aardgas te verwarmen. Daarnaast wil het kabinet de markt ter verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang brengen. De ambitie is om per 2021 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij te maken.

Voorzitter,

In de begroting staat ook dat ruimte is opgenomen voor een actievere rol van de gemeente bij milieu en duurzaamheid. Dat juichen wij van harte toe.

Daarnaast is opgenomen dat in 2018 het richtinggevende plan voor duurzaamheid aan de raad wordt aangeboden. Dit plan is door de raad om gevraagd en heeft als doel om samen met onze inwoners de o zo nodige klimaatdoelen te realiseren. Maar om het richtinggevende duurzaamheidsplan écht te laten vliegen is wel écht geld nodig.

Nu we in principe gekozen hebben voor verkoop van de aandelen van het duurzame Eneco wil de PvdA dat de raad ook in principe kiest voor een duurzame bestemming van de verkoopopbrengst. Ten minste 20 procent van revenuen komt wat de PvdA betreft in een lokaal duurzaamheidsfonds ter ondersteuning van het duurzaamheidsplan en ons klimaat.

Democratische vernieuwing

Voorzitter ik ben aanbeland bij de vierde en laatste D. Ik wil graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing. De PvdA heeft al eerder aangegeven dit een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd te vinden. En dat gaat verder dan de noodzakelijke directe verkiezing van de Drechtraad wat ons betreft.

Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gerepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan, worden terecht mondiger en hebben vaak goede ideeën.

Echter een goed democratisch alternatief ontbreekt nog. Daarnaast missen we lokaal ook kansen door de initiatiefnemers van ‘Wat vindt Hardinxveld?!’ in de kou te laten staan. Inwoners die zichzelf zo aandienen voor het verbeteren van de algemene democratische betrokkenheid van onze inwoners moeten we omarmen en niet afstoten. Het aanleveren van een onderwerp om middels een ‘Merwethon’ een democratisch experiment uit te voeren kan toch niet zo moeilijk zijn. Dat kan en moet beter!

Voorzitter,

Daar ligt een schone taak voor u als hoeder van de lokale democratie.

Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

Niek Verkaik PvdA

 

Bijlage

Tekst speerpuntenbrochure ‘Drechtstad in Balans’ van de Werkgevers Drechtsteden (juni 2017):

“De Drechtsteden zijn pas echt in balans als er sprake is van een krachtige regionale en economische samenwerking waarbij daadkracht en realisering de richting bepaalt en niet het formuleren van plannen de boventoon voert. Werkgevers Drechtsteden is er daarbij van overtuigd dat de geschetste doelen slechts bereikt kunnen worden indien wordt ingezet op een herindeling van de Drechtsteden tot één Drechtstad.”

 

Top