partij van de arbeid HG

uw lokale partij als het er echt om gaat

 

Werkplan 2019 PvdA Hardinxveld Giessendam

 

1 november 2018

 

Na de verkiezingen in maart 2018 is de PvdA in de Gemeenteraad opnieuw vertegenwoordigd is met 2 leden, van de in totaal 17 leden tellende raad. Het college is gevormd door SGP, CU en de TAB. 

Het doel is om vanuit de oppositie, waar mogelijk samen met de andere oppositiepartijen, maar zeker ook met het college, toch zoveel mogelijk te realiseren van het nieuwe verkiezingsprogramma en daarnaast het college te challengen op de zaken die de partij belangrijk vindt. De samenwerking in de regio en de manier waarop deze ingevuld gaat worden is een rode draad de komende jaren naast de transities en de taken die vanuit het landelijke op ons af komen.

Gezamenlijk met een nieuw gevormd bestuur willen wij ons de komende jaren inzetten om de partij op plaatselijk en regionaal niveau te versterken. Hoofddoel is het aantrekken van nieuwe leden en het starten van een jeugdafdeling en vandaaruit een bredere basis te bewerkstelligen om over 3 jaar met succes deel te kunnen nemen aan  de verkiezingen.

Het streven is ondanks dat we samenwerking met de andere fracties waarderen een krachtige oppositie te voeren welke past bij onze beginselen en sociale ambitie. Hier onder te benoemen: 

Beginselen van de PvdA voor een sociaal HG

Voor de Partij van de Arbeid staat een aantal beginselen voorop:

- Eerlijk delen. Hét kenmerk van de PvdA is dat wij altijd er naar streven  dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Dat vraagt om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen hogere en lagere inkomens. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

- Gelijke kansen voor iedereen. De PvdA vindt dat alle mensen kansen moeten grijpen, maar ze ook moeten krijgen. Niet iedereen heeft het goed of gemakkelijk, zodat naar school gaan, het kopen van een woning of de zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is. Ongeacht wie of wat je ook bent, bij de PvdA tel je mee.

- Betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn van groot belang. Wonen, werken, zorgen en samen leven vormen de basis voor iedereen. Wij vinden bijvoorbeeld dat ieder kind lid moet kunnen zijn van een (sport)vereniging en dat goede basiszorg niet afhankelijk is van de hoogte van het inkomen.

- Goed fatsoen. De PvdA staat voor de goede omgangsvormen en fatsoen. Mensen moeten aangesproken worden op fout gedrag. Crimineel gedrag tolereren wij niet. De PvdA vindt dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan, dit is ook de manier waarop wij politiek willen bedrijven. Met de scherpte die nodig is, maar ook met respect voor elkaar en elkaars standpunten.

Dit alles houdt ons dorp sterk en sociaal. Ook nu waarop het lijkt dat de economie uit het dal is geklommen en het financieel gezien het weer wat beter gaat, moeten we er voor waken dat de verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen niet groter worden.  De PvdA heeft door de jaren heen bewezen daar voor te staan. Dat willen we ook in de komende periode waarmaken!

Speerpunten voor de periode 2019-2022

De Partij van de Arbeid zet de huidige raadsperiode in op drie hoofdthema’s: Wonen, Werken en Welzijn in ons dorp. Binnen deze thema’s heeft de PvdA een aantal speerpunten benoemd die we op de volgende manier willen bereiken: sociaal, duurzaam en gericht op samenwerking.  

Werken in Hardinxveld-Giessendam

 Mensen aan het werk houden of helpen is het hoofddoel in de komende periode. Een manier bewerkstelligen waarbij arbeidsgehandicapten kunnen worden ingezet binnen of met hulp van onze gemeente bij een particuliere onderneming  en daarmee een salaris kunnen genereren die hen onafhankelijk maakt van de sociale voorzieningen.  Het is van belang dat mensen die hun baan kwijt raken zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid of een omscholingstraject kunnen ingaan. In de tussentijd moeten mensen zonder werk verzekerd zijn van een basisinkomen en mee blijven doen in de maatschappij.

De PvdA wil het ondernemersklimaat verbeteren daar waar het kan. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. In goed overleg met ondernemers en bedrijfsleven wil de PvdA het aantrekkelijker maken voor bedrijven om in deze gemeente te blijven of om zich juist te vestigen. De bereikbaarheid van ons dorp is daarbij van cruciaal belang. De PvdA blijft zich dan ook inzetten voor verbreding van de A15 en een goede veer- en treinverbinding via de Merwede-Lingelijn, Intercity’s en de Veertaxi. De economische visie van Hardinxveld-Giessendam moet breed gedragen worden door onze ondernemers. Daarnaast wil de PvdA betere afstemming tussen de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod vanuit het onderwijs. Een goed voorbeeld hierbij is het tekort van vakmensen in de techniek. Mensen opleiden zonder het vooruitzicht op werk is onwenselijk. 

Wonen in ons dorp

Het is goed wonen in Hardinxveld-Giessendam en dat moet zo blijven. De PvdA vindt dat wonen, werken en leven in Hardinxveld-Giessendam leuk en plezierig moet zijn. Dat vraagt om voorzieningen voor recreatie, horeca en een groene omgeving. Tegelijkertijd staat de PvdA voor een veilige, schone en leefbare leefomgeving. Dat is ook duurzaamheid! Onze leefomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Enerzijds is de gemeente toegankelijk voor het doen van meldingen als het gaat om de openbare ruimten, overlast of verkeersveiligheid. Anderzijds wordt van onze inwoners meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd in het oplossen van problemen in de eigen leefomgeving. Buurttoezicht in verschillende wijken is een prachtig voorbeeld van inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en schone leefomgeving.  Ook de voedselbank is een mooi burgerinitiatief, waarbij inwoners omzien naar elkaar al blijft de gemeente verantwoordelijk voor onze kwetsbare inwoners en het tegengaan van armoede.

