Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

Algemene beschouwingen PvdA Perspectiefnota 2019-2022

 

5 juli 2018

In de perspectiefnota 2019-2022 wordt kort ingegaan op de gevolgen van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor afronding van punten uit de periode 2014-2018. De politieke verschuivingen waren niet zo groot dat dit tot de op blz. 5 genoemde consequenties, zoals een lange formatie, had behoeven te leiden. Want zelfs binnen het College is het soepel opgelost. De ChrU is toegevoegd, na winst van 1 zetel en heeft in het College een wethouderszetel van de TAB overgenomen.

Het CDA boekte een zetel winst en de VVD verdween helaas helemaal uit de Raad. Opvallend was wel het grote aantal wisselingen van raadsleden, met als grootste omwenteling dat de PvdA-fractie zelfs geheel is vernieuwd. Op bladzijde 5 wordt gemeld: “Er is nog geen collegeprogramma in zicht, dus een vooruitblik op de gevolgen is feitelijk nog niet aan de orde” Maar juist een dag ná presentatie van een nieuw coalitieakkoord en beëdiging van het nieuwe College komt de perspectiefnota aan de orde.

Dat betekent dat de nota vóór bespreking eigenlijk al is achterhaald en dat voor het opzetten van de begroting 2019 nog flink gesleuteld kan en moet worden. Het nieuwe College, ook al is het in politiek opzicht voor 2/3 hetzelfde, zal een aantal zaken zeker anders invullen. De meicirculaire zal invloed hebben, al lijkt die nog niet ingrijpend. Het nog op te zetten raadsprogramma geeft andere inzichten en de inbreng van de nieuwe PvdA-fractie kan de begroting nog geheel op zijn kop zetten. Al hebben we daar nu nog geen indicatie voor.

Allereerst enkele punten uit het lopende collegeprogramma. De genoemde realisatiepercentages lijken niet altijd te kloppen, maar dat zegt ook niet altijd alles. Bij de ontwikkeling van ’t Oog vragen wij ons af of er voor de mogelijk toekomstige ontwikkeling aan de oostzijde, ook overleg is met Giessenlanden, waar een klein deel van het oostelijke Oog onder valt. Een vraag, maar misschien ook een suggestie.

Onder “uitbreiding recreatiemogelijkheden” wordt de IJzergieterij genoemd, maar wat daarmee wordt bedoeld is niet duidelijk. Samenhang met een eventuele jachthaven, of detail-horeca en/of een Merwedeboulevard binnen het toekomstige woongebied? Hoe het ook uitpakt, de ontsluiting van dit totale gebied verdiend de nodige aandacht.

Het sportbeleid (gemeentelijk sportcontactfunctionaris) is nog in een beginstadium, maar we zijn benieuwd naar het vervolg. Versterking sportcomplex Sluisweg lijkt zich te concentreren op de zwembaden. Dit is een complexe zaak, die zeker nog enkele malen zal worden besproken.

Uitbreiding begraafplaats Spindermolen, maar het begraafplaatsenbeleid in algemene zin heeft onze bijzondere aandacht. Een graf wordt vaak aangeduid als eeuwige rustplaats, maar in de praktijk blijkt eeuwig zeer betrekkelijk. Vaak is dat uiterst vervelend voor het nageslacht, maar ook in historisch opzicht kan een begraafplaats bijzonder veel informatie leveren. Het zou zelfs een onderwerp voor Monumentenzorg kunnen zijn.

De zelfstandige en bestuur krachtige gemeente zou met de uitvoering van het rapport Berenschot reeds voor 100% gerealiseerd zijn. Hardinxveld-Giessendam is nog zelfstandig en gaat er van uit dat binnen Drechtsteden ook te blijven, maar het overleg binnen Drechtsteden is nog maar nauwelijks begonnen. Gisteren heeft het huidige College van de Raad (inclusief PvdA) het volledige vertrouwen gekregen.

