Partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Inbreng PvdA Perspectiefnota 2017-2020

Voorzitter,

Om te beginnen wil ik namens onze fractie het college en het ambtelijk apparaat danken voor het aanbieden van de Begroting en het beantwoorden van de vooraf gestelde vragen.

Tegelijkertijd willen we het college een verzoek te doen voor het volgende begrotingsjaar. Onze fractie heeft namelijk de nadrukkelijke wens om naar een voorbeeld van vele gemeenten onze begroting te voorzien van een visualisatie: oftewel de begroting in een oogopslag.

De naam zegt het al: voor zowel de raad als onze inwoners wordt hiermee in één oogopslag het gemeentelijke huishoudboekje inzichtelijk. Hoe komt de gemeente aan haar geld en waaraan worden de euro’s uitgegeven? Wij kijken uit naar deze informatie in de vorm van een infographic, in aanvulling op de 162! pagina’s begroting.

Voorzitter nu de inhoud,

Tijdens de algemene beschouwingen van 7 juli jongstleden heeft de PvdA zich gericht op een drietal onderwerpen, die van grote invloed zijn op de toekomst van onze gemeente. Het betreft:

·         Drechtsteden

·         Decentralisaties in het sociaal domein

·         Democratische vernieuwing.

Graag gaan wij nogmaals kort op deze punten in. Daarbij pakken we de Drechtsteden en de decentralisaties in het sociaal domein samen. De toetreding tot de Drechtsteden in het algemeen is namelijk recent nog onderwerp van debat geweest.

Drechtsteden en decentralisaties in het sociaal domein

De Drechtstedengemeenten hebben voor de zomer besloten de eigen bijdragen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verlagen. Het Drechtstedenbestuur wil daarmee zorgmijding en de stapeling van kosten voor alle inkomens voorkomen. De PvdA steunt dit doel en het verlagen van de eigen bijdragen van harte.

Ten eerste omdat in het jaarlijkse overleg met het Wmo-platform naar voren kwam dat óók in onze gemeente sprake is van zorgmijding. En ook al blijkt dit niet uit allerlei onderzoeken en cijfers, het is een signaal om op te pakken.

Ten tweede is het beleid in onze gemeente dusdanig dat inkomensgroepen met een inkomen net boven de 120% van het wettelijk minimum loon buiten alle financieel compenserende, sociale voorzieningen vallen. Deze groep heeft het financieel gezien steeds lastiger.

Het, gelijk aan de Drechtsteden, verlagen van de eigen bijdragen kan mensen met een zorgvraag de nodige lucht geven. Tegelijkertijd biedt het een uitstekende mogelijkheid om alvast in 2017 alvast toe te groeien naar het Wmo-beleid in de Drechtsteden. Vanaf 2018 moeten we daar sowieso aan voldoen.

Gelet op het overschot op het Wmo-budget van afgelopen jaar, het overschot tot nu toe in het lopende jaar en de stand van de reserve sociaal domein hebben we ook de financiële ruimte om iets extra’s te doen voor kwetsbare inwoners. Om dit te bewerkstelligen heeft de PvdA samen met het CDA en de CU wederom een amendement voorbereid. Wij hopen de andere fracties dit keer wel te kunnen overtuigen van het feit dat dit een sociale stap in de goede bestuurlijke richting is.

Voorzitter,

Armoedebeleid en Drechtsteden

Naast de eigen bijdragen wil de PvdA de aandacht vragen voor ons armoedebeleid. En wel het armoedebeleid dat gericht is op kinderen.  Nog steeds groeit een op de negen kinderen op in armoede. In Nederland! In absolute cijfers gaat het om 421.000 kinderen. In Nederland!

Om armoede onder kinderen tegen te gaan is op Prinsjesdag bekend gemaakt dat vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen extra beschikbaar komt, waarvan 85 miljoen direct naar gemeenten gaat. Hiervoor wordt wel verwacht dat de gemeenten plannen maken. En omdat de PvdA het belangrijk vindt dat elk kind kan sporten, thuis internet heeft, gezond eet en mee kan op schoolreisje roepen wij het college op om plannen te maken. Vanzelfsprekend in samenspraak met partijen zoals Stichting Leergeld, Servanda, Avres en sportverenigingen. Maar ook samen met de gemeenten in de Drechtsteden en de sociale dienst aldaar.

Hoe denkt het college de kinderen die in ons dorp in armoede opgroeien te vinden en te ondersteunen? De PvdA ziet het antwoord van het college en de actieplannen voor 2017 graag tegemoet.

Voorzitter,

 

Democratische vernieuwing

Ik wil graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing. Een belangrijk vraagstuk van onze tijd. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gerepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan, worden terecht mondiger en hebben vaak kneitersterke ideeën.

Voorzitter,

De samenleving verandert en dat betekent volgens ons ook dat het gemeentebestuur, wijzelf, mee moeten veranderen. De PvdA wil daarom graag met de hele raad aan de slag met nieuwe vormen van lokale democratie. Wij kijken dan ook uit naar de aanstaande toelichting van de initiator van Code Oranje, Bert Blase, aan onze raad.

Gisteren hebben we in het Kompas alvast kunnen lezen wat de HG’se partijleiders, maar ook de vertrekkende en de komende burgemeester, van zijn initiatief vinden. Ik heb persoonlijk met veel interesse het betreffende artikel gelezen. En ik kan u vast meedelen dat onze fractie graag op zoek gaat naar de gedeelde democratische waarden en analyses binnen deze gemeenteraad.

Tot zover voorzitter,

Niek Verkaik

Fractievoorzitter PvdA

Top