De woningmarkt is helaas  voor starters en mensen met een lager- of gemiddeld inkomen niet altijd toegankelijk. Ook is de doorstroming op de lokale woningmarkt niet optimaal. De PvdA heeft dan ook een motie ingediend de 30% norm voor sociale woningbouw opnieuw in te voeren. Onze inzet blijft dat het makkelijker wordt voor jonge mensen en starters op de woningmarkt om een woning te huren of te kopen. Ook senioren moet het gemakkelijker worden gemaakt een andere levensbestendige woning te betrekken. Samenwerking met Fien Wonen is daarbij volgens de PvdA onmisbaar.

Bouwprojecten zijn er op dit moment voldoende. We vinden het van groot belang dat deze snel opgeleverd worden. Dit zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad. ‘Bouwen voor leegstand’ gaan we tegen. Het aantal te bouwen woningen wordt regionaal afgestemd om de regio als geheel aantrekkelijker te maken. Alleen zo kunnen we de verwachte krimp in onze regio beperken en de kwaliteit van lokale voorzieningen  waarborgen. Hierbij moet worden voorkomen dat er wijken gaan ontstaan met woningen die alleen geschikt zijn voor één bepaalde bevolkingsgroep. Ook dient er een gelijke verdeling te zijn tussen huur- en koopwoningen. 

Welzijn in Hardinxveld-Giessendam: de PvdA zorgt waar nodig!

Het welzijn van onze inwoners vindt de PvdA erg belangrijk. Met de taken op het gebied van jeugdhulp, AWBZ/WMO en Participatie die op de gemeente af komen is het van belang om de lokale sociale voorzieningen te behouden en waar mogelijk te versterken. Met andere woorden: de PvdA is trots op de vrijwilligers en mantelzorgers, de verenigingen en de maatschappelijke activiteiten, waarbij jong en oud elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar. Dat is welzijn!

De nieuwe taken geven de gemeente een grote verantwoordelijkheid en dat vraagt om meer buurt- en wijkgericht werken, om ‘voorkomen in plaats van genezen’ en om ruimte en vertrouwen. Daarbij ziet de PvdA een belangrijke rol voor mensen die hun wijk kennen. Met de aanpak van ‘één gezin, één plan, één begeleider staat de hulpvrager(s) centraal. De hulpvrager voert daarbij zo veel mogelijk zelf de regie. De tijd dat vele professionals met één gezin in contact staan en langs elkaar heen werken komt daarmee achter ons te liggen. Dit onder het motto: lokaal doen, wat lokaal kan. We zien hier ook voor de welzijnsinstelling Servanda een belangrijke rol. Vroeg signaleren en inzetten op preventie kan grote maatschappelijke problemen (later) voor een groot deel voorkomen. Al moeten we ons realiseren dat incidenten niet altijd voorkomen kunnen worden. Voor de meest kwetsbare inwoners die dreigen tussen wal en schip te raken blijft de gemeente het vangnet!

Onder welzijn verstaan we ook het toegankelijk en betaalbaar houden van WMO-voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en andere zorgvoorzieningen. Dit kan onder meer door slimme verbindingen te leggen tussen verschillende voorzieningen, zoals vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Hiermee kunnen onze inwoners zo lang mogelijk mee blijven doen en thuis blijven wonen.

Scholen, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding dragen bij aan het welzijn van onze inwoners. Niet alleen voor de algemene ontwikkeling en gezondheid, maar ook als bindmiddel tussen de inwoners. Samen sporten en vrije tijd doorbrengen, draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en respect voor elkaar.  We zien een belangrijke rol voor de nieuwe welzijnsorganisatie in het leggen van verbindingen in de wijken, het ondersteunen van buurtinitiatieven en het geven van advies, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Op deze manier wordt iedereen gestimuleerd om mee te (kunnen) doen en het gevoel van omzien naar elkaar.

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Bestuur en regionale samenwerking 

Hardinxveld-Giessendam is op 1 januari 2018 toegetreden tot het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden, ook binnen dit regionale verband is in de Drechtstedenraad de Hardinxveldse PvdA met één zetel vertegenwoordigd. De samenwerking tussen de PvdA vertegenwoordigers binnen deze raad is tot stand gekomen en er vindt regelmatig fractieoverleg plaats. Het behoud van goede sociale voorzieningen binnen Drechtsteden en het welzijn van haar inwoners staan bij alle PvdA fractieleden hoog op de agenda. De kracht van deze samenwerking geeft ons in ieder geval de zekerheid dat onze sociale uitgangspunten uitgedragen kunnen worden in een breder verband. Ondanks dat we het liever hadden gezien dat er een aansluiting had plaats gevonden binnen het AV gebied zullen wij ons sterk maken onze belangen te behartigen.. Zelfstandigheid van onze gemeente binnen dit samenwerkingsverband is voor de PvdA HG van het grootste belang en onze inzet zal er op gericht zijn dit ook te verdedigen. 

Zichtbaar zijn binnen de gemeente: 

In deze periode willen wij, met hulp van onze leden, ons meer zichtbaar maken binnen de gemeente. Deelname aan braderieën en gelijksoortige activiteiten moeten er op gericht zijn ons profiel te verbeteren en er toe leiden dat de mensen weer vertrouwen krijgen in het sociaal democratische beleid, waarvoor wij staan. Ook willen wij met het betrekken van de jeugd in de politiek het initiatief nemen tot het heroprichten van een jeugd gemeenteraad. De komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en Europarlement willen wij aangrijpen om ook als landelijke partij binnen onze gemeente actief te zijn om daarmee ook onze zichtbaarheid te vergroten.

 

 


Top