Of we ook bestuurskrachtig zijn, is niet van papier af te lezen, maar hangt af van kennis en inzet van het College en ook de Raad. De verder genoemde punten komen terug in het nieuwe collegeprogramma en deels in het raadsprogramma.

Het dividend Eneco (bladzijde 9) loopt nog even door en dit College zal de verkoop waarschijnlijk doorzetten. Er gaan al wat suggesties over bestemming van de opbrengst, maar de PvdA wil daarbij (ook gelet op de relatie) een deel inzetten voor een “duurzaamheidsfonds”. De gedragscode waardevolle flora en fauna heeft onze bijzonder aandacht en werkt door tot in de nieuwe Omgevingswet, die later dit jaar ook nog uitgebreid aan de orde zal komen. Duurzaamheid is voor de PvdA een belangrijk punt, maar op dit moment gaan wij daar niet nader op in. In de perspectiefnota worden een aantal zaken aangestipt, maar de discussie zal nog uitgebreid worden gevoerd.

De herinrichting Buitendams (bladzijde 12) lijkt ons wat te hoog gegrepen. In 2021 is de asfaltverharding kennelijk aan vervanging toe, maar of de bewoners zo ingenomen zullen zijn met vervanging door straatstenen, wagen wij te betwijfelen. Goed overleg met de bewoners en inrichting als 30 km zone, ook al is dat niet geheel volgens de richtlijnen, is ons meer waard dan een officieel goede 30 km weg, waar niemand blij mee is. De eventuele herinrichting van de bussluis Spindermolen/Kerkweg moet nog blijken na overleg met de beheerder van de buslijn.

Destijds is de bussluis onder bepaalde voorwaarden aangelegd en daar moeten wij ons aan houden. Wel is het obstakel, na een ongeval, ooit verwijderd, maar een nieuwe inrichting moet de problemen uit het verleden zien te voorkomen. Het verbeteren van de verkeerssituaties (bladzijde 14) bij de spoorovergangen Giessenzoom en Binnendams is een goede zaak evenals het verbeteren van de situatie Nieuweweg-noord. Overigens verdient ook het de verkeersontwikkeling op Nieuweweg-zuid de aandacht, zeker als er (nog) geen goede ontsluiting voor het plan IJzergieterij is. Graag blijven wij op de hoogte van hoe dit zou moeten worden gerealiseerd.

Dat geldt ook voor aanpassingen aan aanlegsteiger veerdienst Riveer en de toekomstige aanlegplaats(en) voor de Waterbus. De MAG (bladzijde 17) heeft volgens de lokale pers een wat bedenkelijk imago. De uitvoering was in 2018 echter wat onderbelicht, maar moet in 2019 tot volle ontwikkeling komen. Onder een nieuwe wethouder, waarbij de vorige wethouder ongetwijfeld nog zal meekijken, moet dit worden uitgewerkt en met 2 evaluatiemomenten is dat voor de Raad ook goed te volgen.

Veel aandacht in de nota voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), maar gezien het bespreken op meerdere vlakken, gaan we daar nu niet nader op in. Er zijn partijen, die pleiten voor een smalle overheid, maar een GRD met 55 leden doet wat ruim aan. Met het CDA zijn wij van oordeel, dat aan onze inwoners zou moeten worden uitgelegd, wat het voordeel van de GRD is.

Bij meerdere partijen is er een wens tot differentiatie in de woningbouw en dat geeft de PvdA de hoop dat voor nieuwbouw een percentage (30% ?) sociale woningbouw weer kan worden opgenomen.

Alle onderwerpen komen vervolgens ook in financieel opzicht in de nota aan de orde. Die houden we uiteraard nauwgezet in de gaten, maar op dit moment gaan we daar niet verder op in. Met de gemaakte opmerkingen, kunnen we met deze perspectiefnota, als basis voor de begroting, maar met inpassing van de genoemde mogelijke wijzigingen, zowel qua beleid als financieel, op dit moment instemmen.

PvdA 5 juli 2018

Top