partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Het “oog” wil ook wat

Vragen vragen n.a.v. de ontmoeting 11-10-2018 van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam gesteld aan de politieke fracties van gemeente Hardinxveld-Giessendam

 

SOCIALE HUURWONINGEN

Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor personen die door wat voor omstandigheden geen eigen woning kunnen kopen. Of een te laag inkomen hebben.

Ondanks dat nog steeds wordt gedacht dat alleen “sociale huurwoningen” zwaar gesubsidieerd worden, willen wij stellen dat dit een verkeerd beeld is wat al jaren niet meer van
toepassing is. Ook de koopsector ontvangt de nodige subsidies.  

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet graag dat er ook betaalbare woningen worden gebouwd in ons dorp. De door de overheid vaststelde maximale huurprijs voor een
sociale huurwoning bedraagt € 710,68 euro per maand aan kale huur. Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is van mening dat ook dit voor velen een onacceptabele
huurprijs is. We willen u als gemeenteraadsleden erop opmerkzaam maken dat velen in Hardinxveld-Giessendam tussen wal en schip dreigen te raken. De Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet dan ook graag dat bij woningbouwplannen van de gemeente er rekening zal worden gehouden met starters en/ of mensen met krappe beurs.

DAT BETEKENT HET  REALISEREN VAN BOUWPLANNEN VOOR WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR MET EEN HUURPRIJS VAN circa € 550,00  per maand.

Er blijkt, door vragen van huurders en dus woningzoekenden, dat er wel degelijk vraag is naar goedkope “sociale” huurwoningen. Dit moeten natuurlijk ook NOM-woningen
(Nul Op de Meter) worden.

Op donderdag 11 oktober 2018 is er een Ontmoeting geweest, en een vertegenwoordiger van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam heeft de Ontmoeting bijgewoond, en daar met verbazing de globale uiteenzettingen van deze bijeenkomst aangehoord en gadegeslagen. Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen die wij graag verduidelijkt willen zien.  

Een presentatie Ruimtelijke Visie ’t Oog. 

De presentatie ging over de eerste deelontwikkeling.

-       Rustig wonen in het groen is de opzet voor de woningbouw in dit gebied en
rustig naast de Betuwelijn, geen dichtbebouwd gebied.

-       Vraag: Hoe ziet uw fractie de financiële haalbaarheid voor sociale huurwoningen in dit gebied met kavelprijzen, welke gekoppeld zijn aan grondprijzen voor sociale woningbouw in de
huidige PALT-afspraken. Tussen de bestaande bebouwing over het spoor en de Polderweg staat woningbouw gepland. Ongeveer 140 woningen - 20/30 sociale woningbouw.

-      
Inrichten als wonen, bedrijven en recreatie
In de eerste deelontwikkeling staat in het westen van het Oog bouw van bedrijven gepland;

-       Vraag: Welke bedrijfssectoren komen wel en welke komen niet in aanmerking om zich hier te vestigen.

-       Vraag: Hoe wordt de “recreatie” vormgegeven en welke invloed heeft de grondprijs per kavel hierop en is het dan überhaupt nog mogelijk huurwoningen in de sociale sector te realiseren.

-       Vraag: Hoe wordt de verkeersafwikkeling gerealiseerd.

 

Ook werd een voorbeeld van een zonnepark ingetekend.

-       Dit lijkt veel op het zonnepark in Apeldoorn
vraag: voor hoeveel gebruikers kan de aanleg van dit zonnepark dienen, en komt dit dan ook binnen het OOG

Volgens de gemeente wordt in de woningbehoefte voorzien in samenspraak met Drechtsteden in de nieuw op te stellen Woonvisie.

-       Vraag: Wordt deze nieuwe Woonvisie voornamelijk geënt op de woonbehoefte van Hardinxveld-Giessendam of wordt dit vormgeven door de behoefte van Drechtsteden.

-       Vraag: Wanneer wordt de nieuwe Woonvisie opgesteld en wordt de Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam als belanghebbende vooraf geraadpleegd.

 

Volgens de projectontwikkelaar kan er binnen de bestaande geluidsnormen worden gebouwd.

-       Waarom is hier door de raad niet op gereageerd. Behalve bij een zuidenwind, is de Betuwelijn op veel plaatsen duidelijk hoorbaar. Waarop is de stelling: “er kan binnen de geluidsnormen worden gebouwd” gebaseerd. Welk onderzoek is hier de basis?

-       Vraag: hoe gaat u dit oplossen om de geluidshinder te neutraliseren.

-       Vraag: Heeft de raad al nagedacht over de verkeersintensiteit en veiligheid en hoe wordt de ontsluiting van deze wijk gerealiseerd. De spoorwegovergang is nu al een groot probleem en de huidige Spoorweg is een agrarische weg en geen weg voor massaal verkeer.

 

Volgens wethouder Baggerman zal in de woonvisie de sociale woningbouw worden uitgebreid naar behoefte.
Vraag
: Heeft u een idee wat hier de wethouder bedoeld. Is dit sociale koopwoningen of huurwoningen voor de sociale sector.

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet uw antwoorden graag tegemoet en uw antwoord kunt u of schriftelijk of via e-mail aan ons doen toekomen. Ook voor een gesprek
met uw fractie zijn wij graag bereid.

DUURZAAMHEID

Bij de presentatie van de Lokale Energieagenda wordt aangegeven dat er een raadsprogramma is met een viertal speerpunten:

Duurzaamheid – Omgevingswet – (bestuurlijke) omgeving en Burgerparticipatie.

Vraag: Hoe ziet u hiervan per onderdeel de inhoudelijke uitwerking.

Vraag: Waarom is er door de gemeenteraad niet geageerd dat de gemeente geen aanvraag heeft gedaan voor het door het Rijk (€ 120.000.000,--) beschikbaar gestelde subsidie.

Tot op heden geeft de gemeente aan huiseigenaren slechts faciliteren door informatie te verstrekken. Vraag: Wat doet uw fractie c.q. de gemeenteraad concreet aan ondersteuning en werkelijke financiële bijdrage/tegemoetkoming voor huiseigenaren en ook voor huurders die zelf maatregelen willen nemen voor verduurzaming.


Top