partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Inbreng PvdA – Ophogen reserve toetreding Drechtsteden

 

23 februari 2017 

 

Voorzitter, 

Daar zitten we weer. Klaar voor de start van wederom een debat over de kosten die gepaard gaan met de toetreding tot Drechtsteden en de onderbouwing van die kosten. Het college heeft namelijk een actuele kostenraming gemaakt op basis waarvan we de hoogte van de reserve Drechtsteden bepalen.

AVRES

Echter voordat de PvdA het debat wil voeren over de kostenraming willen wij eerst het debat voeren over een mogelijke forse overschrijding van de geraamde kosten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van Avres om voor onze gemeente een uittredingsvergoeding van EUR 2,3 miljoen vast te stellen. Een forse tegenvaller. Dat is namelijk EUR 1,8 miljoen meer dan de 5 ton die het college voor de uittreding heeft berekend. Dat betekent per Hardinxvelds huishouden ook 300,- euro extra aan kosten. In vergelijking met het aantal huishoudens in de gemeenten Dordrecht en Rotterdam zou je voor die gemeenten spreken over een overschrijding van respectievelijk 16,5 en 90 miljoen! Dat is niet iets om laconiek over te doen.

De PvdA wil dat het college hierover uitleg geeft en verantwoording aflegt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat heeft het college gedaan om te voorkomen dat het AB van Avres dit voor HG financieel slechtste besluit heeft kunnen nemen? En wat heeft de portefeuillehouder en lid van het AB, wethouder Baggerman, ondernomen? Hoeveel bakjes koffie zijn met de collega’s gedronken? Welke toenadering is gezocht om het gat tussen 5 ton en 2,3 miljoen te dichten?

Voor de raad en het dorp is het belangrijk om antwoord te krijgen op deze vragen. Immers vanaf het besluit van Avres op 19 januari jl. heeft het college zelf niet meer in de hand waar de kosten op uitkomen. Deze kans is toch echt verkeken. Wat nog rest is bemiddeling via een onafhankelijk expert of een eventuele rechtszaak of schikking. In beide gevallen heeft het college geen invloed meer op de uitkomst. Daarom is het juist vanavond tijd om verantwoording af te leggen.

Verder vragen we ook aan de coalitiepartijen, Tab en SGP, om duiding te geven aan de kostenoverschrijding en daarover verantwoording af te leggen. Het zijn namelijk deze twee partijen die, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen vanuit de oppositie (zie bijlage), het college in 2015 met een knellend en onvoldoende financieel onderbouwd raadskader op pad hebben gestuurd.

Ten slotte verwacht de PvdA ook dat het college op korte termijn de vraag beantwoordt hoe we dit gaan betalen. Via een Ozb-verhoging? Of via een extra lening bij Drechtsteden? En wat als de kosten nog verder oplopen door extra tegenvallers? De PvdA vindt dat het college moet nadenken over ‘worst case scenario’s’. Ook van de Tab en SGP verwachten wij dat zij hier een goed verhaal bij hebben.

Tot zover de eerste termijn voorzitter.            Lees hier de indiening van de vragen

 

MEMO

Voorzitter,

Dan de inhoud van de Memo Actuele kostenraming toetreding Drechtsteden. De PvdA vindt het positief dat onze aanbeveling om een risicobudget op te nemen door het college is opgepakt. Het is vervolgens minder positief dat dit risicobudget van 287.000,- euro niet is onderbouwd. Het blijkt zelfs dat geen van de onderkende risico’s is gekwantificeerd. Dat geeft de PvdA weinig vertrouwen richting de toekomst. De financiële risico’s moeten realistisch en gekwantificeerd in beeld worden gebracht om deze risico’s ook te kunnen beheersen en misstappen te voorkomen. Zoals de PvdA al eerder aangaf, willen wij dat het college de gemeenteraad serieus neemt en financieel transparant is. De PvdA wil echt dat het college in de presentatie van cijfers algemene basisprincipes hanteert  inzake financiën en risico’s. De huidige memo geven wij op dat punt nog steeds een onvoldoende (zie voorbeelde). En voor de PvdA is daarmee de maat vol. Wij stellen voor om de memo toetreding Drechtsteden te laten reviewen door de accountant of een andere onafhankelijk financieel specialist.

Voorzitter tot zover,

Wij vernemen graag van het college en andere fracties of zij onze standpunten delen en hoe we gezamenlijk tot een transparant en degelijk overzicht van de kosten en de risico’s komen.

Niek Verkaik, Fractievoorzitter PvdA         Lees hier de beantwoording College TAB-SGP

 

Voorbeelden ter verbetering memo:

1.    Kwantificeren van risico’s

2.    Het scheiden van het overzicht van kosten en de wijze waarop je deze kosten dekt. In de memo loopt dit dwars door elkaar en dat is niet transparant. Je kan toch niet zeggen dat kosten lager zijn, omdat je er al een geldpotje voor hebt.

Als ik een auto aanschaf dan zijn de kosten toch ook niet lager, omdat ik er voor gespaard heb. Het college presenteert het wel zo aan de gemeenteraad.

3.    Ten tweede vinden wij het niet transparant dat uit de geactualiseerde memo niet langer blijkt hoe 1,4 miljoen aan transitiekosten via Drechtsteden gedekt worden. Het herenakkoord om niet langer te debatteren over de “niet uit de balans blijkende verplichting” betekent voor de PvdA niet dat we deze informatie weglaten. Nu zijn we genoodzaakt het er alsnog over te hebben ;). Ook het weglaten van het overzicht van structurele kosten van de toetredingen vindt de PvdA niet transparant.

 

Bijlage: historisch overzicht inbreng PvdA inzake kosten toetreding Drechtsteden:

·       Deel 1 debat over toetreding op 2 juli 2015: “Het voorstel is onvoldragen, onvoldoende onderbouwd en staat bol van onzekerheden en risico’s als het gaat om de financiën. De accountant geeft aan dat van de opgenomen financiële gegevens in het onderzoeksrapport van BMC de bron ontbreekt, de uitgangspunten van de calculaties ontbreken en dat het daarmee niet goed mogelijk is om de juistheid en volledigheid van de bedragen te verifiëren.”

·       Debat 2 debat over toetreding op 9 juli 2015: “De PvdA constateert dat de opgenomen frictiekosten met een bandbreedte van 1,4 – 2,8 miljoen euro aan de voorzichtige kant zijn.  Met name als het gaat om het uittreden uit de gemeenschappelijk regelingen  Regionale Sociale Dienst, de Avelingen Groep en de bestuurlijke regio A&V, worden de frictiekosten onderschat. Een ander onderzoek (Louter) laat bijvoorbeeld zien dat voor deze drie GR’en de kosten van uittreding voor Zederik 2 miljoen zouden zijn en voor Leerdam 3,6 miljoen. Nee, in HG houden we het maximaal op 1,1 miljoen.”

·       Behandeling van de Perspectiefnota op 7 juli 2016: “De kostenraming, zoals opgenomen in de actuele raming (memo 24 mei), is niet realistisch  en rammelt aan alle kanten. Er lijkt alles aan gedaan om de kosten binnen het raadskader van maximaal 2,9 miljoen euro te frommelen en te vouwen.”

·       Debat over vormen reserve op 29 september 2016: “De PvdA ziet graag dat het college de gemeenteraad serieus neemt en transparant is over overschrijdingen. De kosten overschrijden namelijk al dik de drie miljoen euro. En dat zien we met alle kennis die in deze raadzaal zit echt wel. Zo is het uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen Avres en regio AV met EUR 570.000,- erg voorzichtig geraamd.”

 

 


Top