Verkiezingsprogram PvdA HG 2018-2022

Het gaat ergens om

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid 2018 – 2022 voor de gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam.

 

20 februari 2018                                                                                                                   

     Verkiezingsprogramma 2018-2022 downloaden

Op deze pagina kunt u het volledige programma
downloaden als PDF bestand,
Klik dan hier........................

 

duimHET GAAT ERGENS OM

Binnenkort is het weer zover: verkiezingen in ons dorp!

In ons vertrouwde dorp zijn er velen die toch nog hun recht om te stemmen voorbij laten gaan, omdat ze enerzijds geen vertrouwen hebben in de politiek of omdat ze zich niet kunnen vinden in het totaal van de denkbeelden van een bepaalde partij. Er wordt vaak naar uitersten gekeken.

Vaak is ook de visie van partijen op landelijk niveau een reden om lokaal niet te stemmen.

Toch is stemmen op lokaal niveau wel degelijk belangrijk.

In de gemeenteraad wordt vaak de minderheid, die geen deel uit maakt van het College van Burgemeester en Wethouders en de coalitiepartijen, ten onrechte buitenspel gezet. Een goed voorbeeld hiervan is recentelijk de onbegrijpelijke (niet erg transparante) weigering van de coalitiepartijen T@B en SGP, om ondanks de wens van alle oppositiepartijen, waaronder de PvdA_HG, een representatieve volksraadpleging te houden over de toekomst van onze gemeente.

Wat de burgers hier van zouden vinden, was kennelijk voor de coalitiepartijen volslagen onbelangrijk.

Nu aansluiting bij Drechtsteden een feit is geworden, al dan niet volgens de wens van onze inwoners, zullen wij als partij de belangen van onze gemeente ook in breder verband blijven behartigen.

De taken die we als gemeente krijgen opgedragen en die ook buiten onze gemeentegrenzen plaats vinden, vragen om een kijk die verder gaat dan De Kaai of Den Bout. Duurzaamheid, een passend ouderen beleid, armoede bestrijding  en een visie hoe we onze kinderen beschermen en opvoeden. 
Al deze zaken vragen om oplossingen en een beleid dat gesteund wordt vanuit een brede maatschappelijke en sociale achterban.

Uw mening is dus van het allergrootste belang.

De Partij van de Arbeid in Hardinxveld-Giessendam, uw eigen lokale partij,  rekent op uw steun, om na de komende verkiezingen deel uit te kunnen maken van een coalitie die weet WAAR HET OM GAAT, namelijk de belangen van alle inwoners, dus ook van U!

1. Sociaal- en gezondheidsbeleid.

De PvdA in Hardinxveld-Giessendam staat voor een sociaal en rechtvaardig beleid, met in ieder geval voldoende sociale voorzieningen, voor mensen die deze ook echt nodig hebben:

- Ruimhartig en toegankelijk minimabeleid.

- Aandacht voor actieve bestrijding van armoede onder kinderen.

- Bekendheid inwoners met Stichting Leergeld vergroten. Deze stichting maakt het o.a. mogelijk dat ook kinderen uit minima-gezinnen aan alle activiteiten
   binnen de school deel kunnen nemen.

- Goed toegankelijke en kwalitatief goede sociale en maatschappelijke voorzieningen.

- Behouden van een volwaardig (WMO / bijstand) loket in en voor Hardinxveld-Giessendam.

- Eigen bijdragen (WMO, peuterspeelzaal en leerlingenvervoer) moeten inkomensafhankelijk zijn.

- Overbodige administratieve lasten (bureaucratie) in de zorg bestrijden.

- De zorgvraag moet leidend zijn voor toekenning.

- Het is wenselijk dat ieder kind, bij het verlaten van de basisschool een zwemdiploma heeft, eventueel te realiseren via herinvoering van het schoolzwemmen of via een laag
  tarief voor zwemlessen (eventueel naar draagkracht).

- Het buiten-zwembad zou in ere kunnen worden hersteld, zonder hoge extra kosten.

- De PvdA vindt sport en een rijk verenigingsleven zeer belangrijk voor de maatschappij, waarbij het verenigingsleven een waardevolle bijdrage levert in ons dorp. Wij vinden
  dan ook dat sport en het verenigingsleven gestimuleerd en ondersteund dient te worden, waarbij sportdeelname voor iedereen mogelijk dient te zijn en niet afhankelijk van
  inkomen, ofwel alle minima gratis naar een sportclub.

