Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Jaarstukken 2016

29 juni2017

Voorzitter, Vooraf aangeven dat wij zeer dankbaar zijn voor de beantwoording van de vele vragen, maar minder gecharmeerd zijn van een reactie om zelf een aantal jaarrekeningen na te gaan lopen 

Voorzitter, 

Om te beginnen zijn wij onaangenaam verrast. Ik zal u uitleggen waarom. In december krijgen we een bericht dat we over 2016 een + overhouden van 167.000 euro, 4 maanden later is dat maar liefst 2 miljoen... Een verschil van meer dan 1,8 miljoen en een verschil dat de afgelopen drie jaar steeds gekker wordt! Er lijkt een lijn te ontstaan om ervoor te zorgen dat we bij de jaarrekening steeds meer geld overhouden. En dat zonder een kader van de raad en niet zoals de raad bij de vorige begroting had vastgesteld.  

Dit roept natuurlijk veel vragen op? Hoe kan het dat in 4 maanden tijd de jaarrekening 2 mln positiever uitvalt?  Hoe is dat nu te verklaren? Zijn we wel in control? Zijn we wel goed aan het begroten? En hoe moeten we hier als raad nu mee sturen? Wij voelen het stuur in ieder geval niet stevig in ons handen zitten. En wat als we ineens 2 mln in de min uit waren gekomen? Dan hadden we halverwege het jaar ineens een groot probleem gehad, want dan hadden we nu pas besproken hoe we dit moesten gaan oplossen.

Wat ons betreft kun je dit op twee manieren duiden; Of het college is net net zo verrast als wij over deze uitkomst (en wat dus meteen de vraag oproept of we als gemeente financieel in control zijn), of dit was wel bekend wat weer de vraag oproept; waarom is dat dan niet eerder aan de raad voorgelegd of beter verwerkt in de bijgestelde begroting van december? Dan hadden we als raad misschien eerder keuzes kunnen maken. College, welke van de 2 is het?  

Gezien de trend die nu over de jaren lijkt te ontstaan, vinden wij het overigens ook verstandig om hier in de volgende auditcommissie uitvoerig bij stil te staan. Een scherpere analyse lijkt hiervoor nodig! Kunnen er budgetten scherper worden begroot? Is het college niet té voorzichtig geworden? Worden er te veel zaken niet uitgevoerd?

Dan voorzitter, terug naar de jaarrekening 2016: 

De PvdA wil graag bij drie onderwerpen stilstaan;

1. Een scherpere analyse van het sociaal domein

2. Het verhogen van de inkomensgrens naar 120%

3. Het waarborgen van de reserve sociaal domein

4. Wel inzetten op sportbeleid

5. Een belangrijke stap zetten richting een duurzame en energieneutrale gemeente 

Allereerst de scherpe analyse van het sociaal domein. Wederom houden we een gigantisch bedrag over in het sociaal domein. Was dat vorig jaar nog te billijken, omdat 2015 het eerste jaar van de transities was, nu na twee jaar zou je daar toch meer voorspelbaarheid op verwachten.

Om te beginnen vindt de PvdA het heel goed dat we vast blijven houden aan de geest van de motie Putters om middelen die vanuit het sociaal domein overblijven in de Reserve Sociaal domein te stoppen. Het roept bij ons wel de vraag op      of we te hard aan het knijpen zijn in het sociaal domein? (Bijvoorbeeld mbt chronisch zieken en gehandicapten, vorig jaar ook al benoemd) Hoe loopt dit nu precies. Dit vraagt naar ons idee een scherpere analyse en daarom hebben wij een motie voorbereid om een scherpere duiding kunnen geven aan de ontwikkelingen in het sociaal domein, zodat wij inzicht hebben en weten waar we verstandig aan doen en dat we hierin als raad richting en integraal sturing aan kunnen geven. Onze partij heeft hiervoor een motie voorbereid.  Waarbij mijn partij wel opgemerkt wil hebben dat verwijzen van teksten t.b.v. Werk&Inkomen voor ons te minimaal is. Hier hebben wij als gemeente toch zeker ook wel een beleidsvisie op? 

Dan ons 2e punt.
Wat betreft het verhogen van de inkomensgrens zelf wil de PvdA zich nog steeds hard maken voor al die inwoners die net buiten allerlei regelingen vallen. Wij willen deze naar 120%. Dit komt ook uit de startfoto en de gesprekken met inwoners en maatschappelijke instellingen; armoede neemt weliswaar af, maar wordt steeds stringenter en ook het aantal kwijtscheldingen neemt nog steeds toe!

