partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Beantwoording vragen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

 

3 januari 2019

 

Beste Huurdersraad, wij hebben uw noodkreet betreffende het OOG ontvangen. Onze excuses dat wij daar niet eerder hebben gereageerd. Dat kwam omdat drukte en de vele e-mails
die wij dagelijks ontvangen aan onze aandacht is ontschoten. In eerste instantie er van onze kant nogal verwondering was, over het in het in “Het Kompas” geplaatste artikel.  
De PvdAHG kan zich voorstellen dat het bestuur van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam niet blij was met wat erover is gezegd.

Juist de PvdAHG heeft tijdens die bewuste vergadering veel vragen gesteld die ook u in uw brief aan de fractie heeft gesteld.  Daarom zetten wij die vragen die we hebben gesteld
voor u nog een op papier. Ook andere vragen proberen we voor uitteleggen door deze ook te beantwoorden.  

Zoals u al aangeeft gebeurt er erg veel, zowel in de Gemeenteraad en Drechtsteden.

Tenslotte alsnog een poging om de in de brief met de toepasselijke titel “Het Oog wil ook wat” gestelde vragen te beantwoorden: (klik hier voor de vragen van HuurdersraadHG)

1. Onze fractie maakt zich sterk voor de haalbaarheid van sociale huurwoningen in het Oog. De wethouder heeft op vragen van PvdA-burgerlid Maas gezegd dat op het totaal voor
sociale woningbouw een 20-tal zal zijn. Of dat huur of koop zal zijn, is nog niet duidelijk, evenals de prijs van deze huur of koop. 

2. Het bedrijvengedeelte lijkt al vrijwel uitgegeven te zijn, maar is moeilijk na te gaan omdat nog geen namen bekend zijn en daarom ook niet is na te gaan welke percelen nog vrij
uitgeefbaar zijn. 

3. De recreatie wordt vormgegeven door een aantal parkstroken, die voornamelijk langs de Betuwelijn zijn gesitueerd en daarmee tevens enige buffer zijn voor geluidshinder.
Hoe de definitieve geluidsbescherming er uit zal zien is nog niet bekend. Tevens zal langs de Polderweg onderaan het viaduct over de Betuwelijn een soort "dorpspoort" met horecamogelijkheden worden gesitueerd. De horeca zal de grondprijs moeten opbrengen, maar de parkstroken gaan uiteraard betaald worden uit de opbrengst van de overige
gronden. In het SPvE is nog niet op die prijzen en de verdeling ingegaan. Wat dat betekent voor de sociale woningbouw is moeilijk in te schatten. 

De verdere opstelling van het SPvE en de financiële invulling is (helaas) een verantwoordelijkheid van het College. 

4. De verkeersafwikkeling wordt vormgegeven door een gehele aanpassing van de Spoorweg, met enerzijds een goede aansluiting bij de Zwijnskade richting A15. Voorlopig zou dat voldoende moeten zijn, maar er wordt al gedacht over aanpassing van de overweg bij het station (Spoorweg/Binnendams naar Parallelweg). In de ontmoeting heb ik zelf aangegeven dat aanpassing van die overweg nooit wat wordt op de huidige plaats en dat serieus onderzoek vereist is naar een tunnel ongeveer t.p.v. de vroegere burgemeesterswoning. De spoorlijn is
daar nog iets verhoogd, zodat een tunnel niet zo diep hoeft. Dan zou de lastige overweg kunnen vervallen. Wel is een fiets/voetgangerstunnel gepland bij station Giessendam-West.

Het getoonde zonnepark was slechts als voorbeeld aangegeven. Er zou een dergelijk park tijdelijk kunnen worden opgesteld op de gronden die pas later worden ontwikkeld. Hoe en
waarop dat precies zou worden aangesloten is nog niet bekend. 

5. De nieuwe woonvisie zal voornamelijk worden opgesteld, geënt op de woonbehoefte van Hardinxveld-Giessendam en hooguit iets worden aangevuld naar de Drechtstedenbehoefte.

De wethouder zei te mikken op hoger-opgeleiden, maar dat was een wat ongelukkige uitdrukking. Wel betekent dit dat er een groot deel van de woningen in de duurdere klasse
zullen vallen.

Zoals u weet is de voorwaarde van 30% sociale bouw, door het vorige College geschrapt. De PvdAHG pleit ervoor om die voorwaarde weer in te voeren en Gert Maas (burgerraadslid)
heeft dat in de ontmoeting ook gezegd. De Drechtsteden willen de duurdere woningen vooral in Dordrecht en Zwijndrecht, waarbij de sociale bouw voornamelijk in bijvoorbeeld Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam zou moeten komen. Dat gaat echter zelfs de PvdAHG wat te ver en zou het plan voor onze gemeente ook financieel
onhaalbaar maken. 