- Het aanvragen van subsidies / bijdragen voor activiteiten, moet eenvoudiger en inzichtelijker worden.

- Zorg voor behouden van waardevolle zaken binnen de MAG (Maatschappelijke AGenda), zoals o.a. Servanda en Bibliotheek.

 

2. Duurzaamheid.

Duurzaamheid is zowel voor onze huidige leefomstandigheden als voor die in de toekomst van het grootste belang.
De PvdA-HG vindt daarom dat duurzaamheid altijd bij de besluitvorming een rol moet spelen:

- Hardinxveld-Giessendam moet zo snel mogelijk duurzamer en energieneutraal worden.

- Stimuleren verduurzaming woningvoorraad en (verenigings)gebouwen.

- Nieuwbouw zonder aardgasaansluiting, maar met alternatieve energiebronnen.

- Opbrengst bij de eventuele verkoop aandelen Eneco inzetten voor duurzaamheids-projecten, bijvoorbeeld via een op te richten investeringsfonds.

- E-laadpalen op strategische punten voor zowel auto als fiets.

- Actief meewerken aan onderzoek en aandacht voor de luchtkwaliteit, met name naar de gevolgen van uitstoot van verkeer op de A15, DuPont/Chemours en de
  vuilverbranding. Daarbij is uiteraard ook aandacht voor de (drink)waterkwaliteit vereist.

- Er moet een actief groenbeleid worden gevoerd, waarbij het al te gemakkelijk kappen van bomen wordt tegengegaan, met in ieder geval een herplantplicht  “boom voor
  boom”.

 

3. Wonen en leven.

Hardinxveld-Giessendam dient te voorzien in de woonbehoefte van de inwoners, dus versnellen bouwprojecten:

- Duurzame en sociaal maatschappelijke bouwprojecten krijgen voorrang.

- Herinvoeren van de sociale norm, waarbij elk nieuwbouwproject tenminste 30% sociale koop-/huurwoningen bevat.

- Extra inzet op betaalbare woningen, ook voor starters, minder-validen, ouderen en alleenstaanden, maar ook levensloopbestendige woningen.

- In afstemming met “Fien Wonen” en particuliere eigenaren, realiseren van tijdelijke  woonruimte voor mensen in scheidings- of noodsituatie.

- Het is van belang dat er regels worden opgesteld ter voorkoming van illegale pensions.

- Nieuwbouwprojecten goed inpassen in de bestaande omgeving, ook qua ontsluiting.

- Kwalitatief goed openbaar vervoer, zowel waterbus, pontveer, trein als bus en dan ook toegankelijk voor minder-validen.

- Verhogen van gemeentelijke woonlasten (OZB, riool- en reinigingsrecht) alleen in uiterste noodzaak en niet als automatisme.

- Wateroverlast moet worden voorkomen en zo nodig worden verholpen.

- Identiteit en de cultuurhistorische waarden van het dorp behouden. Monumentenzorg verdient weer meer aandacht. Respectvol omgaan met zowel landelijk gebied als het
  dorpsgezicht.

- Leges voor bouwvergunningen, begraven, plaatsen urnen, trouwen en horeca, zoveel als mogelijk reëel kostendekkend, maar zeker niet méér dan kostendekkend.

- Buurtpreventie blijven stimuleren en ondersteunen.

 

4. Democratische vernieuwing.

Investeren in de lokale democratie en het betrekken van inwoners is keiharde noodzaak:

- Inzichtelijker maken van de gemeentelijke besluitvorming, ook via de website en de pers.

- Directe verkiezingen voor de Drechtstedenraad (waardoor het aantal leden daarvan terug zou kunnen en moeten, zowel uit het oogpunt van
  bestuurbaarheid als kostenbesparing).

- Verdeling van taken en bevoegdheden van de Gemeenteraad en de Drechtstedenraad duidelijker maken voor de bevolking.

- Via het instellen van bijvoorbeeld expertisepanels kennis en kunde van inwoners, bedrijven en instellingen meer benutten. Experimenteren met inbreng van burgers,
  aanvullend op de gemeenteraad.

- Burgerinitiatieven serieus nemen en stimuleren / ondersteunen.

- Opnieuw instellen jeugdraad, met een duidelijk omschreven taak en verantwoordelijkheid.

- Begrijpelijk taalgebruik door de gemeente (website, brieven, formulieren, raadsvoorstellen).

Top