Een aantal jaren trekt de PvdA hiervoor al aan de bel en hebben we vorig jaar met het CDA en CU hiervoor ook nog een amendement  ingediend. Het zou structureel ongeveer 35.000 euro kosten...  Wij zouden graag zien dat wij dit niet nog een jaar uitstellen, maar bezien of we dit met terugwerkende kracht kunnen invoeren. Graag vernemen wij van de andere partijen of de tijd nu wel rijp is om daarin iets te doen. We stoffen dit amendement graag af om het om te vormen tot een motie.  

Dan het 3e punt;
het waarborgen van de reserve sociaal domein. Wij willen bij deze nogmaals duidelijk maken dat de middelen voor het sociaal domein binnen voor het sociaal domein moeten blijven. én dat we deze daarvoor dus ook moeten benutten. Vorig jaar ging de Tab met ons mee dat wij hierin geen andere risico's dan binnen het sociaal domein hiermee willen afdekken. Bijvoorbeeld niet door eventuele hogere uitvlechtingskosten van Avres hiermee betalen. We dachten dat het duidelijk wat we met deze reserve beoogden, maar de beantwoording van het college stelt ons hierin niet gerust en lijkt het alsof ze dit ruimer zien. De bespreking in de auditcommissie maakte duidelijk dat dit niet zo is en dat het college altijd terug naar de raad zal moeten. Maar wij zouden wel graag van de andere fracties willen vernemen of zij dit signaal met ons steunen, zodat dat maar helder is. (Toezegging wethouder / college) 

Als 4e punt willen we stilstaan bij het Sportbeleid.
Dit was bij de laatste verkiezingen een belangrijk punt, waarvoor de meeste partijen voor leken te willen gaan. Vol enthousiasme werd er in de Wielewaal hierover gedebatteerd. De ene partij wilde nog meer dan de andere. Wat schetst onze verbazing; dit gaan we nu niet meer doen. Omdat het onderdeel zou zijn van de maatschappelijke agenda, oftewel de MAG. De PvdA vindt dit geen goede zaak en wil wel inzetten op Sportbeleid. Dit hebben we naar onze kiezers toe beloofd en het is ook gewoon noodzakelijk. In de klankbordgroep is geen sportvereniging vertegenwoordigd en daarnaast zijn de sportverenigingen inmiddels wel redelijk afgehaakt bij de MAG. Dit hebben we ook in het kompas kunnen teruglezen. Dit is een onwenselijk ontwikkeling en kennelijk is de aanpak met de sportvereniging niet de juiste.  

Daarnaast gaat het college in lijn met het debat over de 'niet-directe subsidies' met alle sportverenigingen in gesprek over de toekomst. Wij raden aan dat de input uit deze gesprekken worden benut voor het opstellen van een startnotitie, zodat wij als raad kunnen komen tot sportbeleid en een kader meegeven hoe wij de sport in de toekomst zien en welke ontwikkelingen wij daarbij voor ogen hebben. Dit is namelijk veel meer dan alleen een subsidie aanvragen, het gaat over de toekomst van de sport in Hardinxveld! Hoe om te gaan met het steeds moeilijk vinden van vrijwilligers, maar dat er ook steeds meer professionaliteit van wordt gevraagd. Wat is realistisch om van sportverenigingen te vragen? Maar ook hoe kunnen de sportverenigingen een impuls geven aan het bewegingsonderwijs op basisscholen, dit blijft een hardnekkig probleem.

Voorzitter, het is denk ik duidelijk, laat de sport in hardinxveld niet versloffen, de PvdA vindt het nog steeds tijd voor sportbeleid! 

We gaan naar ons 5e en laatste punt;
de stap zetten naar een duurzaam en energieneutraal HG. Mede gezien de omvang van het rekeningresultaat wil de PvdA meer werk maken van duurzaamheid en energieneutraliteit. Middels een amendement willen wij 10%, dus 2 ton vrijmaken voor een bestemmingsreserve duurzaamheid en energieneutraliteit, zodat de gemeente daarmee investeringen op dit gebied kan doen. We doen al een aantal dingen, maar wij voelen de verantwoordelijkheid naar de toekomst toe dat we hier een grotere beweging in tot stand gaan brengen. Innovaties op dit gebied, investeringen met een terugverdientijd van bijvoorbeeld maximaal 10 jaar, initiatieven voor coöperaties etc. etc. kunnen hiermee gestimuleerd en gerealiseerd worden. En waar mogelijk kan het ook revolverend zijn. Hiervoor dienen wij een amendement in en zullen bij de perspectiefnota in deze lijn het college oproepen om mee deze reserve aan de slag te gaan.

Fractievoorzitter, Eelke Kraaijeveld

Top