Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

29 juni 2017

Voorzitter, 

Ondanks dat ik de algemene beschouwingen voor de eerst keer als fractievoorzitter van de PvdA mag doen voelt deze bespreking op verschillende vlakken toch weer een herhaling van zetten. De perspectiefnota zelf mist een aantal cruciale onderdelen, zoals de financiële impact van toetreding tot de Drechtsteden, de hogere kosten van uittreding van Avres die als een zwaard boven ons hoofd hangt en de wetenschap van een gelukkig positieve meicirculaire, die alleen weer niet in dit document verwerkt konden worden. Helaas zien wij geen financieel stuk in 1 oogopslag, niets over democratische vernieuwing, niets over armoedebeleid, niets over werk en inkomen en niets over een visie op de komst van de Omgevingswet.  

Wel zijn we natuurlijk blij met het positieve meerjarenperspectief en hebben duidelijk de wind mee. Natuurlijk niet te gek doen – de financieringsvisie hebben we natuurlijk niet voor niets in het leven geroepen en dat helpt dat we discipline houden met het verlagen van de schulden, ook om ons te wapenen als de rente weer gaat stijgen of de risico’s die het CDA al duidelijk benoemde. Maar ook weer niet te voorzichtig. Daar hebben we net bij de jaarrekening duidelijk over gesproken.  

Dan wel wat we daarmee dan moeten doen en waarover de PvdA het vanavond wil hebben; wat vinden wij als sociaal progressieve partij van belang voor de toekomst van ons dorp. En voorzitter, dat is heel helder en kan in een drieslag:

Wij willen naar een socialer, democratischer en duurzamer HG. Een sociaal, democratisch en duurzaam HG, waarin nieuwe ideeën, initiatieven en nieuwe vormen van betrokkenheid mét de samenleving worden ontwikkeld, en waarin wij ons als gemeente ook laten uitdagen en onze gemeente verder brengt.  

Want - voorzitter - er zijn grote ontwikkelingen gaande. Hadden we eerst de uitdaging van regeren in tijden van crisis en 'de tering naar de nering' zetten, nu hebben we de wind mee en zijn het de nieuwe grote maatschappelijke vraagstukken die om nieuwe antwoorden vragen;

- Zo verandert de arbeidsmarkt snel, krijgen we te maken met robotisering en verdere gevolgen van automatisering en technologisering. Veel '-eringen' in ieder geval ;-). En wat weer gaat betekenen dat een mogelijkheid als 'het basisinkomen' vroeg of laat echt besproken moet gaan worden. En ook van ons als raad vraagt om hierin nieuwe kaders en voorwaarden te scheppen op het gebied van werk, inkomen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hoe ziet iets als 'werk' en 'inkomen' er in deze context nu en in de toekomst uit? In ieder geval anders dan nu.  

Op het gebied van de leefomgeving komt er met de omgevingswet ook een grote ontwikkeling aan, wat ook wel geduid wordt als de 4e decentralisatie, maar wat niemand nog echt duidelijke kan maken wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Ook in de perspectiefnota valt het op dat de komst van de Omgevingswet vrij makkelijk wordt afgedaan door te stellen dat budget neutraal te doen. Volgens ons is dat nogal makkelijk gezegd en is het een grote operatie met de nodige risico's en waarachter veel vraagstukken schuil gaan op het gebied van personeel en organisatie, inkomsten uit leges of een veranderende rol van de gemeente(raad). Ook vanuit de Provincie wordt verlangt dat kosten risico's die samenhangen met de Omgevingswet goed verwerkt worden in de begroting, daar is dus nog wat te doen. Om nog maar te zwijgen hoe we dit met inwoners en maatschappelijke partners op moeten gaan pakken.

 

Voorzitter, ik kom bij onze drieslag; socialer, democratischer, duurzamer.

 

De PvdA van Hardinxveld-Giessendam wil allereerst - zoals gezegd - naar een socialer beleid, waarin de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen integraal meenemen in de afwegingen. En om één punt maar meteen op tafel te leggen; de PvdA wil dat we meer doen aan armoedebeleid. We hebben Klijnsma gelden van meer dan 40.000 euro, laat dat niet nog langer op de plank liggen, laten we daar dan ook structureel iets mee gaan doen! Laten we vooral ook kinderen niet de dupe zijn van de financiële situatie thuis. En niet alleen omdat het geld er is. Ook omdat we ook in HG nog steeds armoede en verborgen armoede kennen;

- er komen nog steeds mensen bij de voedselbank, waarbij het een teken aan de wand is dat die ruimer aan het kijken is naar het inkomensniveau,

- er zijn werkende armen, het toeslagen circus vanuit de overheid werkt vaak contraproductief

- en ook de startfoto van de MAG geeft het aan; het aantal gezinnen in armoede neemt dan niet toe, maar de armoede die er is, wordt wel steeds heftiger.