6. De woonvisie wordt binnenkort opnieuw bezien in samenwerking met Fien wonen. Binnenkort zal waarschijnlijk 2019/2020 zijn, maar dat is nog niet precies aangegeven. Of, wanneer
en door wie de Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zal worden geraadpleegd is mij niet bekend en ik weet ook niet hoe dat in eerdere gevallen is gedaan. Het lijkt me voor
de hand liggend, dat de Huurdersraad door Fien wonen wordt ingeschakeld, maar dat is slechts een veronderstelling.  

7. Bovenstaand is al aangegeven dat nog geen gedetailleerde informatie over beperking van de geluidhinder beschikbaar is. Een onderzoeksrapport is nog niet gepresenteerd.  

8. Op de vraag "hoe gaat u dit oplossen om de geluidshinder te neutraliseren" is mij onduidelijk wie met "u" wordt bedoeld. De PvdAHG heeft slechts aangegeven dat uiterste zorg zal
moeten worden besteed aan dit punt, maar onze fractie kan in dat opzicht slechts vragen stellen en opmerkingen maken, maar kan het niet zelf oplossen. In de procedure naar een bestemmingsplan zal dit met de toezichthoudende instanties worden bepaald en mogelijk gaat dit vallen onder de nieuwe omgevingswet. 

9. Deze vraag is onder 4) in feite al beantwoord. 

10. Wat de wethouder daar precies bedoeld heeft is ons niet bekend. Wij (PvdAHG fractie) heeft een iets andere visie op de behoefte in onze gemeente, maar onze indruk is slecht
stoelend op de in het dorp opgevangen signalen, terwijl we nog geen goed onderbouwde schriftelijke visie hebben gezien. 

11. De genoemde 4 punten, waaronder ook duurzaamheid moeten nog nader worden uitgewerkt in een raadsprogramma. Dat laat echter nog even op zich wachten, omdat eerst het Collegeprogramma nog wordt doorgerekend en nader wordt uitgewerkt. Wel is de duurzaamheid deels, in de vorm van een concept-energieagenda gepresenteerd en wordt die
momenteel verder uitgewerkt. 

De omgevingswet wordt in een aantal sessies nader met de gemeenteraad doorgenomen, vooruitlopend op de definitieve invoering.  

De beide andere onderwerpen komen bij de opstelling van het raadsprogramma aan de orde, maar daarover is nu nog weinig te zeggen. 

12. Er is door de raad (o.a. Gert Maas) in de ontmoeting geageerd n.a.v. de genoemde subsidie.

De gemeente had nog geen compleet plan om in aanmerking te komen voor die subsidie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Sliedrecht. Voor een volgende ronde zal er echter zeker een beroep op worden gedaan. 

13. Na uitwerking van de energieagenda zal blijken hoe er binnen de gemeente met de gestelde vragen zal en kan worden omgegaan. Onze fractie en de gemeenteraad op zich, kan
daarin slechts punten aandragen, maar de uiteindelijke uitvoering ligt bij de gemeente (aangestuurd door het College). Op dit moment worden slecht pilots uitgezet, zoals voor de wijk de Peulen met de vraag wie in bepaalde zaken is geïnteresseerd. Daar moet nog veel aandacht aan worden besteed, omdat de respons (nog) zeer matig is. Hou wel voor ogen dat dit
een zeer complexe materie is, die niet met enkele simpel maatregelen is op te lossen. 

Fractievoorzitter Max van den Bout heeft aangegeven bij de energieagenda dat goed moet worden doordacht, welke maatregelen ook werkelijk effect sorteren. Want bijvoorbeeld gaan
rijden in een elektrische auto, die voor 80% wordt geladen vanuit een kolen- of gasgestookte centrale, terwijl de afgestoten auto als tweedehands elders gewoon doorrijdt, zet weinig
tot geen zoden aan de dijk. En dat probleem treedt bij vrijwel alle maatregelen op. 

Vrijwel alle bovenstaande vragen en antwoorden, zijn in de Ontmoeting aan de orde geweest, al zal duidelijk zijn dat de antwoorden niet altijd waren wat u en wij wilden horen.  

Er is op dit punt nog veel werk te verzetten en de PvdAHG hoopt daar een bijdrage aan te kunnen leveren.


Top