De PvdA wil dat we die handschoen oppakken! Graag vernemen we van de andere fracties hoe zij daarin staan. Is de tijd inmiddels niet rijp! (Toezegging van Wethouder Baggerman hierop) 

Dan ons tweede punt - democratischer. Als het gaat om het open staan voor nieuwe initiatieven zien wij graag dat een initiatief als de Hardinxveld challenge door de gemeente volledig wordt omarmd en dat de gemeente hierin de uitdaging aangaat. Allerlei data is al voorhanden en ook de startfoto levert bijvoorbeeld veel tastbare maatschappelijke vraagstukken op die je als kunt gaan 'challengen' (is dit al een werkwoord? ;-)). Bijvoorbeeld voor een thema als armoede of duurzaamheid en energieneutraliteit. Wij roepen daarom op dit ook niet te lang op zich te laten wachten, anders is de energie gewoon weg.

 

Ook zien wij graag dat wij in het licht van Code Oranje ook als gemeenteraad open staan om te proberen hoe wij iets kunnen verbinden aan de besluitvorming van de gemeenteraad; een jeugdpanel van inwoners a la consultancy kids of een kinderraad, een groepsapp met inwoners die gericht gevraagd wordt om advies of een aantal extra zetels beschikbaar stellen voor een bepaald onderwerp lijken ons goede voorbeelden om eens uit te gaan proberen. 

En natuurlijk - voorzitter, u raad het al - ons 3e punt; Duurzamer middels duurzaamheid en energieneutraliteit. Op het gebied van duurzaamheid, CO2-reductie, energieneutraliteit en het klimaat komen er grote ontwikkelingen op ons af. En voorzitter, op dit punt willen wij als PvdA de komende jaren grotere stappen zetten en meer een voorbeeld gaan worden. De samenleving wordt zich na een klimaatakkoord als Parijs steeds meer bewust van de gevolgen van onze manier van leven. En ondanks wat ene Trump in Amerika hiervan vindt, inwoners willen hier ook steeds meer in doen. Het vraagt - zeker in deze fase - dat wij als gemeentelijke overheid hierin ook een voorbeeldfunctie aannemen en hierin meer de lead nemen. Het aantal zonnepanelen op daken is nog heel beperkt, laat staan op onze gemeentelijke gebouwen (!), ons eigen gemeentehuis kent nog energielabel E, en het aantal E-laadpalen is ook nog op een aantal handen te tellen.  

Tijd voor actie dus! En alle kansen die er zijn aangrijpen:

- Richting nieuwe woningbouwprogramma's dit al gaan verankeren, de blauwe zoom, naar blauwe-groene zoom

- de geluidsschermen langs de A15 helemaal volplakken met zonnepanelen (op het zuiden!),

- een volledig duurzame school met de Ichthus / Driemaster gaan realiseren

- en het gemeentehuis gaan verduurzamen, ook door te kijken of bijvoorbeeld andere functies hier kunnen worden ondergebracht zoals een bibliotheek!  

Eerder heeft onze fractie al aangegeven in 2030 richting energieneutraliteit te willen gaan, maar ook het rijk begint stevige stappen te zetten met betrekking tot bijvoorbeeld aardgas loos bouwen. Dit vraagt nogal wat en kan grote impact hebben voor onze inwoners en daar moeten we ons meer op gaan voorbereiden. In lijn met het amendement om hier geld voor vrij te maken en verdere stappen te kunnen zetten heeft onze fractie een motie voorbereid waarin wij oproepen om met behulp van dit geld meer werk te maken van duurzaamheid, CO2 reductie en energieneutraliteit en hiervoor een ambitieus en richtinggevend plan te gaan ontwikkelen. En graag vernemen we natuurlijk van de andere fracties hoe zij hierin staan. 

Voorzitter, dat is ons perspectief voor de komende jaren en wij hopen hierin met andere politieke partijen op te kunnen gaan trekken.  

Ik dank u wel.

 

Top